Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"


Olga Babanschi

Inspector principal, Direcţia impozite locale şi alte venituri
13
04 2019
1794

Corectarea dării de seamă TL13 în cazul achitării taxei pentru amenajarea teritoriului pentru fondatorul întreprinderii

La întreprindere sunt angajate două persoane prin cumul, iar fondatorul nu activează în cadrul acesteia. A fost calculată și achitată taxa pentru amenajarea teritoriului și, totodată, prezentată darea de seamă TL13 pe toate trimestrele anului 2018 doar pentru o persoană – fondatorul întreprinderii. Mai târziu, s-a constatat că, începând cu anul 2018, pentru fondator nu se mai calculează taxa pentru amenajarea teritoriului. Cum urmează a se proceda pentru a corecta situația?
Detalii
20
03 2019
765

Darea de seamă fiscală TFZD 15. Aspecte de completare și prezentare a formularului

Conform prevederilor Titlului IX din Codul fiscal (CF) și Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.521 din 23.06.2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităților (MO nr. 166-176, art. 1177 din 03.07.2015), contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele rutiere specificate în cap. 5, cap. 6 şi cap. 7 al Titlului IX din CF, au obligația de calculare și achitare a taxelor respective anual, până la 25 martie a perioadei fiscale curente.
Detalii
21
08 2018
827

Calcularea taxei pentru unitățile comerciale

Compania primește în locațiune spațiu comercial pe adresa M.Varlaam 63/11 (conform notificării de initiere a activității de comerț) în baza contractului de la CC „Alex-Neosim” SRL (spațiul comercial se află în Piața centrală). În lista piețelor autorizate din Chișinău nu găsesc Piața Bulgară. La calcularea taxei pentru unitățile comerciale, din Piața Centrala si Piața Bulgară, vom aplica nota 2.3 al deciziei 13/4 din 01.12.17?
Detalii
10
06 2019
471

Уплата земельного налога крестьянскими хозяйствами

Cогласно вашим разъяснениям от 7 июля 2018 г. об особенностях применения налога на недвижимое имущество, крестьянское хозяйство — плательщик НДС предоставляет отчет BIJ-17. В отчете предусмотрено: Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă 113110, на что примэрия указывает на неправильне перечисление денежных средств и что крестьянское хозяйство должно перечислять на счет 113120. Просим разъяснить данную ситуацию.
Detalii
19
06 2018
2910

Particularități de calcul al taxelor locale și de prezentare a Dării de seamă pe taxele locale - Forma TL 13

Conform prevederilor titlului VII din Codul fiscal (CF) și Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi a instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare a acesteia (MO nr. 273- 279 art. 1701 din 28.12.2012), contribuabilii – subiecți ai impunerii cu taxele locale specificate la art. 289 alin. (2) lit. a), b), c), d) e), f), g), h), i), j) şi q) din CF, au obligația de achitare a taxelor locale și de prezentare a dării de seamă precitate, trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
Detalii
22
05 2018
1698

Calcularea cotei taxei pentru amplasarea unităţii comerciale în mun. Chişinău

La stabilirea cotei taxei pentru amplasarea unităților comerciale (conform pct. 3 din Decizia Consiliului mun. Chișinău nr.13/4 din 01.12.17) vom avea în vedere unitățile nemijlocit situate de-a lungul străzilor menționate sau și cele care se află în curți etc., dar la care adresa corespunde strazilor indicate în Decizie? Adresă de amplasare a unității se consideră cea fizică sau cea indicată în notificarea inițierii activității de comerț?
Detalii
20
02 2018
588

О некоторых аспектах аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения

Экономический агент «Х» в целях использования в своей предпринимательской деятельности арендует садовый участок, владельцем которого является физическое лицо. Кто обязан в данном случае уплачивать налог на недвижимое имущество: владелец – физическое лицо или арендатор – юридическое лицо? Какая ставка применяется в данном случае при расчете налога на недвижимое имущество?
Detalii
16
10 2017
666

Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai

Examinând prevederile titlului VI al Codului fiscal, am aflat că am dreptul la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, deoarece am atins vârsta de pensionare dar, totuși, în Avizul de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării pentru anul 2017, care l-am primit de la perceptorul fiscal din cadrul primăriei localității rurale, este indicată suma integrală către plată.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pentru casa în care locuiesc și lotul de pământ de pe lângă locul de trai, există careva condiții suplimentare, în afară de vârsta pensionară?

Detalii
10
11 2014
3130

Закон о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 в ст. 18 содержит ссылку на перечень товаров, подлежащих реализации, и товаров, запрещенных к реализации на основании предпринимательского патента. В связи с этим просим сообщить, вправе ли лица, осуществляющие коммерческую деятельность на основании предпринимательского патента, заниматься розничной торговлей автозапчастями, бывшими в употреблении.

Вышеуказанный закон не содержит прямого запрещения или разрешения на реализацию данного вида товаров при условии наличия предпринимательского патента. В случае если реализация данного вида товаров на основании предпринимательского патента не разрешена, просим разъяснить с учетом того, что вышеупомянутый закон отмечает лишь некоторые товары, запрещенные к реализации обладателями предпринимательского патента.
Detalii