Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Natalia Ţiriulnicova

doctor in economie, conferenţiar universitar ASEM
12
08 2022
496

Preluarea creanței prin cesiune și convertirea acesteia ca aport la capitalul social

  Este știut faptul că, în perioadele de criză, atunci când agenții economici se confruntă cu o insuficiență stringentă de lichidități, banii nu se investesc. În momentul de față, entitățile încearcă să identifice diverse forme de căutare a soluțiilor pentru ameliorarea situației financiare.

 Pentru entitățile-mamă, soluționarea problemelor dificile constituie o sarcină și mai acută,  deoarece sunt preocupate și de îmbunătățirea situației  entităților-fiice, agravate în timpul crizei. Unul dintre instrumentele eficiente pentru a face față unor astfel de
Detalii

16
06 2022
313

Calculația costurilor produselor cuplate și secundare

În prezentul articol vor fi examinate particularitățile procesului de determinare a costurilor unitare ale produselor cuplate și secundare. În acest scop, mai întâi de toate, este necesar de clarificat esența produselor cuplate și de indicat în ce condiții apar acestea.

Produsele cuplate (asociate, colaterale) se obțin la prelucrarea complexă a materialelor, în condițiile în care din unul și  același material se fabrică concomitent, în mod inevitabil mai multe feluri de produse. Un exemplu clasic în acest sens reprezintă cazul în care din laptele integral se obțin simultan două produse cuplate – smântâna și laptele degresat. Fabricarea unui produs cuplat fără altul nu este posibilă. În asemenea situație nu este realizabilă separarea în mod direct (prin măsurarea cantitativă) a costului materialului consumat între produsele cuplate. Respectiv, astfel de costuri materiale se tratează ca repartizabile


Detalii

06
04 2022
517

Импорт консультационных услуг: учет и налогообложение

Чтобы сориентироваться в стремительно растущем потоке информации и быстро меняющихся условиях ведения бизнеса, предпринимателю нередко приходится прибегать к помощи консультантов.

В действующем законодательстве Республики Молдова (далее – РМ) нет определения консультационных (консалтинговых) услуг, но в специальной литературе под такими услугами понимается предоставление одной стороной (консультантом, исполнителем) другой стороне (получателю услуг, заказчику) информации в виде разъяснений, ответов, советов, рекомендаций, экспертиз и т.п.


Detalii

09
02 2022
1258

Калькуляция себестоимости в вопросах и ответах

Согласно п. 6 Методических указаний о бухгалтерском учете производственных затрат и калькуляции себестоимости продукции и услуг, утвержденных приказом Министерства финансов № 118/2013 (далее – Методические указания), субъекты, осуществляющие деятельность по производству продукции и/или оказанию услуг, обязаны вести бухгалтерский учет производственных затрат и калькулировать себестоимость произведенной продукции/оказанных услуг.


Следует принять во внимание, что эта обязанность возникает у субъекта независимо от того, является ли производство продукции/оказание услуг основным видом его операционной деятельности или нет.


Detalii

07
12 2021
2277

Acordarea cadourilor (primelor în formă nemonetară) angajaţilor: aspecte contabile și fiscale

În practica agenților economici deseori survin situaţii, când angajaților, fie cu ocazia sărbătorilor, fie sistematic (lunar, trimestrial), în temeiul regulamentului intern, li se oferă cadouri, inclusiv prime în formă nemonetară.


În momentul de față a rămas nemodificată prevederea de la pct. 12 din Anexa nr. 3 la Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999 (în continuare – Legea 489/1999), conform căreia nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare – ASSO) aferente sumelor ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de către angajaţi sau de către foștii angajaţi la locul de muncă de bază.


Detalii

03
08 2021
1254

Ajustări pentru deprecierea stocurilor: tratamentul contabil și fiscal

În conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (în continuare - Legea nr. 287/2017), situațiile financiare trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a altor informații aferente activității entității. În vederea realizării acestui obiectiv, pe care trebuie să o ofere contabilitatea, se impune respectarea principiului prudenței, prevăzut în art. 6 din Legea nr. 287/2017, potrivit căruia nu se admite supraevaluarea activelor și a veniturilor și/sau subevaluarea datoriilor și a cheltuielilor.


Detalii

03
06 2021
1063

Finanţările obținute de ONC sub formă de sponsorizare, donaţie filantropică și alte finanţări: aspecte juridice și contabile

Încheierea contractelor de sponsorizare, de donaţie filantropică, precum şi de alte finanțări, inclusiv alocaţii de la instituții bugetare,este deja în sine o realizare pentru beneficiarul acestora. Totodată, îndeplinirea condițiilor contractuale, de rând cu cele statutare, precum şi îndeplinirea cerințelor legislației în vigoare, au o mare influență asupra regimului fiscal privind scutirea de plata impozitului pe venit, dar şi privind obligațiunea de aplicarea TVA referitor la operațiunile ce țin de obținerea finanțărilor de către beneficiar.


Detalii

08
04 2021
1493

Importul de mărfuri plasate în regim de antrepozit vamal: unele aspecte contabile și fiscale

În prezentul articol sunt oferite răspunsuri la unele întrebări, care apar în activitatea agenților economici cu referință la modul de documentare și de contabilizare a operațiunilor derulate în cazul importului de mărfuri, care, până a fi puse în libera circulație, sunt plasate într-un regim vamal temporar, ce are drept efect suspendarea de drepturile de import. 


Ce acte normative reglementează regimul de antrepozit vamal?


Detalii

19
02 2021
1216

Comitetul de audit: particularități de constituire și atribuții

Odată cu intrarea în vigoare a Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017 (în continuare - Legea nr. 271/2017), în legislația națională a fost introdus un nou concept, cel de comitet de audit.

 

Deși prevederile legale referitoare la această noțiune sunt în vigoare deja al doilea an (începând cu 01.01.2019), pentru unii manageri activitatea comitetului de audit este considerată puțin abstractă, pentru alții, nu sunt clare responsabilitățile acestuia. Având în vedere importanța constituirii unui comitet de audit eficient, am considerat necesară o examinare, care să cuprindă atât aspecte teoretice, cât și practice, referitoare la activitatea acestui comitet.


Detalii
09
12 2020
669

Scoring-ul bancar al companiilor pe înțelesul tuturor

Deseori se întâmplă că o companie care a apelat anterior la un credit bancar solicită peste un timp de la același creditor alt credit analogic și primește oferta de creditare cu o rată mai ridicată a dobânzii. Știind că rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) este în scădere, debitorul devine nedumerit, dacă nu indignat. Explicațiile băncii sunt următoarele: mărimea de scoring a companiei s-a înrăutățit față de data precedentă, banca suportă riscul mai mare și ridică rata dobânzii. În asemenea condiții debitorul se străduiește să înțeleagă ce este „scoring”-ul și de ce depinde prețul creditului de așa ceva?


Detalii