Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Valentina Paladi

conferențiar universitar, doctor, USM
17
08 2022
389

Contabilitatea leasingului financiar în conformitate cu SNC și IFRS 16 și impactul acesteia asupra analizei situațiilor financiare

 
În practica autohtonă, modul de contabilizare a operațiunilor de leasing și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare ale locatarilor și locatorilor sunt reglementate de Standardul Național de Contabilitate ,,Contracte de leasing” (în continuare - SNC „CL”) și Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 ,,Contracte de leasing” (în continuare - IFRS 16).

 

SNC ,,Contracte de leasing” este utilizat, la contabilizarea operațiunilor de leasing, de către entitățile, care
Detalii
11
02 2022
672

Порядок составления отчета о движении денежных средств косвенным методом

В отечественной практике все субъекты публичного интереса в соответствии с положениями ст. 5 п. (4) Закона № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - Закон № 287/2017), составляют финансовые отчеты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Это означает, что при составлении отчета о движении денежных средств данные субъекты должны руководствоваться положениями IAS 7 «Отчет о движении денежных средств» (IAS 7). Стоит отметить, что этот отчет является одним их
Detalii

17
08 2021
865

Исключение внутригрупповых операций при составлении консолидированных финансовых отчетов: некоторые аспекты

Так как консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность группы, где активы, обязательства, собственные капиталы, доходы, расходы и движение денежных средств материнского предприятия и дочерних предприятий представлены как принадлежащие одному субъекту, то при ее составлении необходимо исключить результаты всех операций, которые имели место между субъектами группы, осуществленных за время владения, то есть остатки по операциям между субъектами группы; признанные в составе активов прибыли или убытки, относящиеся к операциям внутри группы; внутригрупповые доходы и расходы, а также и взаимная задолженность между субъектами группы, существующая на отчетную дату. Об этом свидетельствует и положения п. 32 и 52 из Национального стандарта бухгалтерского учета (НСБУ)
Detalii

12
05 2022
1484

Reflectarea fondului comercial negativ în bilanțul consolidat

În procesul întocmirii situațiilor financiare consolidate pentru anul 2020, au fost evidențiate unele aspecte problematice privind corectitudinea reflectării unor elemente contabile. Unul dintre acestea îl reprezintă reflectarea mărimii fondului comercial negativ în situațiile financiare consolidate.

În articolul dat va fi dezvăluit modul de reflectare a fondului comercial negativ în bilanțul consolidat. Este cunoscut că în procesul consolidării situațiilor financiare ale entității-fiică, în cazul în care valoarea contabilă a investiției entității-mamă în entitatea-fiică depăşeşte valoarea părții aferente entității-mamă în valoarea justă a activelor nete ale entității-fiică se obține fondul comercial pozitiv care, în
Detalii

10
05 2022
2766

Conținutul și modul de întocmire a notei explicative la situațiile financiare consolidate

Începând cu perioada de gestiune 2020, entitățile-mamă ale grupurilor mari de entități, precum și ale celor mici și mijlocii în cazul în care una dintre entitățile afiliate este entitate de interes public, în conformitate cu prevederile stipulate în art. 27 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 (Legea nr. 287/2017) și pct. 12 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 93/2019 cu modificările ulterioare) sunt obligate să întocmească și să prezinte bilanțul consolidat, situația consolidată de profit și pierdere și nota explicativă la situațiile financiare consolidate.


Detalii

22
02 2021
680

Консолидированный баланс: порядок составления для группы, состоящей из материнского, дочернего предприятий и ассоциированного субъекта

При консолидации финансовой отчетности материнское предприятие, в первую очередь, должно определить состав группы, в которую могут входить как все ее дочерние предприятия, так и ассоциированные субъекты. Это необходимо для того, чтобы определить способ оценки ее инвестиций в процессе консолидации финансовой отчетности. Как правило, инвестиции материнского предприятия в дочернее предприятие должны быть оценены по методу приобретения. Что касается инвестиций в ассоциированного субъекта, то они не дают материнскому предприятию право контроля, а только возможность влиять на его финансовую и хозяйственную политику.
Detalii

11
05 2022
2990

НСБУ «Представление консолидированных финансовых отчетов»: практические аспекты составления консолидированного отчета о прибыли и убытках

В данной статье рассматривается порядок составления консолидированного отчета о прибыли и убытках группы, состоящей из материнского предприятия, дочернего предприятия и ассоциированного субъекта.

 

Консолидированный отчет о прибыли и убытках представляет собой еще один финансовый отчет, который в обязательном порядке должен быть составлен материнским предприятием в соответствии с концепцией единого предприятия. В соответствии с п. 41 Национального стандарта бухгалтерского учета «Представление
Detalii

19
10 2020
859

Экспресс-анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

В деятельности любого хозяйствующего субъекта возникают ситуации, когда необходимо обосновать принятие правильных управленческих решений. Особенно это становится актуальным в условиях экономических кризисов и спада производства. Как правило, такие решения принимаются на основе всестороннего анализа финансового состояния и качественной оценки работы хозяйствующего субъекта.

 

На практике, процесс осуществления анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта всегда является сложным и трудоемким видом деятельности, который требует от специалистов знаний как в выборе методики анализа, так и в правильной интерпретации полученных результатов анализа.

Detalii
14
08 2020
1646

Analiza stocurilor în procesul de gestiune a entității

Stocurile, în conformitate cu pct.  5 din Standardul Național de Contabilitate (SNC) ,,Stocuri”, reprezintă active circulante care sunt:

1) destinate pentru a fi vândute pe parcursul desfășurării normale a activității;

2) în curs de execuție în procesul desfășurării normale a activității; sau

3) sub formă de materii prime, materiale de bază și alte materiale consumabile, care urmează a

4) fi folosite în procesul de producție, pentru prestarea serviciilor și/sau în alte scopuri gospodărești.

 


Detalii
30
07 2020
1571

Отчет руководства – составляющая часть годового отчета субъекта

В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 23 Закона №287 от 15.12.2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (Закон № 287/2017), все средние, крупные субъекты и субъекты публичного интереса ежегодно составляют и представляют вместе с финансовыми отчетами отчет руководства, который содержит точное представление о положении субъекта, развитии и достижениях его деятельности и представляет сопоставимый с размером и сложностью осуществляемой деятельности анализ.


Detalii