Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Sandra Dolghii — inspector superior, Direcția proceduri control, SFS
04
05 2020
1157

Unele aspecte ce țin de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale conform Dispozițiilor CSE

În scopul respectării prevederilor Dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), emisă în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în partea ce ține de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale, expunem următoarele.

1. Parlamentul RM, prin Hotărârea nr. 55/2020, a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul RM pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Pe perioada acesteia, CSE va emite dispoziţii care sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul RM și intră în vigoare din momentul emiterii.
Detalii
22
01 2020
2164

Deținerea funcției casierului de către administratorul întreprinderii

Poate administratorul deține și funcția casierului cu drept de semnare a dispozițiilor de plată și dispozițiilor de încasări ale numerarului în casieria entității?


Conform pct. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25 noiembrie 1992 privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova,
Detalii
22
01 2020
1042

Об обязанности установления POS-терминалов и ответственности за несоблюдение этого требования

Согласно п. 1 ст. 71 Закона № 845/1992 о предпринимательстве и предприятиях, с 1 июля 2012 г. хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и микрофинансовых организаций), объем продаж которых от оптовой и/или розничной торговли и/или от оказания услуг превышает 2 млн леев в течение предшествующего календарного года обязаны, до 1 июля следующего года, установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях (кроме сетей мелкорозничной торговли), в которых объем продаж в тот же период превысил 500 тыс. леев.
Detalii
04
10 2019
1243

Санкции за неуплату или недоплату в срок подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку

Согласно ч. (1) ст. 84 Налогового кодекса (НК), хозяйствующие субъекты обязаны уплачивать не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря налогового года суммы, равные одной четвертой части:
а) исчисленной как налог и подлежащий уплате согласно II разделу НК за данный год, или
b) налога, подлежавшего уплате согласно II разделу НК за предыдущий год.

В соответствии с ч. (1) и (4) ст. 121 НК, под налоговым периодом по подоходному налогу понимается календарный год, по окончании которого определяется налогооблагаемый доход и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Нужно учитывать, что в отступление от положений ч. (1) для хозяйствующих субъектов, которые в соответствии с положениями Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287, вправе применять отличный от календарного года отчетный период, налоговый период по подоходному налогу соответствует отчетному периоду для подготовки и представления финансовых отчетов. В этом случае налоговый период составляют любые 12 последовательных месяцев.
Detalii
22
04 2019
1053

Registrul de evidenţă a tichetelor de masă

Urmează să semneze salariatul în Registrul de evidenţă a tichetelor de masă?

Conform prevederilor Legii nr. 166/2017 și a prevederilor Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2018, angajatorul, în baza unui ordin semnat de conducătorul entităţii, este în drept să acorde salariaţilor o alocaţie individuală de hrană sub formă de tichet de masă. Totodată, angajatorul nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze de tichete de masă.
Detalii
22
04 2019
1331

Tichete de masă în funcție de numărul orelor lucrate

În cazul în care angajatul lucrează în tură și numărul de ore lucrate în luna precedentă este mai mare decât durata normală a timpului de muncă stabilită de Codul muncii, ce număr de tichete de masă va oferi angajatorul?

Legea nr. 166/2017 și Hotărârea Guvernului nr. 227/2018 nu stabilesc restricții la numărul de ore lucrate de salariat.
Detalii
19
04 2019
976

Despre valoarea tichetelor de masă

Poate angajatorul să ofere salariaților săi tichete de masă cu o valoare mai mare decât cea deductibilă în scopuri fiscale?

Conform art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 166 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 şi 45 de lei. Angajatorii pot acorda tichete de masă cu valoarea nominală mai mare, diferenţa dintre aceasta şi valoarea nominală prevăzută la alin. (1) din același articol fiind nedeductibilă în scopuri fiscale.
Detalii
06
02 2019
682

Taxa de stat la eliberarea actului de succesiune

La eliberarea certificatului de succesiune aferent bunului imobil principal (de exemplu: casa și lotul de pământ), notarul va încasa taxa de stat pentru fiecare bun imobil în parte (cum ar fi acareturile la casă, beciul, clădirile și construcțiile legate solid de pământ aflate pe lot), fiecare având numărul său cadastral?
Detalii