Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Valentina Paladi

conferențiar universitar, doctor, USM
13
04 2021
612

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

22
02 2021
336

Консолидированный баланс: порядок составления для группы, состоящей из материнского, дочернего предприятий и ассоциированного субъекта

При консолидации финансовой отчетности материнское предприятие, в первую очередь, должно определить состав группы, в которую могут входить как все ее дочерние предприятия, так и ассоциированные субъекты. Это необходимо для того, чтобы определить способ оценки ее инвестиций в процессе консолидации финансовой отчетности. Как правило, инвестиции материнского предприятия в дочернее предприятие должны быть оценены по методу приобретения. Что касается инвестиций в ассоциированного субъекта, то они не дают материнскому предприятию право контроля, а только возможность влиять на его финансовую и хозяйственную политику.
Detalii

15
03 2021
1767

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного отчета о прибыли и убытках

В данной статье рассматривается порядок составления консолидированного отчета о прибыли и убытках группы, состоящей из материнского предприятия, дочернего предприятия и ассоциированного субъекта.

 

Консолидированный отчет о прибыли и убытках представляет собой еще один финансовый отчет, который в обязательном порядке должен быть составлен материнским предприятием в соответствии с концепцией единого предприятия. В соответствии с п. 41 Национального стандарта бухгалтерского учета «Представление
Detalii

19
10 2020
557

Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

В деятельности любого хозяйствующего субъекта возникают ситуации, когда необходимо обосновать принятие правильных управленческих решений. Особенно это становится актуальным в условиях экономических кризисов и спада производства. Как правило, такие решения принимаются на основе всестороннего анализа финансового состояния и качественной оценки работы хозяйствующего субъекта.

 

На практике, процесс осуществления анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта всегда является сложным и трудоемким видом деятельности, который требует от специалистов знаний как в выборе методики анализа, так и в правильной интерпретации полученных результатов анализа.

Detalii
14
08 2020
1088

Analiza stocurilor în procesul de gestiune a entității

Stocurile, în conformitate cu pct.  5 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) ,,Stocuri”, reprezintă active circulante care sunt:

1) destinate pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

2) în curs de execuție în procesul desfășurării normale a activității; sau

3) sub formă de materii prime, materiale de bază și alte materiale consumabile, care urmează a

4) fi folosite în procesul de producție, pentru prestarea serviciilor și/sau în alte scopuri gospodărești.

 


Detalii
30
07 2020
1072

Отчет руководства – составляющая часть годового отчета субъекта

В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 23 Закона №287 от 15.12.2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (Закон № 287/2017), все средние, крупные субъекты и субъекты публичного интереса ежегодно составляют и представляют вместе с финансовыми отчетами отчет руководства, который содержит точное представление о положении субъекта, развитии и достижениях его деятельности и представляет сопоставимый с размером и сложностью осуществляемой деятельности анализ.


Detalii
15
06 2020
883

Guvernanța corporativă - parte componentă a raportului conducerii entității de interes public

Un compartiment distinct al raportului conducerii îl reprezintă Capitolul privind Guvernanța corporativă. În conformitate cu art. 23, alin. (8) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017), obligativitatea prezentării acestui compartiment al raportului le revine tuturor entităților de interes public, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

 

Termenul de guvernanță, cu toate că nu se regăsește în dicționarul limbii române, fiind un echivalent pentru englezul „governance” înseamnă conducere, administrație. În consecință, putem afirma că conceptul de guvernanță corporativă reprezintă conducerea în ansamblu a întregii entități prin implementarea unui sistem de control eficient, asigurând astfel că afacerea este condusă în interesul investitorilor și al părților interesate.


Detalii
07
04 2020
1446

Raportul conducerii – parte componentă a raportului anual al entității

În conformitate cu prevederile stipulate în art. 23 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (Legea nr. 287/2017) toate entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public întocmesc și prezintă anual, împreună cu situațiile financiare, raportul conducerii, care conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.
Detalii

19
02 2020
955

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса

Часть I

Часть II

Таким образом, при консолидации баланса величина инвестиции материнского предприятия «А» в размере 8 000 тыс. леев была замещена величиной собственного капитала предприятия «Б» в размере 6 000 тыс. леев и величиной гудвилла в размере 2 000 тыс. леев. В основном, на практике, величина гудвилла является положительной. Но, тем не менее, возникают ситуации, когда гудвилл превращается в отрицательную величину.
Detalii
19
02 2020
916

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного баланса

Начинаем публикацию серии статей, посвященных порядку составления и представления консолидированных финансовых отчетов на основе нового Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ) «Представление консолидированных финансовых отчетов». Предметом данного материала являются вопросы составления консолидированного баланса в условиях, когда материнское предприятие контролирует деятельность дочерних предприятий.
Detalii