Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (16)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
03 2014
2521

В течение налогового периода 2013 года хозяйствующий субъект начал применять общеустановленный режим при определении налоговых обязательств по подоходному налогу с 1 ноября текущего года, то есть c момента регистрации в качестве плательщика НДС.

До регистрации в качестве плательщика НДС в течение налогового периода 2013 года налогоплательщик являлся субъектом обложения налогом на доход от операционной деятельности (IVAO).
Detalii
19
11 2013
4218

П Р И К А З МФ № 143 от 15 октября 2013 о внесении изменений в пункт 3 Инструкции о порядке заполнения акта закупки товаров

О внесении изменений в пункт 3 Инструкции о порядке заполнения акта закупки товаров, утвержденной Приказом Министерства финансов № 130 от 30 сентября 2010 г.

Во исполнение пункта 3 Инструкции о порядке учета, выдачи, хранения и использования типовых форм первичных документов строгой отчетности, утвержденной Постановлением Правительства РМ № 294 от 17.03.98 «Об исполнении Указа Президента Республики Молдова № 406-II от 23 декабря 1997 г.» (Официальный монитор РМ №30-33/288 от 09.04.1998), с последующими изменениями и дополнениями,
Detalii
19
11 2013
3494

O R D I N MF Nr. 143 din 15 octombrie 2013 cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor

Cu privire la modificarea punctului 3 din Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30 septembrie 2010

Întru executarea prevederilor pct. 3 al Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-11 din 23 decembrie 1997” (anexa nr. 2) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 30-33/288 din 09.04.1998), cu modificările şi completările ulterioare,
Detalii
19
11 2013
3483

Aurel Zghibarţă: Securitatea informaţională în cadrul proceselor de administrare fiscală

Pierderea sau furtul datelor confidenţiale, denaturarea sau distrugerea acestora reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri de securitate cu care se confruntă atît companiile comerciale, cît şi structurile statale. De la expunerea accidentală a unor date despre angajaţi/clienţi, date financiare, planuri de dezvoltare, informaţii despre produse, la furtul planificat prin breşe în securitatea reţelelor – toate pot avea efecte devastatoare asupra subiecţilor implicaţi, atît persoane fizice, cît şi juridice.
Detalii
18
11 2013
3292

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
18
11 2013
3193

Taxa pe valoarea adăugată în perioada anilor 2010 – 2012

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect şi reprezintă o sursă importantă de venit la bugetul de stat. Taxa pe valoarea adăugată (în continuare – T.V.A.) este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare la buget a unei părţi a valorii mărfurilor livrate, serviciilor prestate, care sunt supuse impozitării pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a unei părţi din valoarea mărfurilor, serviciilor impozabile importate în Republica Moldova.
Detalii
18
11 2013
16388

Alexandru Nederița: Aspecte generale privind conţinutul şi modul de implementare a noilor acte normative contabile

La 22 octombrie 2013 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 233–238) au fost publicate noile acte normative contabile care cuprind 16 Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC), 2 Indicaţii metodice şi Planul general de conturi contabile. Aceste acte au fost aprobate prin ordinele Ministerului Finanţelor nr. 118 „Privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” şi nr. 119 „Privind aprobarea Planului general de conturi contabile” din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 177–181 din 16 august 2013).
Detalii
14
11 2013
3489

Людмила Лапицкая: Льготы по подоходному налогу: налоговые и бухгалтерские аспекты

Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете льгот по подоходному налогу, касающихся освобождения от налогообложения налогооблагаемого дохода хозяйствующих субъектов, продукция основных видов деятельности которых определяется согласно приложению 7 к Закону о введении в действие I и II разделов НК.
Detalii
14
11 2013
4006

Declaraţia precompletată cu privire la impozitul pe venitul persoanelor fizice – un mecanism eficient de optimizare a costurilor de conformare şi administrare fiscală

Declaraţia precompletată (pre-filled income tax return) este un mecanism, care e unul inovativ pentru Republica Moldova, dar destul de răspîndit în ţările Uniunii Europene. În cele ce urmează, se va efectua o analiză-expres a situaţiei la zi vizavi de oportunitatea implementării acesteia în Republica Moldova.
Detalii