Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"


Olga Babanschi

Inspector principal, Direcţia impozite locale şi alte venituri
21
08 2018
740

Calcularea taxei pentru unitățile comerciale

Compania primește în locațiune spațiu comercial pe adresa M.Varlaam 63/11 (conform notificării de initiere a activității de comerț) în baza contractului de la CC „Alex-Neosim” SRL (spațiul comercial se află în Piața centrală). În lista piețelor autorizate din Chișinău nu găsesc Piața Bulgară. La calcularea taxei pentru unitățile comerciale, din Piața Centrala si Piața Bulgară, vom aplica nota 2.3 al deciziei 13/4 din 01.12.17?
Detalii
11
07 2018
296

Уплата земельного налога крестьянскими хозяйствами

Cогласно вашим разъяснениям от 7 июля 2018 г. об особенностях применения налога на недвижимое имущество, крестьянское хозяйство — плательщик НДС предоставляет отчет BIJ-17. В отчете предусмотрено: Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă 113110, на что примэрия указывает на неправильне перечисление денежных средств и что крестьянское хозяйство должно перечислять на счет 113120. Просим разъяснить данную ситуацию.
Detalii
19
06 2018
2570

Particularități de calcul al taxelor locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13

Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal (CF) și Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (MO nr. 273- 279 art. 1701 din 28.12.2012), contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a), b), c), d) e), f), g), h), i), j) şi q) din CF, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă precitate, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
Detalii
22
05 2018
1572

Calcularea cotei taxei pentru amplasarea unităţii comerciale în mun. Chişinău

La stabilirea cotei taxei pentru amplasarea unităților comerciale (conform pct. 3 din Decizia Consiliului mun. Chișinău nr.13/4 din 01.12.17) vom avea în vedere unitățile nemijlocit situate de-a lungul străzilor menționate sau și cele care se află în curți etc., dar la care adresa corespunde strazilor indicate în Decizie? Adresă de amplasare a unității se consideră cea fizică sau cea indicată în notificarea inițierii activității de comerț?
Detalii
20
02 2018
515

О некоторых аспектах аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения

Экономический агент «Х» в целях использования в своей предпринимательской деятельности арендует садовый участок, владельцем которого является физическое лицо. Кто обязан в данном случае уплачивать налог на недвижимое имущество: владелец – физическое лицо или арендатор – юридическое лицо? Какая ставка применяется в данном случае при расчете налога на недвижимое имущество?
Detalii
16
10 2017
595

Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai

Examinând prevederile titlului VI al Codului fiscal, am aflat că am dreptul la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, deoarece am atins vârsta de pensionare dar, totuși, în Avizul de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării pentru anul 2017, care l-am primit de la perceptorul fiscal din cadrul primăriei localității rurale, este indicată suma integrală către plată.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pentru casa în care locuiesc și lotul de pământ de pe lângă locul de trai, există careva condiții suplimentare, în afară de vârsta pensionară?

Detalii
10
11 2014
2918

Закон о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 в ст. 18 содержит ссылку на перечень товаров, подлежащих реализации, и товаров, запрещенных к реализации на основании предпринимательского патента. В связи с этим просим сообщить, вправе ли лица, осуществляющие коммерческую деятельность на основании предпринимательского патента, заниматься розничной торговлей автозапчастями, бывшими в употреблении.

Вышеуказанный закон не содержит прямого запрещения или разрешения на реализацию данного вида товаров при условии наличия предпринимательского патента. В случае если реализация данного вида товаров на основании предпринимательского патента не разрешена, просим разъяснить с учетом того, что вышеупомянутый закон отмечает лишь некоторые товары, запрещенные к реализации обладателями предпринимательского патента.
Detalii
10
11 2014
2511

Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 prin art. 18 face referință la lista mărfurilor pasibile spre comercializare și mărfurilor interzise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător.

În acest sens solicit să-mi comunicați, dacă sunt în drept persoanele care desfășoară activitatea de comerț, în baza patentei de întreprinzător, să practice comercializarea cu amănuntul a pieselor de schimb auto de mîina a doua, deoarece legea menționată nu prevede expres interzicerea sau permisiunea comercializării acestui tip de mărfuri în condițiile deținerii patentei de întreprinzător. Totodată, dacă nu este posibilă comercializarea acestui tip de mărfuri în baza patentei de întreprinzător, solicit să-mi explicați cum urmează a fi înțeles faptul, că doar careva bunuri sunt menționate prin legea sus-numită, ca interzise spre comercializare de către deținătorii de patentă.
Detalii