Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Sandra Dolghii — inspector superior, Direcția proceduri control, SFS
18
04 2022
941

Încasările în numerar de la GȚ

Este în drept întreprinderea să încaseze de la gospodăria țărănească (persoană fizică) plăți în numerar în sumă ce depășește 10000 de lei, ținând cont de prevederile art. 6 din Legea nr. 845/1992?
 
Conform art. 6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul:
- să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10 000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100 000 de lei lunar;


Detalii

21
12 2021
1296

Оплата наличными денежными средствами услуг, предоставляемых патентообладателями

Предпринимательская деятельность на основе патента регулируется Законом № 93/1998, в соответствии с ч. (1) ст. 1 которого предпринимательский патент является именным государственным свидетельством, удостоверяющим право на занятие указанным в нем видом предпринимательской деятельности в течение определенного срока.

 

Патентообладателем может быть любой дееспособный гражданин РМ, любой иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно проживающие в РМ и имеющие право
Detalii

17
12 2021
1351

Договор цессии и репатриация денежных средств, товаров и услуг

Сроки репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок регламентированы ч. (1) ст. 3 Закона № 1466/1998 о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок1.
 
В соответсвии с ч. (1) ст. 823 Гражданского кодекса (далее – ГК), требование, которое может передаваться и на которое может обращаться взыскание, может быть передано обладателем права в отношении него (цедентом) третьему лицу (цессионарию) на основании договора. С момента заключения такого договора права, вытекающие из соответствующего требования, переходят от цедента к цессионарию, если
Detalii
16
12 2021
1542

Plățile în numerar efectuate de persoanele juridice în folosul deținătorilor de patente de întreprinzător

Activitatea de întreprinzător în baza patentei este reglementată de Legea nr. 93/1998, potrivit art.1 alin.(1) al căreia definește patenta de întreprinzător drept un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfășura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
 
Titular de patentă poate fi orice cetățean al RM cu capacitate de exercițiu, orice cetățean străin sau apatrid, care locuiește permanent în RM și are dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător, a declarat despre intenția sa de a procura patentă și corespunde cerințelor de calificare necesare acestui gen de activitate.


Detalii

08
12 2021
2284

Reducerea amenzii cu 50% și darea de seamă corectată

Studiu de caz: În anul 2019, agentul economic „X” a fost supus unui control fiscal pentru perioada anilor 2015-2018. Ca urmare a controlului desfășurat au fost identificate unele încălcări în activitatea sa și acesta a fost sancționat, fiind emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală și decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019. În luna octombrie 2021, agentul economic „X” a identificat erori în dările de seamă (Forma IPC18) prezentate în luna iunie 2019, care pot afecta obligația fiscală pentru luna respectivă.
Astfel, este în drept agentul economic să depună dările de seamă menționate în mod corectat și va fi anulată decizia privind beneficierea de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate în luna iunie 2019?


Detalii

26
11 2021
1801

Despre recalcularea valorii nominale a tichetelor de masă

Studiu de caz: În luna decembrie 2020 entitatea X a acordat tichete de masă salariaților săi cu valoarea nominală de 35 de lei pentru o zi lucrătoare. Ulterior, ca urmare a rezultatelor productivității înalte a întreprinderii în anul 2020, conducerea acesteia a decis alocarea fondurilor suplimentare pentru tichetele de masă ( în continuare – TM) acordate salariaților pentru lunile precedente (septembrie – noiembrie 2020) și, respectiv, majorarea valorii TM emise pentru lunile septembrie – noiembrie 2020. Este în drept entitatea să efectueze o asemenea recalculare a sumei achitate deja pentru TM emise și utilizate de salariați? Va putea beneficia aceasta de deducere în scopuri fiscale? Pot fi alocate TM suplimentare pentru aceleași zile lucrătoare?


Detalii

20
10 2021
1204

Tichet de masă. Acordarea și raportarea de către liber profesioniștii în sectorul justiției

I. Principii generale de acordare de către angajatori a tichetelor de masă salariaților săi

 

Tichetul de masă (TM) reprezintă ca un card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile Legii nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, acordat de către angajator salariaților și este utilizat ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul, conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 166/2017.


Detalii

27
09 2021
2356

Условия отказа от использования POS-терминала

Вправе ли хозяйствующий субъект отказаться от использования ранее установленного POS-терминала в соответствии с требованиями Закона № 845/1992 в предыдущей редакции, если после 1 января 2021 года, даты вступления в силу Закона № 257/2020, которым были внесены изменения в Закон о предпринимательстве и предприятиях, субъект более не соответствует установленным требованиям?

 

Обязанность установки POS-терминалов предусмотрен Законом №845/1992 о предпринимательстве и предприятиях.

 


Detalii
14
09 2021
557

Unele aspecte ale activității organizației de creditare nebancară prin prisma Legii nr. 845/1992

Conform art. 3 din Legea nr. 1/2018, organizaţiile de creditare nebancară (ONC) este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfăşoară cu titlu profesional doar activităţile prevăzute la art. 8 alin. (2), și anume:
a) acordarea de credite nebancare;
b) leasingul financiar.
 
Art. 2 din aceeași Lege stabilește expres că asupra ONC nu se extinde
Detalii
13
09 2021
1775

Condiții de renunțare la utilizarea terminalului POS

Este în drept agentul economic să renunțe la utilizarea terminalului POS instalat anterior în baza prevederilor Legii nr. 845/1992 în redacția anterioară, dacă după 1 ianuarie 2021, data punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 257/2020 prin care au fost modificate prevederile Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, entitatea nu mai întrunește condițiile stabilite?
 
Obligațiile privind instalarea terminalelor POS sunt stabilite în Legea  nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.


Detalii