Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Petru Griciuc

Șef Direcție deservire fiscală Ialoveni, SFS
24
11 2021
360

Reflectarea în IPC21 a achitărilor sub formă de royalty

Agentul economic „Litera-Mold” SRL efectuează achitări sub formă de royalty în folosul diferitor persoane fizice pentru dreptul de autor. Vârsta beneficiarilor variază atât până la 60 ani cât și peste vârsta dată. Care este regimul fiscal al plăților respective și cum urmează a fi reflectate acestea în Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)?


Detalii

14
10 2021
144

CET18 în cazul schimbării de către persoana fizică a locului permanent de trai (plecarea din Moldova)

 În anul 2021 persoana fizică rezidentă intenționează să-și schimbe locul permanent de trai din Republica Moldova în Canada. De asemenea, în lunile august-septembrie 2021 aceasta a înstrăinat două imobile la un preț mai mare decât au fost procurate în 2010 și,  respectiv, 2016. Un apartament a servit în calitate de locuință de bază. Ținând cont de situația expusă, când și care declarație urmează să depună persoana și este aceasta obligată să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit rezultatul de la înstrăinarea și a locuinței de bază?


Detalii
15
10 2021
380

Obligațiile fiscale privind impozitul pe venit în cazul retragerii de către persoana fizică nerezidentă a cotei din capitalul social al SRL

Două persoane fizice, una rezidentă a Republicii Moldova, iar cealaltă – nerezidentă, în anul 2018 au constituit societatea cu răspundere limitată „B”. Fiecare din persoanele menţionate a depus în capitalul social al acesteia câte 50 000 lei. Ulterior, în luna septembrie 2021, persoana fizică nerezidentă și-a retras cota sa de participare în capitalul social al SRL „B”. În asemenea caz, apare sau nu obligația de reţinere a impozitului pe venit din suma retrasă de către nerezident sau acesta urmează să declare de sine stătător suma primită? 

Detalii
15
10 2021
330

Documentarea și regimul fiscal al închirierii apartamentelor pentru angajați

O întreprindere din mun. Bălți timp de o lună acordă servicii de instalare a unor echipamente companiei din mun. Chișinău. Pentru aceasta agentul economic din Bălți a închiriat de la două persoane fizice, pentru o perioadă de o lună două apartamente în mun. Chișinău în care vor locui angajații întreprinderii delegați. Are obligația sau nu întreprinderea în situaţia dată să declare ca subdiviziune apartamentele închiriate? Care este regimul fiscal al cheltuielilor suportate de întreprindere și, respectiv, veniturile obținute de persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor?


Detalii
15
10 2021
386

Impozitul pe venit în cazul transmiterii fondatorilor GȚ lichidate a tehnicii agricole și altor echipamente

 Ca rezultat al înstrăinării terenurilor agricole ce au aparținut gospodăriei țărănești (GȚ) „X”, fondatorii acesteia au decis lichidarea GȚ și, respectiv, a apărut necesitatea transmiterii fondatorilor tehnicii agricole și altor echipamente. În cazul dat, apar sau nu anumite obligaţii fiscale aferente impozitului pe venit?

În contextul situaţiei examinate este necesar de menționat că, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.


Detalii
14
10 2021
237

Procurarea revistelor şi cataloagelor specializate oferite gratis clienților. Cheltuieli deductibile sau nu?

Întreprinderea „X” acordă servicii de confecționare și reparație a mobilei. În cadrul prezentărilor agentul economic suportă anumite cheltuieli oferind potențialilor clienți cataloage și reviste din domeniul design și mobilă pentru care nu se încasează mijloace bănești. În acest context, sunt deductibile sau nu în scopuri fiscale asemenea cheltuieli suportate de întreprinderea „X”? 


Detalii
17
08 2021
592

Persoana juridică are premiu în cadrul campaniei promoționale organizate de altă întreprindere. Regimul fiscal și modul de reflectare

În urma unei campanii de publicitate organizate în luna iunie 2021 întreprinderea „X” (plătitoare a TVA), rezidentă a RM, a obținut un premiu în mărime de 36 000 lei de la altă întreprindere „A”, de asemenea rezidentă a RM. Care este regimul fiscal al operațiunii menționate și modul de reflectare în dările de seamă fiscale? 

În conformitate cu pct. 38) art. 5 din CF, campanie promoțională reprezintă modalitate de promovare a vânzărilor prin organizarea de concursuri, jocuri, loterii anunțate public și desfășurate pe o perioadă de timp limitată, cu acordarea de cadouri, premii, câștiguri, precum și organizarea de către autorități și instituții publice a acestor activități în alt scop decât cel de promovare a vânzărilor.


Detalii
17
08 2021
448

Întreprinderea rezidentă a RM procură imobil de la o persoana fizică nerezidentă: determinarea obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit

În anul 2020 întreprinderea „X” rezidentă a RM a procurat un imobil de la o persoană fizică nerezidentă la prețul de 850 000 lei, achitarea fiind efectuată în părți - 350 000 lei în noiembrie 2020, iar 500 000 lei - în mai 2021. La efectuarea plății întreprinderea, nefiind sigură de modalitatea determinării sumei din care urmează a fi reținut impozitul pe venit la sursa de plată (existau dubii vis-a-vis de baza valorică a imobilului), a reținut impozit pe venit din mărimea totală a creșterii de capital, adică 51 000 lei (425 000 X 0,12), din care 21 000 lei în 2020 și 30 000 lei în 2021. Totodată, persoana fizică dispune de act de moștenire din care rezultă că baza valorică a imobilului este de 700 000 lei. Care este modalitatea corectă de determinare a obligațiilor fiscale privind impozitul pe venit și care sunt acțiunile părților implicate în tranzacțiile respective? 


Detalii

17
08 2021
614

Amortizarea în scopuri fiscale a mijloacelor fixe neutilizate temporar (în perioada situației excepționale în sănătate) în activitatea întreprinderii

Pe parcursul anului 2021 din cauza situației excepționale declarate în legătură cu pandemia COVID-19, o parte din angajații întreprinderii „X” fie s-au aflat în șomaj tehnic, fie au lucrat de la distanță, iar timp de aproximativ 2 luni o parte din mijloacele fixe ale întreprinderii nu a fost folosite în activitatea de întreprinzător a acesteia. În asemenea situație se va calcula sau nu amortizarea în scopuri fiscale aferentă mijloacelor fixe care nu au fost utilizate temporar în activitatea întreprinderii?


Detalii

05
08 2021
616

Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă

 Persoana fizică X desfășoară activitate independentă. În cadrul desfășurării activității aceasta vindea marfa procurată de la agenții economici - rezidenți ai RM, în baza facturilor fiscale emise de ultimii. În curând aceasta intenționează să achiziționeze marfă de la persoane fizice cetățeni pentru ulterioara comercializare. În acest context, are sau nu dreptul persoana fizică ce desfășoară activitate independentă să achiziționeze marfă de la alte persoane fizice pentru ulterioara comercializare? În cazul unui răspuns afirmativ, care este modul de documentare al tranzacțiilor respective și care este regimul fiscal al veniturilor menționate?


Detalii