Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Rodica Cușmăunsă

doctor în economie, conf. univ. ASEM, formator PROACTIVE
11
04 2022
455

Учет и налогообложение выплат экономического субъекта в пользу наследников

В соответствии со ст. 2163 Гражданского кодекса (далее - ГК), наследство переходит на условиях универсального правопреемства как единое и неделимое целое в случае смерти наследодателя. В состав наследственного имущества входят как имущественные права (наследственный актив), так и имущественные обязанности (наследственный пассив), которые наследодатель имел к моменту смерти. Так, наследственное имущество включает в себя совокупность имущественных прав и обязанностей, которые принадлежали покойному.   

 

Согласно лит. а) ст. 82 Трудового кодекса (далее - ТК) прекращение индивидуального трудового договора (ИТД) по
Detalii

15
05 2017
14003

Документальное оформление представительских расходов и их отражение в бухгалтерском и налоговом учете

К представительским расходам относятся расходы по приему делегаций, понесенные деловыми партнерами, по заключению различных договоров, контрактов необходимых для установления деловых связей.

К представительским расходам не относятся расходы, связанные с взаимным приемом делегаций филиалов и головных предприятий, за исключением делегаций предприятий-нерезидентов и их филиалов в Республике Молдова, которые признаны отдельными юридическими лицами.
Detalii
23
07 2016
3744

Politici contabile. Transfer de practici de la profesioniști. Elemente de pasiv

3. Caracteristica, modul de recunoaştere şi evaluare a elementelor de pasivCapital propriu şi datorii
Astfel, dacă entitatea constituie rezerve pe seama profitului net, trebuie de indicat componenţa concretă a cestora (pct. 18 din SNC „Capital propriu şi datorii").

Referitor la modul de recunoaştere şi evaluare a datoriilor, aici s-ar putea să fie indicat aspectul dacă entitatea constituie sau nu provizioane pentru plata concediilor de odihnă ale muncitorilor de bază sau provizioane pentru acoperirea cheltuielilor (pierderilor) eventuale privind reparaţia şi deservirea în cursul perioadei de garanţie a activelor vîndute (pct. 81 din SNC „Capital propriu şi datorii").

Detalii
22
07 2016
3714

Politici contabile. Transfer de practici de la profesioniști. Elemente de activ

Caracteristica, modul de recunoaştere şi evaluare a elementelor de activImobilizări necorporale şi mijloace fixe
Imobilizările necorporale şi corporale se recunosc iniţial pe obiecte de evidenţă al căror nomenclator este stabilit de directorul entităţii cum prevede pct. 5 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale".

Mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte plafonul valoric prevăzut de legislaţia fiscală conform pct. 4 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale". De asemenea durata de utilizare a acestor bunuri trebuie să fie mai mare de un an.

Variantă admisibilă care poate fi stipulată în politici contabile este că mijloacele fixe cuprind imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea unitară a cărora depăşeşte pragul de semnificaţie stabilit de entitate, indicînd mă¬rimea concretă, de exemplu, 10 000 lei, 15 000 lei sau o altă sumă.

Din practica entităţilor autohtone se poate constata că contabilii entităţilor nu practică această variantă admisibilă, din motivul apariţiei necesităţii recalculării în scopuri fiscale a uzurii mijloacelor fixe, a căror valoarea este peste 6 000 lei pînă la pragul de semnificaţie de exemplu 10 000 lei.

Evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efectuează la valoarea contabilă, care potrivit SNC „Imobilizări necorporale şi corporale" costul de intrare sau costul corectat al obiectului de evidenţă diminuat cu amortizarea şi pierderile din depreciere acumulate.

Variantă admisibilă care poate fi stipulată în politici contabile este că evaluarea ulterioară a imobilizărilor necorporale şi corporale se efec¬tuează în baza modelului reevaluării potrivit pct. 75 din IAS 38 „Imobilizări necorporale" şi pct. 31 din IAS 16 „Imobilizări corporale".

Duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale se stabilesc în funcţie de modelul utilizării acestora şi sînt prezentate în procesele-verbale de primire-predare pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale". Aceste durate de utilizare sunt stabilite în baza Catalogului de mijloace fixe şi activelor nemateriale nr. 338 din 21.03.2003.

Variantă admisibilă care poate fi stipulată în politici contabile este că duratele de utilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale se stabi¬lesc prin ordinul conducătorului (directorului) entităţii.

Aferent mijloacelor fixe mai trebuie de indicat şi informaţia aferentă valorii reziduale. Dacă valoarea reziduală a mijloacelor fixe este nesemnificativă şi se consideră nulă (pct. 20 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

Variantă admisibilă care poate fi stipulată în politici contabile este că valoarea reziduală a mij¬loacelor fixe se stabileşte pe obiecte de evidenţă şi se reflectă în procesele-verbale de primire-predare a mijloacelor fixe.

Un moment important care trebuie reflectat în subcompartimentul „Imobilizări necorporale şi mijloace fixe” se referă la metoda de amortizare utilizată la imobilizări necorporale şi mijloacelor fixe, care poate fi metoda liniară (pct. 22 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

Variante admisibile care pot fi stipulate în politici contabile sunt amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează prin:

  • metoda unităţilor de producţie;
  • metoda de diminuare a soldului cu majorarea ratei (normei) uzurii liniare de două ori (sau în altă mărime stabilită de entitate) (pct. 25 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").Trebuie să fie indicată şi perioada începerii calculului amortizării. Astfel amortizarea imobilizărilor necorporale şi mijloacelor fixe se calculează începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii acestora în utilizare (pct. 28 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").
Variantă admisibilă care poate fi stipulată în politici contabile este amortizarea imobilizări¬lor necorporale se calculează începînd cu data transmiterii acestora în utilizare.

În cazul existenţei activelor imobilizate la care nu se calculează amortizarea acestea trebuie de indicat tipurile de imobilizări necorporale şi corporale pentru care nu se calculează amortizarea (pct. 48 şi 61 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

Costurile de reparaţie, întreţinere a mijloacelor fixe şi de ieşire a acestora se înregistrează ca cheltuieli curente (pct. 65 din SNC „Imobilizări necorporale şi corporale").

Variante admisibile care poate fi stipulată în politici contabile este că costurile de reparaţie, întreţinere şi de ieşire a mijloacelor fixe:

  • se înre¬gistrează ca cheltuieli anticipate, cu deconta¬rea ulterioară la cheltuieli curente conform metodei liniare (sau în altă bază raţională stabilită de entitate);
  • costurile de ieşire a mijloacelor fixe se decontează pe seama provizionului constituit anterior.


Detalii