Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Ala Pojoga

inspector principal, Direcția Generală Metodologie proceduri fiscale, SFS
29
07 2019
1988

e-Factura în cazul transportului internațional

Compania noastră prestează servicii de transport internațional, care se califică drept livrări scutite de TVA cu drept de deducere. La momentul transportării mărfii din Moldova în străinătate, apar 2 date în factura fiscală – data livrării când s-a prestat serviciul (de exemplu, 29 martie) și data eliberării facturii, când ajunge șoferul acasă și prezintă documentele (10 aprilie). Menționăm că utilizam integral e-Factura. In procesul controlului inspectorul pretinde să ne amendeze pentru neeliberarea facturii în termen (art. 108 din CF).
Detalii
19
10 2016
1890

Termenul de stingere a obligației fiscale, în cazul în care ultima zi a perioadei este o zi de odihnă

Pentru contribuabilul care utilizează servicii fiscale electronice termenul de stingere a obligației fiscale, în cazul în care ultima zi a perioadei stabilite este o zi de odihnă, ultima zise consideră ziua deplină, dar nu prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă? La declararea obligației fiscale în prima zi lucrătoare care urmează după ziua de щdihnă vor apărea consecințe fiscale?

În scopul exercitării administrării fiscale, conform prevederilor art. 129 pct. 8) din CF, expres este definită noțiunea termen de stingere a obligaţiei fiscale – perioadă, stabilită conform legislaţiei fiscale, în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi în orele de program ale organului fiscal.
Detalii
14
10 2016
1510

Necesitatea întocmirii actului de control în cazul în care nu au fost depistate încălcări ale legislației fiscale

La efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării prin contrapunere la un agent economic care a avut raporturi economice, financiare etc. cu contribuabilul supus controlului nu au fost depistate încălcări ale legislației fiscale. În cazul dat agentul economic este în drept să solicite un exemplar al actului de control sau nu?


Conform prevederilor art. 223 din CF, verificarea prin contrapunere constă în controlul concomitent al contribuabilului și al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare și de altă natură, pentru a se constata autentificarea rapoartelor și a operațiunilor efectuate.
Detalii
13
10 2016
1477

Aspecte ce țin de prezentarea certificatului de rezidență după data achitării venitului nerezidentului

Contribuabilul rezident al Republicii Moldova a efectuat reținerea impozitului din plățile direcționate spre achitare unui nerezident din România sub formă de royalty (redevențe) în mărime de 10%, pentru folosirea dreptului de autor a mărcii de comerț, ținînd cont de prevederile Convenției pentru evitarea dublei impuneri. Certificatul de rezidență a fost prezentat de către nerezident după data achitării venitului acestuia. Care vor fi consecințele fiscale în cazul dat?
Detalii
27
04 2016
2669

Некоторые аспекты уплаты налогового обязательства без представления отчетности

В результате проведенного камерального налогового контроля было установлено, что хозяйствующий субъект «Х» не представил территориальной ГНИ Отчет по местным сборам (Форма TL) за II квартал 2013 года и за III квартал 2014 года. Налогоплательщик произвел оплату сборов в установленные сроки, и в ходе проверок не было выявлено других дополнительных налоговых обязательств. Будут ли в данном случае применены к налогоплательщику санкции за непредставление налоговой отчетности, согласно ч. (1) ст. 260 НК?


Непредставление налогового отчета влечет наложение штрафа в размере 1 000 леев за каждый непредставленный налоговый отчет, но не более 10 000 леев за все непредставленные налоговые отчеты, на основании положений ч. (1) ст. 260 НК.
Detalii
27
04 2016
3171

Depunerea Declarației corectate cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) pînă la anunțarea unui control fiscal

Persoana fizică de sine stătător a depistat că pentru anii 2013 și 2014 a prezentat Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08) cu unele omisiuni. Obligația fiscală la impozitul pe venit pentru acești ani a fost achitată pentru fiecare perioadă fiscală și recalculată cu achitarea impozitului în sumă de 570 lei la data de 05.07.2015. La depunerea Declarațiilor corectate pentru anii 2013-2014 va fi aplicată sancțiunea fiscală, conform prevederilor art. 261 alin. (4) din CF, la achitarea impozitului pe venit de sine stătător, pînă la efectuarea unui control fiscal?

Reamintim, că art. 188 alin. (1) din CF prevede că darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente.
Detalii
27
04 2016
2544

Некоторые аспекты представления исправленной отчетности

После проведения налогового контроля у хозяйствующего субъекта возникла необходимость внести исправления в Декларацию о подоходном налоге за налоговый период 2014 года (Форма VEN 12). Будет ли учтен и изменен ранее представленный налоговому органу отчет в случае представления исправленной налоговой отчетности после проведения налогового контроля и документов, подтверждающих необходимость осуществления исправлений?

Процедура представления исправленных отчетов регулируется ст. 188 НК.
Так, на основании предписаний ч. (4) ст. 188 НК, исправленный налоговый отчет не принимается во внимание и, как следствие, не вносятся изменения в ранее представленный налоговый отчет при представлении исправленного
Detalii
19
02 2016
2928

Contribuabilul a prezentat cu întîrziere organului fiscal informația despre schimbarea adresei juridice a sediului său. Poate fi considerată această încălcare nesemnificativă cu aplicarea sancțiunii sub formă de avertizare?

Potrivit prevederilor art. 231 alin. (3) lit. a) și b) din CF, încălcările fiscale se califică nesemnificative și încălcări fiscale semnificative.

Conform art. 231 alin. (4) lit. b) din CF, nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care încălcarea nu cade sub incidența alin. (5) lit. b) din CF.
Detalii
19
02 2016
1274

Contribuabilul nu a prezentat organului fiscal informația despre procurarea unui teren, amplasat în afara locului de reședință și informația despre procurarea a două unități de transport pentru aprovizionarea punctelor comerciale. Se va aplica contribuabilului amenda prevăzută la art. 255 din Codul fiscal?

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) din CF, contribuabilul este obligat să se pună la evidență la organul fiscal în raza căruia își are sediul stabilit în documentele de constituire înregistrare și să-și primească certificatul de atribuire a codului fiscal.
Detalii