Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
07 2014
2289

Недавно я узнал, что, являясь рядовым гражданином, не осуществляющим какую-либо профессиональную деятельность, я задолжал бюджету определенную сумму денег. Что мне грозит за неуплату задолженности перед бюджетом?

В первую очередь, следует отметить, что предельным сроком декларирования и уплаты подоходного налога является 25 марта года, следующего за отчетным налоговым годом (изменение срока подачи декларации и уплаты налогов предусмотрено Законом № 64 от 11.04.2014 о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, опубликованным в МО №110-114 от 09.05.2014).
Detalii
11
07 2014
2741

De curînd am aflat, că, în calitate de simplu cetățean, care nu am careva activitate profesională, sunt dator la buget cu ceva bani. Ce risc pentru neachitarea datoriilor la buget?

În primul rînd, trebuie de menționat, că termenul – limită de declarare și de achitare a impozitului pe venitul persoanei fizice este 25 martie al anului următor (modificarea termenului de declarare și de plată a impozitelor a fost operată prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014). Astfel, declararea și achitarea impozitului, obținut de persoana fizică în anul 2014, este obligator de efectuat pînă la 25 martie 2015.

Detalii
11
07 2014
2426

Каков порядок налогообложения денег, высылаемых супругом из Германии на содержание семьи? Он официально трудоустроен в городе Мюнхен и находится в отъезде уже длительное время.

Для предоставления полного ответа необходимо знать вид дохода, который получает ваш супруг в Германии. Если он трудоустроен в качестве работника и располагает подтвердительными документами о полученной заработной плате и налогах, удержанных работодателем или уплаченных им, то данный вид дохода не подлежит декларированию в Республике Молдова и подоходный налог не уплачивается.
Detalii
11
07 2014
2294

Care este modul de impozitare a banilor, care-i transmite soțul din Germania pentru întreținerea familiei? El este plecat de mai mult timp, are loc de lucru oficial în orașul Munchen.

Pentru ca răspunsul să fie complet, este necesar de a cunoaște care este tipul venitului, primit de soțul Dumneavoastră în Germania. În caz, dacă este angajat ca salariat, deține documentele confirmative referitoare la salariul primit și la taxele reținute de patron sau achitate de el, atunci acest tip de venit nu se declară în Republica Moldova și nu se achită impozit pe venit.
Detalii
11
07 2014
2909

Могу ли я, являясь физическим лицом, быть проверенным налоговым органом? Какова процедура инициирования налогового контроля физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность?

Налоговый контроль налогоплательщика, независимо от того, проводится ли он в отношении физического или юридического лица, инициируется на основе рисков. Вероятность инициирования налогового контроля тем больше, чем значительнее риск.

Процедура проведения налогового контроля физического лица идентична процедуре налогового контроля юридического лица.
Detalii
11
07 2014
2484

Eu, ca persoană fizică, pot să fiu verificat de fisc? Care este procedura de inițiere a controlului fiscal la persoana fizică, care nu practică activitatea de întreprinzător?

Controlul fiscal la contribuabil – indiferent dacă este persoană fizică sau juridică – se inițiază în baza riscurilor. Cu cît nivelul riscului este mai ridicat, cu atît este mai mare probabilitatea inițierii unui control fiscal.

Procedura de control fiscal la persoanele fizice este identică cu procedura efectuării controlului fiscal la persoana juridică.
Detalii
11
07 2014
2950

Хозяйствующий субъект, не зарегистрированный в качестве плательщика НДС, оказал услуги по ремонту основного средства без составления акта приема–передачи оказанных услуг/выполненных работ. В каких случаях хозяйствующему субъекту надлежит составлять данный первичный документ и, соответственно, прилагать его при заполнении накладных?

На основании положений лит. с) ч. (2) ст. 8 НК, налогоплательщик обязан вести бухгалтерский учет по формам и в порядке, установленным законодательством, и обеспечивать целостность документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства.

В то же время, согласно ч. (1) ст. 19 Закона № 113-XVI от 27 апреля 2007 о бухгалтерском учете, экономические факты учитываются на основе первичных и сводных документов.
Detalii
11
07 2014
2551

Agentul economic, neînregistrat ca plătitor de T.V.A., a acordat servicii de reparaţie a unui mijloc fix, fără perfectarea actului de primire-predare a serviciilor prestate/lucrărilor executate. În ce cazuri agentul economic va perfecta acest document primar, cu anexarea acestuia la completarea facturilor?

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din CF, contribuabilul este obligat să ţină evidenţa contabilă, conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

Detalii
11
07 2014
2289

Индивидуальное предприятие со среднегодовой численностью работников, не превышающей трех единиц, зарегистрировалось в качестве плательщика НДС 1 апреля 2014 года. Начиная с какого периода предприятие обязано представлять налоговые отчеты по всем видам налогов и сборов, учитывая то, что до регистрации в качестве плательщика НДС им представлялся единый налоговый отчет по подоходному налогу? ...

… Будут ли применены налоговые санкции в случае несвоевременного представления налоговых отчетов?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 187 НК, налогоплательщик обязан представлять в установленный срок налоговые отчеты по каждому виду налога или сбора.
Detalii
11
07 2014
2752

Întreprinderea individuală, cu un număr mediu anual de salariaţi ce nu depăşeşte 3 unităţi, a devenit plătitoare de T.V.A. din 01 aprilie 2014. Apare întrebarea, din care perioadă întreprinderea este obligată de a prezenta dările de semă fiscale pentru toate tipurile de impozite şi taxe, ţinînd cont de faptul că pînă la înregistrare ca plătitor de T.V.A., se prezenta o dare de seamă fiscală unificată cu privire la impozitul pe venit... ?

...În cazul neprezentării în termen a dărilor de semă fiscale, se vor aplica sancţiuni fiscale întreprinderii individuale?


În conformitate cu alin. (1) art. 187 din CF, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte în termenul stabilit dări de seamă pentru fiecare tip de impozit sau de taxă.
Detalii