Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ludmila Mițova

Șef al Direcției impozite locale şi alte venituri
13
02 2020
604

Руководство по исчислению и уплате местных налогов и сборов в 2020 г.

НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Основными нормативными актами, используемыми в процессе администрирования налога на недвижимое имущество/земельного налога, являются:
1) для объектов недвижимого имущества, оцененных территориальными кадастровыми органами: раздел VI Налогового кодекса (НК);
2) для объектов недвижимого имущества, не оцененных территориальными кадастровыми органами: Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса и ст. 277, 283, 284 раздела VI НК.
Detalii
31
01 2020
240

Taxa pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe ele nu este amplasată reclamă

Care este modul de aplicarea a taxei pentru dispozitivele publicitare în cazul în care pe dispozitivele publicitare nu sunt amplasate informații publicitare?

Subiecți ai impunerii, în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare, potrivit prevederilor art. 290 lit. q) din CF, sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosinţă sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare.
Detalii
30
01 2020
296

Ответственность за своевременное исчисление и уплату налога на недвижимое имущество

В случае, если учреждение, финансируемое из бюджета, не обеспечило хозяйствующего субъекта (арендатора) налогооблагаемой базой в срок, установленный в ст. 277 Налогового кодекса (до 25 мая текущего налогового года), возникают ли у последнего обязательства по исчислению и уплате налога на недвижимое имущество?

Detalii
28
01 2020
193

Scutirea de la plata impozitului pe bunurile imobiliare în cazul „construcţiilor cu funcţii comasate”

Conform art. 283 din Codul fiscal (CF), persoanele de vârstă pensionară beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea şi-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reședința). Se aplică scutirea în cauză în cazul în care o parte din bunul imobil este cu destinație locativă iar altă parte — cu destinație comercială, dar conform datelor cadastrale destinația bunului imobil este menționat ca „construcţii cu funcţii comasate”?

Suma impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzător, potrivit art. 281 alin. (1) din CF, se calculează anual pentru fiecare obiect al impunerii, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale ale primăriilor.
Detalii
28
01 2020
977

Субъекты, обязанные представлять IZDP 20, IZDPAR 20 и ICM 20

В «Официальном мониторе» от 1 ноября 2019 г. были опубликованы новые типовые формуляры по дорожным сборам Forma IZDP 20, Forma IZDPAR 20 и Forma ICM 20, действующие с налогового периода 2020 г. У кого из субъектов хозяйственной деятельности возникают обязательства по предоставлению указанных форм отчетности?

Detalii
16
01 2020
893

Stingerea obligației fiscale prin compensare

Studiu de caz. Pe 15 martie 2017 entitatea a achitat taxa pentru folosirea drumurilor pentru o semiremorca. În luna martie 2018 are loc un accident, în urma caruia semiremorca este distrusă și nu mai poate fi utilizată. Pe data de 5 august 2019 aceasta este vândută la fier vechi și, totodată, este radiata din registrul de stat. În urma unei erori, pe 11 septembrie 2019 este achitată taxa pentru folosirea drumurilor pentru această unitate de transport. Este în drept entitatea să solicite stingerea altor obligații fiscale prin compensare din contul acestei supraplăți?
Detalii
14
01 2020
890

Сбор на благоустройство при наличии подразделений

Юридическим адресом предприятия является мун. Кишинэу. Вместе с тем, предприятие владеет подразделениями, зарегистрированными в населенных пунктах, отличных от муниципия Кишинэу. Ставки сбора на благоустройство, установленные органами местного публичного управления различны для каждой административно-территориальной единицы. В связи с этим возник вопрос, какую ставку сбора на благоустройство применить – ту, которая установлена по юридическому адресу или ту, которая установлена по месту регистрации подразделения?
Detalii
05
12 2019
179

Отражение в Oтчетах объемов добытого полезного ископаемого

Должен ли объем добытого полезного ископаемого за отчетный год, указываемый в Отчете о движении запасов твердых полезных ископаемых (Форма № 5-гр (годовая) и Отчете о движении запасов нефти и природного газа (Форма № 6-гр (годовая)) соответствовать сумме объемов полезных ископаемых, указываемых в Отчете по сборам за природные ресурсы (Forma TRN15) за 4 квартала соответствующего года? За какой объем добытого полезного ископаемого за квартал возникают обязательства по исчислению и уплате в бюджет сбора за добычу — за объем, который извлечен в течение отчетного квартала из недр или объем, который за отчетный квартал извлечен и реализован?
Detalii
25
11 2019
164

Строительство подземного сооружения и сбор за природные ресурсы

Фирма осуществляет строительство подземного сооружения для предпринимательской деятельности. Являемся ли в этом случае компания субъектом сбора за природные ресурсы?

За использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и юридические лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, становятся субъектами одного из сборов за природные ресурсы — сбора за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Detalii