Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
11
07 2014
1738

По результатам деятельности нашего предприятия стоимость чистых активов меньше уставного капитала. В целях соблюдения Закона об обществах с ограниченной ответственностью № 135-XVI от 14.06.2007 года было принято решение об уменьшении уставного капитала. Возникнут ли какие-либо налоговые последствия, учитывая, что уставный капитал был сформирован из разных источников, не был получен доход, а также не были осуществлены какие-либо выплаты?

Напоминаем, что в соответствии с положениями ст. 35 ч. (1) Закона об обществах с ограниченной ответственностью, общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случае, если:

Detalii
11
07 2014
2502

Conform rezultatelor activităţii întreprinderii noastre, valoarea activelor nete este mai mică decît capitalul social şi, astfel, în vederea respectării prevederii Legii nr. 135 din 14.06.2007 cu privire la societăţile cu răspundere limitată, a fost luată decizia privind reducerea capitalului social. Atrage oare aceasta după sine careva consecinţe fiscale, în condiţiile în care capitalul social a fost format din diferite surse, nu a fost obţinut venit şi nici nu s-au efectuat plăţi?

Reamintim că, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea cu privire la societăţile cu răspundere limitată, societatea este obligată să-şi reducă capitalul social dacă:

Detalii
11
07 2014
2549

Физическое лицо – нерезидент намеревается продать квартиру, полученную в результате наследования, однако не может прибыть в Республику Молдова для регистрации сделки. Каким образом, согласно действующему законодательству, надлежит поступить физическому лицу – нерезиденту?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 252 Гражданского кодекса, утвержденного Законом № 1107 от 06.06.2002 (опубликован в МО № 82-86/661 от 22.06.2002), доверенностью признается документ, составленный в целях удостоверения полномочий, предоставленных одному или нескольким представителям.

Detalii
11
07 2014
2262

Persoana fizică nerezident a decis să înstrăineze un apartament, obținut prin moștenire, însă nu are posibilitate de a veni în Republica Moldova pentru a înregistra tranzacția. Cum urmează să procedeze persoana fizică nerezident, reieșind din prevederile legislației în vigoare?

dul civil, aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat în MO nr. 82-86/661, 22.06.2002), procura este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui sau mai multor reprezentanți.
Detalii
11
07 2014
2802

Физическое лицо – гражданин является собственником земли сельскохозяйственного назначения. Возникает ли у данного лица обязательство заключить индивидуальный договор с Национальной кассой социального страхования и уплачивать взносы государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования?

В соответствии с предписаниями ч. (2) ст. 6 Закона № 329 от 23.12.2013 о бюджете государственного социального страхования на 2014 год, физические лица – собственники или арендаторы сельскохозяйственных земель, обрабатывающие землю индивидуально, могут быть застрахованы за период, начиная с 2009 года, на основании индивидуального договора, заключенного с Национальной кассой социального страхования, при условии уплаты взносов государственного социального страхования за каждый год в размере 1 428 леев в год, но не менее 1/12 соответствующей суммы ежемесячно, что составляет страховой период, который включается в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту и пособия на погребение.
Detalii
11
07 2014
2163

Persoana fizică-cetățean este proprietar de teren cu destinație agricolă. Va fi obligată aceasta să încheie contract individual cu Casa Națională de Asigurări Sociale și să achite contribuția de asigurări sociale de stat, precum și prima de asigurare obligatorie de asistență medicală?

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013, persoanele fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenul în mod individual – cu începere din anul 2009, pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, achită pentru fiecare an contribuţia de asigurări sociale de stat în mărimea de 1428 de lei pe an, dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce reprezintă perioada asigurată care se include în stagiul de cotizare la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă şi a ajutorului de deces.
Detalii
11
07 2014
2159

Физическому лицу – гражданину была возмещена сумма индивидуальных взносов обязательного государственного социального страхования, излишне удержанных работодателем и перечисленных в бюджет государственного социального страхования. Считается ли сумма возмещения налогооблагаемым доходом, полученным физическим лицом – гражданином в течение налогового периода?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 25 Закона № 489-XIV от 08.07.1999 о государственной системе социального страхования, опубликованного в МО РМ № 1-4/2 от 06.01.2000 (далее – Закон), индивидуальные взносы социального страхования, которые должны вносить застрахованные лица, работающие по индивидуальному трудовому договору, ежемесячно удерживаются работодателем и перечисляются им в бюджет государственного социального страхования.
Detalii
11
07 2014
2050

Persoana fizică-cetățean a beneficiat de restituirea contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Se va considera suma primită drept venit impozabil obținut de către persoana fizică-cetățean pe parcursul perioadei fiscale sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 25 alin (1) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999 (MO nr. 1-4/2 din 06.01.2000) (în continuare-Lege), contribuția individuală de asigurări sociale datorată de asigurații cu contract individual de muncă se reține și se virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
11
07 2014
2047

Хозяйствующий субъект в 2013 году получил на основании акта закупки продукцию растениеводства и садоводства у физического лица – гражданина. Однако из-за отсутствия денег оплата за данную продукцию была произведена в начале 2014 года. Какой режим налогообложения применяется в отношении сумм, направленных на выплату за приобретенную продукцию растениеводства и садоводства, если закупка и оплата были произведены в течение двух разных периодов ?

(закупка – в конце 2013 г., оплата – в начале 2014 г.)

Режим исчисления, удержания и уплаты в бюджет подоходного налога у источника выплаты регулируются предписаниями Налогового кодекса № 1163-XII от 24 апреля 1997 г. (повторно опубликован в МО РМ, специальное издание от 8 февраля 2007 г.).
Detalii
11
07 2014
1891

Agentul economic, în perioada anului 2013, în baza actului de achiziție a procurat de la persoană fizică-cetățean producție din fitotehnie și horticultură, dar din lipsă de bani achitarea a fost efectuată la începutul anului 2014. Care regim de impozitare urmează a fi aplicat asupra sumelor îndreptate spre achitare pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură, dacă achiziționarea și achitarea au fost efectuate în două perioade diferite ?

Regimul privind calcularea, reţinerea şi achitarea în buget a impozitului pe venit la sursa de plată se reglementează de prevederile CF nr. 1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat în MO, ediţie specială, din 8 februarie 2007).
Detalii