Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Iulia Cernicova

Inspector superior, Direcția metodologia impozitelor şi taxelor
08
11 2019
4409

Determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe

Cum urmează a fi determinată durata de funcționare utilă a mijloacelor fixe achiziționate cu durata utilă neconsumată, expirată sau pentru care nu se cunosc datele de identificare?


În Catalogul mijloacelor fixe și activelor nemateriale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (în continuare – Catalog), sunt prezentate clasificarea mijloacelor fixe și activelor nemateriale, precum și duratele de funcționare utilă a fiecărei familii de mijloace fixe și active nemateriale.
Detalii
11
04 2019
928

Declararea și impozitarea patrimoniului donat și primit în dar

În conformitate cu art. 827 al Codului civil, prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar).

Conform art. 832 al Codului civil, este interzisă donaţia în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ, precum și de către persoanele juridice cu scop lucrativ, în cazul în care obiect al donaţiei sînt valorile mobiliare. Donarea unor bunuri în folosul persoanelor fizice se efectuează prin încheierea unui contract de donaţie.
Detalii
13
02 2019
1518

Reducerea venitului impozabil la creșterea numărului mediu scriptic al salariaților

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (16) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II din Codul fiscal (CF), la calcularea impozitului pe venit, agenţii economici au dreptul la reducerea venitului impozabil cu o sumă calculată prin înmulţirea salariului mediu lunar pe ţară din anul precedent anului fiscal de gestiune la creşterea numărului mediu al salariaţilor în anul fiscal de gestiune faţă de anul precedent, dar nu mai mare de venitul impozabil.

De facilitatea menționată pot beneficia toți agenții economici care întrunesc condițiile specificate, indiferent de domeniul de activitate.
Detalii
07
11 2013
3781

В 2011 году хозяйствующим субъектом были приобретены малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) стоимостью 2 800 леев, которые он использует до настоящего времени. Каков порядок вычета расходов, связанных с износом данных предметов, с учетом перехода в 2012 г. на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), принимая во внимание, что хозяйствующий субъект квалифицируется как субъект публичного интереса?

В соответствии с ч. (2) ст. 26 НК, собственность, на которую начисляется износ, – это используемая в предпринимательской деятельности материальная собственность, отраженная в бухгалтерском балансе налогоплательщика в соответствии с законодательством, стоимость которой предположительно уменьшается по мере физического и морального износа, время службы которой превышает один год, а стоимость – 6 000 леев.
Detalii
07
11 2013
3849

Un agent economic în anul 2011 a procurat obiecte de mică valoare şi scurtă durată (OMVSD) în valoare de 2 800 lei pe care le utilizează pînă și în prezent. Cum urmează a fi deduse cheltuielile privind uzura obiectelor date odată cu trecerea obligatorie în anul 2012 la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), pornind de la premiza că agentul economic se califică ca entitate de interes public?

Potrivit art. 26 alin. (2) al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, proprietatea, pe care se calculează uzura, este proprietatea materială, reflectată în bilanţul contabil al contribuabilului în conformitate cu legislaţia şi folosită în activitatea de întreprinzător, a cărei valoare scade prezumtiv ca urmare a uzurii fizice şi morale şi a cărei perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea ei depăşeşte suma de 6 000 lei.
Detalii
07
11 2013
2324

Как можно воспользоваться освобождением от уплаты подоходного налога, предусмотренным для некоммерческих организаций (НПО)?

В соответствии с предписаниями ч. (4) ст. 52 НК, право на освобождение от уплаты подоходного налога реализуется на основании заявления, поданного некоммерческой организацией в территориальный орган Государственной налоговой службы. Период, на который предоставляется освобождение, начинается с налогового периода со дня регистрации некоммерческой организации в соответствии с ч. (2) ст. 121 НК при условии, что заявление об освобождении от уплаты подоходного налога подано до 31 декабря отчетного налогового года.
Detalii
07
11 2013
3568

Care este modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale (ONG)?

În temeiul art. 52 alin. (4) din Codul Fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2), dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie al anului fiscal de gestiune.
Detalii
07
11 2013
1809

В какой срок осуществляется возмещение излишне уплаченных/удержанных сумм по подоходному налогу физических лиц: в течение 15, 37 или 45 дней?

Порядок и сроки возмещения излишне уплаченных сумм, а также сумм, которые, в соответствии с предписаниями действующего законодательства, подлежат возмещению, регулируются положениями статей 175, 176 НК, Приложения №2 к Постановлению Правительства №77 от 30 января 2008 г. и Приказа ГГНИ №770 от 14 сентября 2011 г. об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога.
Detalii
07
11 2013
2052

În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se reglementează de art. 175, 176 ale Codului fiscal, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus”.
Detalii