Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (20)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
10
07 2014
2171

Agentul economic suportă cheltuielile ce ţin de procurarea semnăturii digitale, în scopul prezentării electronice a declaraţiilor. Se permit la deducere, în scopuri fiscale, cheltuielile menţionate?

Potrivit art. 24 alin. (1) din CF nr. 1163-XIII din 24.04.1997, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Detalii
10
07 2014
2299

Организация заключила с физическим лицом – резидентом Республики Молдова договор о предоставлении услуг, связанных с разработкой веб-сайта. Как должны быть подтверждены документально доходы физического лица и как они будут облагаться?

В соответствии с п. (5) ст. 88 НК, если физическое лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, предоставляет услуги и/или работы, то его доход рассматривается работодателем как заработная плата, с которой удерживается налог в соответствии со ставками, предусмотренными в п. а) ст. 15 НК.

Detalii
10
07 2014
1865

Entitatea a încheiat cu o persoană fizică - rezidentă a RM un contract privind acordarea serviciilor ce ţin de elaborarea unui site. Cum urmează a fi impozitate şi documentate veniturile persoanei fizice menţionate?

Conform prevederilor art. 88 alin.(5) din CF, dacă o persoană fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător prestează servicii şi/sau lucrări, venitul ei este considerat de patron drept salariu din care se reţine impozitul, conform cotelor prevăzute la art. 15 lit. a) din CF.
Detalii
10
07 2014
2115

Экономический агент – резидент Республики Молдова заключил договор о получении авторских прав с физическим лицом – нерезидентом (резидент Румынии). Каким будет налоговый режим в отношении дохода, выплачиваемого физическому лицу – нерезиденту в результате заключенного договора?

Согласно ч. (1) ст. 12 НК, роялти (периодические платежи) – это платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения за использование или передачу права использования любого авторского права и/или смежных прав, в том числе на произведение литературы, искусства или науки, включая кинофильмы и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, любого патента на изобретение, товарного знака, чертежа или модели, плана, компьютерной программы, секретной формулы или процесса, за использование или передачу права использования информации, касающейся промышленного, коммерческого или научного опыта.

Detalii
10
07 2014
2327

Cu privire la activitatea contribuabililor mari

Taxa pe valoarea adăugată

În anul 2013, contribuabilii mari au achitat T.V.A. pentru livrări de mărfuri şi servicii în valoare de 2 127,98 mil. lei, ceea ce e cu 243,09 mil. lei sau cu 12,90% mai mult decît în anul 2012 (Figura 12).

Sumele T.V.A., achitate de contribuabilii mari în perioada 2009-2013, este în continuă creştere, cu excepţia anului 2011, în care suma T.V.A. achitată s-a diminuat cu 111,8 mil. lei sau cu 6,36%.
Detalii
10
07 2014
2006

Un agent economic, rezident al Republicii Moldova, a încheiat un contract de obţinere a dreptului de autor cu o persoană fizică nerezidentă (rezident al României). Care va fi regimul fiscal al veniturilor achitate persoanei fizice nerezidente ca urmare a contractului încheiat?

Potrivit art. 12 alin. (1) din CF, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.
Detalii
10
07 2014
2409

Могут ли считаться вычитаемыми в налоговых целях расходы, понесенные головным предприятием в связи с профессиональным образованием работников филиала?

Согласно п. (а) ст. 19 НК, к облагаемым налогом льготам, предоставляемым работодателем, относятся выплаты, осуществляемые работодателем в целях возмещения личных расходов работника, а также выплаты в пользу работника, осуществленные другим лицам, за исключением выплат в бюджет государственного социального страхования и взносов по обязательному государственному страхованию, а также выплат понесенных и определенных работодателем расходов на проезд, питание и профессиональное образование работника в порядке, установленном Правительством.
Detalii
10
07 2014
2693

Как следует отражать в Декларации юридического лица о подоходном налоге сумму расходов, связанных с пожертвованиями на благотворительные и спонсорские цели в пользу физических лиц и коммерческих организаций?

Согласно п. 10 Положения о порядке подтверждения пожертвований на благотворительные цели и/или спонсорскую поддержку, утверждённого ПП № 489 от 04.05.1998, организации, оказывающие благотворительную помощь или спонсорскую поддержку, и организации, получающие благотворительную помощь или спонсорскую поддержку, по истечении налогового года должны представлять отчеты о выделенных суммах и их использовании в территориальный налоговый орган.
Detalii
10
07 2014
1743

Как квалифицируются расходы по спонсорству, произведенные в неденежной форме, в отсутствие соответствующих договоров: как невычитаемые или как не подтверждённые документально?

Порядок отнесения на вычеты расходов на благотворительные цели и спонсорскую поддержку регламентирован Положением о порядке подтверждения пожертвований на благотворительные цели и спонсорскую поддержку, утвержденным ПП № 489 от 4 мая 1998 г.
Detalii
10
07 2014
2078

Pot fi calificate ca cheltuieli deductibile în scopuri fiscale cheltuielile aferente pregătirii profesionale a salariaţilor, efectuate de către întreprinderea mamă pentru lucrătorii din filiale?

În conformitate cu art. 19 lit. a) din CF, facilităţile impozabile acordate de patron includ: plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucrătorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de stat, precum şi a plăţilor aferente cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, conform modului stabilit de Guvern.
Detalii