Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Marina Brihuneț — auditor
02
12 2021
639

Documentarea procedurii de nimicire a documentelor contabile

Procedura de nimicire a documentelor contabile, după cum se cunoaște, este prevăzută în Ordinul nr. 57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă (Ordinul nr. 57/2016), prin care a fost aprobat Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova (în continuare – Indicatorul documentelor-tip).


Prezentul Indicator al documentelor-tip stă la baza stabilirii termenelor de păstrare și pentru nimicirea documentelor organelor administrației publice, pentru organizațiile și întreprinderile din Moldova,inclusiv, organizațiilor obștești.


Detalii

13
10 2021
645

Vânzarea autoturismului vizavi de vânzarea camionului utilizat în activitatea de întreprinzător pe care au fost instalate acumulatoare și anvelope procurate aparte

În prezentul articol, în baza exemplelor concrete, ne propunem să analizăm modul de contabilizare și reflectare în factura fiscală a vânzării autoturismului (obiect scutit de TVA cu drept de deducere) și camionului (obiect impozabil cu TVA) utilizat în activitatea de  întreprinzător pe care au fost instalate acumulatoare și anvelope procurate aparte.


Detalii

02
08 2021
2822

Evidența combustibilului: aspecte contabile și fiscale

Modul de reflectare în contabilitate a operațiunilor de procurare a combustibilului

Entitatea care dispune de mijloace de transport achiziționează combustibil:

• direct de la furnizori;

• în baza cardurilor valorice;

• prin intermediul titularului de avans (în cazul delegării salariatului peste hotare țării).

Formulele contabile ce urmează a fi întocmite conform surselor de intrare menționate mai sus sunt prezentate în Tabelul 1.


Detalii

06
05 2021
867

Приобретение земельных участков у физических лиц юридическими лицами: порядок учета и отражения в отчетах

Довольно часто, в процессе переговоров между физическими и юридическими лицами относительно купли-продажи товаров согласовывается стоимость, которая должна быть выплачена физическому лицу субъектом. Однако, при поступлении подтверждающих документов в бухгалтерию субъекта, бухгалтеры сталкиваются с такими трудностями, как: в нотариально заверенном договоре купли-продажи стоимость сделки не включает удержания, что должны быть произведены из этих сумм и перечислены в бюджет.


Detalii

09
04 2021
2619

Procurarea terenurilor de la persoane fizice de către persoane juridice: modul de contabilizare și reflectare în dările de seamă

Deseori în procesul de negocieri dintre persoanele fizice și juridice privind vânzarea-cumpărarea bunurilor, se negociază valoarea netă ce urmează a fi achitată persoanei fizice  de către entitate. Însă, odată cu intrarea documentelor justificative în contabilitatea entității, contabilii se confruntă cu dificultăți de genul: în contractul de vânzare-cumpărare, autentificat notarial, valoarea tranzacției nu include reținerile ce urmează a fi efectuate din aceste sume și virate la buget. În acest articol ne propunem să atragem atenția asupra modului de calcul al valorii ce urmează a fi reflectată în contractul de vânzare-cumpărare, modul de contabilizare a operațiunilor privind procurarea terenurilor de la persoane fizice și modul de reflectare a acestor tranzacții în dările de seamă.


Detalii

18
02 2021
3654

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I în nr. 7 (62), partea II în nr. 8 (63) 2020))

Determinarea rezultatului fiscal la ieșirea mijloacelor fixe

Potrivit pct. 31 din SNC „INC” imobilizările se derecunosc la ieșirea acestora în cazul transmiterii (înstrăinării, cedării) prin vânzare, în baza unui contract de leasing financiar, schimb, donaţie etc., lichidării din motivul uzurii fizice și/sau învechirii morale, distrugerii în urma calamităţilor naturale etc.


Detalii
16
12 2020
3701

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale

(Continuare. Partea I/ continuare partea I în nr. 7 (62))

 

Determinarea și deducerea cheltuielilor pentru reparații
Atribuirea cheltuielilor/costurilor ulterioare aferente reparației sau dezvoltării la cheltuieli curente ori la costuri ulterioare care urmează a fi capitalizate se efectuează în conformitate cu SNC sau IFRS (pct. 20 din Regulament). Cheltuielile/costurile ulterioare care, potrivit prevederilor SNC sau IFRS, urmează a fi capitalizate, în scopuri fiscale se vor capitaliza prin majorarea valorii de intrare cu suma cheltuielilor/costurilor ulterioare suportate (pct. 22 din Regulament). Vom prezenta schematic cheltuielile/costurile ulterioare suportate ce urmează a fi deduse sau capitalizate în scopuri fiscale (Figura 2). Situația cea mai complicată pentru contabil apare atunci când acesta urmează să califice care costuri aparțin costurilor de întreținere și asistență tehnică, costurilor cu reparația curentă sau costurilor cu reparația capitală.

Detalii
15
10 2020
3472

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (partea a II-a)

Modul de calculare a amortizării

Prima parte poate fi vizualizată aici.

 

Potrivit cap. IV pct. 8 din Regulament, evidența mijloacelor fixe în scopuri fiscale se ține pentru fiecare obiect separat, aceeași regulă, după cum cunoaștem, se aplică în contabilitatea financiară. Evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale se realizează în baza Registrului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, conform anexei nr. 1 la Regulament (pct. 9 din Regulament). Mai jos rezumativ în baza unui tabel prezentăm modul de calcul al amortizării mijloacelor fixe în contabilitatea financiară vis-a-vis de amortizarea în scopuri fiscale.


Detalii
15
10 2020
4234

Ghid privind amortizarea mijloacelor fixe: aspecte contabile și fiscale (prima parte)

Acest ghid este elaborat în baza reglementărilor din:
• Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF);
• Regulamentul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale (Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2019;
• Catalogul mijloacelor fixe și active nemateriale (Catalog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338/2003;
• Instrucțiunea privind modul de completare a declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN-12) (Instrucțiune), anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017 (modificat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 5 din 10.01.2020)
• Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea impozitului pe venit nr. 693 din 11 iulie 2018 (HG nr. 693/2018)
• Codul civil al RM (CC) etc.

Detalii