Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Maia Caţel

șef al Serviciului corespondența cu contribuabilii, IFPS
21
04 2016
2633

О вычете расходов физического лица, разработавшего мини-программу

Физическое лицо разработало в интернете мини-программу для подростков, вследствие применения которой были получены доходы, а также были понесены расходы. Разрешается ли вычет данных расходов при заполнении Декларации о подоходном налоге (Форма CET 08)?

Отмечаем, что, в соответствии с лит. о) ст. 18 НК, доходы, полученные физическими лицами, не зарегистрированными в одной из организационно-правовых форм, установленных п. 1 ст. 13 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845-XII от 03.01.1992, считаются налогооблагаемыми источниками дохода и включаются в валовой доход.
Detalii
20
04 2016
2813

О налоговых аспектах посредничества при предоставлении дарения в пользу физического лица

В 2015 году предприятие осуществляло на своем сайте посредничество при дарениях в пользу физических лиц, произведенных любыми лицами и субъектами, которые на основании договора, заключенного между сторонами, используя услуги этого сайта, осуществляли в режиме онлайн дарения для вышеуказанных лиц, уплачивая за это вознаграждение – комиссионные от стоимости дарения. В случае посредничества при дарениях, осуществленных в пользу физических лиц, надлежало ли применять предписания ст. 90 НК, и должен ли одаряемый (получивший дарение) представить Декларацию о подоходном налоге за налоговый период 2015 года?

Согласно ч. (1) ст. 827 Гражданского кодекса, по договору дарения одна сторона (даритель) обязуется безвозмездно увеличить за счет своего имущества имущество другой стороны (одаряемого).
Detalii
20
04 2016
2543

О вычете расходов, связанных с реализацией заложенных предметов

Предприятие предоставляет физическим лицам ссуды в соответствии c договором залога, а по истечении срока погашения ссуды, установленного сторонами в договоре, ломбард продает заложенные предметы. Однако существуют ситуации, когда рыночная цена реализуемых вещей не превышает стоимости заложенных предметов. Вправе ли субъект в подобных ситуациях вычитать расходы, сопряженные с продажей данных вещей, или же ему надлежит скорректировать Декларацию о подоходном налоге (Форма VEN12)?

В соответствии с п. 3 Положения о порядке организации и функционирования ломбардов, утвержденного ПП № 204 от 28.03.1995, ломбарды являются кредитными учреждениями, предоставляющими населению возможность хранения предметов личного пользования и домашнего обихода, а также получения ссуд под залог этих предметов.
Detalii
22
03 2016
2448

Una din direcțiile ale dezvoltării activității întreprinderii constă în acordarea serviciilor de consultanță în domeniul businessului de restaurante, astfel periodic pentru clienții întreprinderii, se efectuează consultații cu implicarea specialiștilor nerezidenți (persoane fizice și juridice din CSI), care se acordă în Republica Moldova. Pot fi constate serviciile prestate de către nerezidenți, ca venituri impozabile?

În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2) lit. a) din CF, la determinarea venitului impozabil al nerezidenților se va tine cont numai de venitul obținut în Republica Moldova.
Detalii
22
03 2016
2822

Se consideră oare pentru salariații delegați ai entității, ca o facilitate, cuantumul diurnei achitat în folosul salariaților la depășirea termenului de deplasare, stabilit prin pct. 24 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (HG nr. 10 din 05.01.2012), dacă acesta nu se reduce, dar se achită de către angajator în mărime deplină?

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din CF, facilităţile impozabile acordate de patron includ plăţile în favoarea lucrătorului.
Detalii
22
03 2016
2848

Poate fi considerat obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională venitul obținut de către entitate din înstrăinarea cotelor de participație. În caz de impozitare, cum se impozitează venitul dat?

Ținem să informăm că, în conformitate cu prevederi p. 4 din Standardul Național de Contabilitate “Creanţe şi investiţii financiare”, cota de participaţie în capitalul social al altor entităţi reprezintă investiţii financiare.
Detalii
21
03 2016
2565

Întreprinderea a efectuat export de marfă către partenerul ”X”. Totodată, în drum, marfa dată a fost furată. Este în drept entitatea să deducă, în scopuri fiscale, cheltuielile ce țin de pierderile aferente furtului mărfii?

Menționăm, că potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător.
Detalii
19
03 2016
2654

Organizația de microfinanțare-nerezident din Federația Rusă, a acordat un împrumut persoanei juridice resident. Este în drept entitatea să accepte la deduceri suma dobînzilor și dobînzile achitate în folosul nerezidentului urmează oare a fi impozitate la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.
Detalii
18
03 2016
2679

Compania-nerezident ”X”, care administrează site internațional specializat, efectuează rezervarea de camere în hotel prin intermediul site-ului. Nerezidentul nu practică activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, totodată rezidentul persoana juridică achită un comision companiilor care administrează site-urile. Urmează de a reține impozitul pe venit din comisionul achitat în folosul nerezidentului?

Menționăm că, în conformitate cu art. 70 alin. (1) întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: a) în Republica Moldova din activităţi de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele Republicii Moldova din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.
Detalii
17
03 2016
1184

Prin intermediul internetului, de către o persoană fizică, a fost elaborată o mini-programă pentru adolescenți, din aplicarea căreia au fost obținute venituri și au fost suportate cheltuieli. La completarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) aceste cheltuieli pot fi deduse?

Menționăm, că veniturile obținute, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) din CF, pentru persoanele fizice, care nu sunt înregistrate în una din formele organizatorico-juridice, stabilite la art. 13 pct. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, se consideră surse de venit impozabile, care se includ în venitul brut.
Detalii