Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Natalia Tonu

șef adjunct al Direcției politici financiare, Ministerul Finanțelor
08
09 2022
768

Documentarea și contabilizarea cheltuielilor aferente achizițiilor în străinătate a persoanelor detașate: cardul personal vs cardul de business

Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10/2012, determină modul de delegare a acestora și se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice atât de drept public, cât şi de drept privat, care desfăşoară activitate de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
 
Cheltuielile ce urmează a fi restituite salariatului delegat potrivit documentelor primare prezentate de el sunt indicate în pct. 29 din Regulament1. Suplimentar,  salariatului delegat pot fi compensate și alte cheltuieli, precum:


Detalii

11
08 2022
601

Provizion – necesitate sau obligație?

Pentru a stabili necesitatea creării provizioanelor, entitatea trebuie să ia în calcul prevederile actelor normative de reglementare a contabilității și raportării financiare, care tangențial sau direct se referă la acest subiect.

Astfel, potrivit art. 18 alin. (1) al Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în continuare – Legea nr. 287/2017), entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de legea menționată, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b).


Detalii

22
07 2022
651

Документирование и учет экономических фактов, вытекающих из решений судебной инстанции

Каким образом могут быть отражены в бухгалтерском учете обязательство или требование, возникшие по решению судебной инстанции? Является ли соответствующее  решение первичным документом, на основании которого может осуществляться учет  экономических фактов? Ответы на эти вопросы даны ниже.
 
Основная нормативная база, общие принципы и требования, а также механизм регулирования в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике Молдова установлены в Законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287/2017 (далее – Закон № 287/2017).
Detalii
12
07 2022
980

Documentarea și contabilizarea faptelor economice generate de hotărârile instanței de judecată

Cum poate fi reflectată în evidența contabilă datoria sau creanța generată de hotărârea unei instanțe de judecată? Reprezintă sau nu respectiva hotărâre un document primar, în baza căruia pot fi contabilizate faptele economice? Răspunsurile la acesste întrebări sunt oferite în continuare. 
 
Cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în RM este stabilit prin Legea contabilităţii și raportării financiare nr.287/2017 (în continuare – Legea nr.287/2017). Potrivit art.3 din legea prenotată, document primar reprezintă confirmare documentară care justifică
Detalii
23
06 2022
1681

Documentarea operațiunilor de casă în contextul abrogării HG nr.764/1992

Prin Hotărârea Guvernului nr.326/2021 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri de Guvern, Hotărârea Guvernului nr.764 /1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova a fost abrogată, ceea ce provoacă incertitudine în rândurile contabililor și antreprenorilor, în special în ceea ce privește documentarea operațiunilor de casă în contabilitate.
 
Amintim, HG nr.764/1992 prevedea:
- norme generale privind numerarul entităților;
- modul de primire și eliberare a numerarului și de întocmire a scriptelor de casă;


Detalii

16
06 2022
514

Transmiterea bunurilor prin intermediul curierului. Documentarea faptelor economice

Potrivit art. 2 al Legii comunicațiilor poștale nr. 36 din 17.03.2016 (Legea nr. 36/2016), servicii poștale reprezintă servicii destinate publicului, constând în colectarea, ambalarea (în caz de necesitate), sortarea, transportul trimiterilor poștale şi distribuirea sau înmânarea acestora destinatarilor.

Serviciu de curierat reprezintă colectarea, recepționarea trimiterilor poștale şi predarea acestora prin intermediul curierului, la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.


Detalii

15
06 2022
446

Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul auditului

Instituirea măsurilor de prevenire şi de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care contribuie la asigurarea securităţii statului, având ca scop protejarea sistemului naţional financiar-bancar, financiar-nebancar şi a liber-profesioniştilor, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, precum şi ale statului, reprezintă scopul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308/2017 (în continuare – Legea nr. 308/2017).


Detalii

04
05 2022
3478

Aplicarea ștampilei pe documentele primare: obligatorie sau nu?

Întrebarea ce ține de faptul aplicării ștampilei întreprinderii pe documentele primare încă mai apare la unii contribuabili. Pentru a explica dacă aceasta este o obligație sau o opțiune, reiterăm prevederile legislației în vigoare.

 

Potrivit art.3 pct.5 al Legii nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.


Detalii

05
04 2022
664

Contabilizarea donațiilor de către entitățile din sectorul corporativ

În acest articol venim cu unele precizări referitor la prevederile legale privind mecanismul de documentare și contabilizare a donațiilor de către entitățile din sectorul corporativ.

Cadrul  normativ  de  bază,  principiile  și  cerinţele  generale  şi  mecanismul  de reglementare  în  domeniul  contabilităţii  şi  raportării  financiare  în  Republica Moldova este stabilit prin Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017 (Legea nr.287/2017).

Legea menționată se aplică următoarelor categorii de persoane înregistrate în RM, inclusiv:


Detalii

24
01 2022
3078

Necesitatea întocmirii actului de predare-primire. Aspecte juridice și contabile

Perfectarea actului de predare-primire în cadrul operațiunilor economice este un drept sau o obligație a părților implicate în acestea? Întrebarea încă mai persistă în mediul contabililor, fapt care a generat necesitatea oferirii explicațiilor prezentate în articolul ce urmează, acestea având la bază prevederile legislației în vigoare.
 
 Astfel, unul din cazurile de întocmire a actului de predare-primire reprezintă
Detalii