Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
07 2014
1887

При устройстве на работу в 2010 году физическое лицо подало работодателю заявление о предоставлении личного освобождения, и впоследствии освобождение предоставлялось ежегодно. Однако в текущем году начисленная заработная плата сократилась по сравнению с предыдущими периодами. В этой связи, имеет ли право физическое лицо не использовать свое личное освобождение, а передать освобождение супруге, так как она работает на трех работах одновременно... ?

… и в то же время уплачивать соответствующее обязательство в установленном законодательством порядке ?

В соответствии с ч. (1) ст. 33 НК, каждый налогоплательщик (физическое лицо–резидент) имеет право на личное освобождение в размере 9 516 леев в 2014 году.
Detalii
11
07 2014
1922

La angajarea la serviciu, în anul 2010, persoana fizică a prezentat patronului cererea privind acordarea scutirii personale și ulterior scutirea se acorda anual. Totodată, dat fiind faptul că, în anul în curs plăţile salariale calculate, comparativ cu perioadele anterioare s-au micşorat, este în drept persoana fizică să nu utilizeze scutirea sa personală, ultima fiind transmisă în favoarea soţiei sale, întrucît aceasta activează la trei locuri de muncă și, concomitent...

...soţul solicită ca să achite obligaţia respectivă în modul stabilit de legislaţie ?

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din CF, pentru perioada fiscală a anului 2014, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9 516 lei.
Detalii
11
07 2014
2233

В начале 2012 г. субъект, не являясь плательщиком НДС, согласно учетной политике, применял общеустановленный режим налогообложения, поскольку соответствовал положениям ч. (3) ст. 541 НК, действовавшим на тот момент. Так, субъектом был исчислен и уплачен подоходный налог. Однако вследствие изменений, внесенных 14 сентября 2012 года Законом № 178 от 11.07.2012, не будучи зарегистрированным в качестве плательщика НДС, он потерял право применять общеустановленный режим... ?

Как следствие, начиная с 14.09.2012 предприятием был исчислен и уплачен налог на доход от операционной деятельности в размере 3% и, соответственно, представлено два отчета по деятельности, осуществленной в 2012 г: VEN 12 – за период 01.01.2012-13.09.2012 и IVAO – за период 14.09.2012-31.12.2012. В свете вышеизложенного и с учетом предписаний Приказа ГГНИ № 1983 от 01.10.2013, обязан ли субъект представить исправленную декларацию VEN 12 за 2012 г.

Detalii
11
07 2014
1893

La începutul anului 2012, entitatea nefiind plătitoare de T.V.A., conform politicii de contabilitate, era stabilită cu regimul general de impozitare, întrucît corespundea art. 541 alin. (3) din CF, în vigoare la acea dată. Astfel, entitatea a calculat şi a achitat impozitul pe venit. Odată cu schimbările operate la data de 14.09.12 prin Legea nr. 178 din 11.07.2012, nefiind înregistrată în calitate de plătitor T.V.A., ea pierde dreptul de a aplica regimul general stabilit...?

...Prin urmare, întreprinderea a calculat şi a achitat impozit pe venit din activitatea operaţională în mărime de 3% începînd cu 14.09.2012, prezentînd două dări de seamă pentru perioada 2012: VEN 12 pentru perioada 01.01.2012-13.09.2012, precum şi IVAO pentru perioada 14.09.2012-31.12.2012. În legătură cu cele relatate şi ţinînd cont de prevederile Ordinului IFPS nr. 1983 din 01.10.2013, avea entitatea obligaţia să prezinte Declaraţia VEN 12 corectată pentru anul 2012?

Detalii
11
07 2014
2392

Какой налог следует удержать у источника в случае выплаты субъектом премий в денежной форме по случаю профессионального праздника (День библиотекаря), произведенной в пользу работников, лиц, работающих по совместительству, а также третьих лиц (библиотекари сельских примэрий)?

Отметим, что в соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 88 НК каждый работодатель, осуществляющий выплату работнику заработной платы (включая премии и предоставленные льготы), обязан с учетом требуемых работником освобождений и вычетов исчислять и удерживать из этих выплат налог, определяемый в порядке, установленном Правительством.

Detalii
11
07 2014
1703

În cazul achitării primelor în formă monetară de ziua profesională (Ziua bibliotecarului) a entităţii în folosul angajaţilor, a persoanelor angajate prin cumul, precum şi persoanelor terţe (bibliotecari din cadrul primăriilor săteşti), ce impozit urmează a fi reţinut la sursa de plata?

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 88 alin. (1) din CF, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern.

Detalii
11
07 2014
2189

Разрешается ли хозяйствующим субъектам вычет понесенных расходов, связанных с уплатой государственной пошлины, в случае выигрыша дела и в случае, когда дело было проиграно?

На основании ч. (1) ст. 24 НК разрешается вычет обычных и необходимых расходов, оплаченных или понесенных налогоплательщиком в течение налогового года исключительно в целях осуществления предпринимательской деятельности.

Сообщаем также, что, согласно п. 39 Приложения № 1 ПП № 77 от 30 января 2008 г., обычные и необходимые расходы определены как расходы, характерные для ведения определенных видов предпринимательской деятельности, без которых невозможно вести бизнес и которые определяются как качественными, так и количественными признаками.

Detalii
11
07 2014
1794

Se permite agenţilor economici deducerea cheltuielilor suportate la achitarea taxei de stat, avînd cîştig de cauză şi neavînd cîştig de cauză?

Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din CF.

Concomitent, relatăm că, în conformitate cu prevederile pct. 39 Anexa nr. 1 la HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atît cu indici calitativi, cît şi cu indici cantitativi.
Detalii
11
07 2014
2481

Вправе ли субъект осуществлять в налоговых целях вычет выплат, сопряженных с имущественным наймом автомобиля и произведенных в пользу взаимозависимого лица, если у субъекта есть обязательства перед взаимозависимыми лицами, связанные с предоставлением беспроцентного займа, авансовыми отчетами (расходы по налоговым накладным, оплаченным поставщикам)?

Напомним, что ст. 12 НК определяет налогооблагаемый доход как валовой доход, включая льготы, предоставленные работодателем, полученный налогоплательщиком из всех источников в определенный налоговый период, за минусом вычетов и освобождений, относящихся к этому доходу, на которые налогоплательщик имеет право согласно налоговому законодательству.
Detalii
11
07 2014
2246

Este oare în drept entitatea să efectueze deducerea în scopuri fiscale a plăţilor aferente locaţiunii automobilului, efectuate în interesul persoanei interdependente, dacă, totodată, entitatea are obligaţii faţă de persoane interdependente privind împrumutul primit fără dobîndă, deconturi de avans (cheltuieli aferent facturilor fiscale achitate furnizorilor)?

Reamintim, că potrivit prevederilor art. 12 din CF, venit impozabil se consideră venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul, conform legislaţiei fiscale.
Detalii