Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (16)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
07
11 2013
4041

Care este modalitatea de beneficiere de scutire de la impozitul pe venit a organizaţiilor necomerciale (ONG)?

În temeiul art. 52 alin. (4) din Codul Fiscal, dreptul la scutirea de plata impozitului pe venit se realizează prin cererea depusă de către organizaţia necomercială la organul teritorial al Serviciul Fiscal de Stat. Perioada de scutire începe cu perioada fiscală de la data înregistrării organizaţiei necomerciale în conformitate cu art. 121 alin. (2), dacă cererea privind scutirea de plata impozitului pe venit a fost depusă pînă la data de 31 decembrie al anului fiscal de gestiune.
Detalii
07
11 2013
2110

В какой срок осуществляется возмещение излишне уплаченных/удержанных сумм по подоходному налогу физических лиц: в течение 15, 37 или 45 дней?

Порядок и сроки возмещения излишне уплаченных сумм, а также сумм, которые, в соответствии с предписаниями действующего законодательства, подлежат возмещению, регулируются положениями статей 175, 176 НК, Приложения №2 к Постановлению Правительства №77 от 30 января 2008 г. и Приказа ГГНИ №770 от 14 сентября 2011 г. об утверждении Положения о возмещении физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, сумм излишне уплаченного/излишне удержанного подоходного налога.
Detalii
07
11 2013
2404

În ce termen urmează a se efectua persoanelor fizice restituirea sumelor achitate/reţinute în plus la impozitul pe venit: în 15, 37 sau 45 zile?

Modul şi termenele de restituire a sumelor plătite în plus şi a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite, se reglementează de art. 175, 176 ale Codului fiscal, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008 şi Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus”.
Detalii
07
11 2013
4386

Как определяется прирост или потери капитала при отчуждении двух или более активов посредством одной операции?

Активы, которые считаются капитальными, перечислены в ч. (2) ст. 37 НК.
В соответствии с положениями ч. (5) ст. 37 НК, величина прироста капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов.
Detalii
07
11 2013
3530

Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?

Bunurile, care sunt stabilite drept active de capital, sunt enumerate în alin. (2) art. 37 din Codul fiscal.
Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii
06
11 2013
3090

Хозяйствующий субъект был зарегистрирован в территориальном налоговом органе в феврале 2013 года. Обязан ли налогоплательщик представлять в территориальный налоговый орган ежемесячный отчет (форма IRV 09), если он не выплачивал своим сотрудникам заработную плату в течение некоторого периода?

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 92 НК, налоговая отчетность о выплаченных доходах и удержанном у источника выплаты подоходном налоге представляется плательщиком доходов территориальному налоговому органу в течение месяца после окончания месяца, в котором были произведены выплаты.
Detalii
06
11 2013
2220

Agentul economic a fost înregistrat la organul fiscal teritorial în luna februarie 2013. În cazul în care, contribuabilul nu a achitat pe parcursul unei perioade venituri salariale angajaţilor săi, acesta va avea obligaţia de a prezenta organului fiscal teritorial Darea de seamă lunară (Forma IRV09)?

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (2) din Codul fiscal, dările de seamă fiscale privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată se prezintă de către plătitorii veniturilor organului fiscal teritorial, în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plăţile.
Detalii
06
11 2013
2586

Что следует считать фискальным кодом, который хозяйствующий субъект должен указывать при оформлении документов в случае выплаты заработной платы физическому лицу, не имеющему удостоверения личности, но обладающему паспортом старого образца?

Фискальный код присваивается каждому физическому лицу – гражданину Республики Молдова, иностранному гражданину или лицу без гражданства, располагающим объектами налогообложения или имеющим налоговые обязательства, согласно предписаний лит. b) ч. (1) ст. 162 НК.
Detalii
06
11 2013
2605

În cazul achitării venitului salarial unei persoane fizice care nu dispune de buletin de identitate, dar dispune de paşaport (de tip vechi), care este codul fiscal pe care agentul economic urmează să-l indice la perfectarea documentelor ?

Codul fiscal, se atribuie oricărei persoane fizice-cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, care dispune de obiecte impozabile sau care are obligaţiuni fiscale (conform prevederilor art. 162 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal).
Detalii
06
11 2013
3055

Работница налогоплательщика находится в декретном отпуске и планирует вернуться на работу. В данном случае личное освобождение предоставляется, начиная с месяца возвращения на работу, или же ей необходимо подать новое заявление о предоставлении освобождений?

Освобождения, на которые имеет право налогоплательщик, предоставляются по основному месту работы работникам – резидентам Республики Молдова. Основным местом работы считается налогоплательщик, который ведет трудовую книжку работника.
Detalii