Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (21)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
22
09 2014
4578

О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 474 от 28 апреля 1998 г. (в силе с 24 июня 2014 г.)

Постановлением Правительства № 467 от 16 июня 2014 г. (МО РМ № 167-168 от 24 июня 2014 г., ст. 510) были внесены изменения и дополнения в ПП № 474 от 28 апреля 1998 г.

Отметим, что основные изменения были внесены в Положение о применении контрольно-кассовых машин при осуществлении наличных денежных расчетов (Положение).
Detalii
20
09 2014
2750

Предприятие предоставляет услуги по ремонту спецтехники, которая, согласно номенклатуре товаров, представляет собой машины по обработке цифровых данных. Получателями данных услуг являются коммерческие банки. Примэрия мун. Кишинэу выдала нам разрешения на размещение и деятельность объектов по оказанию социальных услуг, обозначив нашу деятельность как «Обслуживание вычислительной и офисной техники»

Мы считаем, что:

  1. Вид услуг, указанных в разрешении, не соответствует реальной деятельности, осуществляемой предприятием.

Detalii
20
09 2014
2949

Întreprinderea este prestătoare de servicii de reparație a tehnicii specializate, care conform nomenclatorului mărfurilor reprezintă mașini de prelucrare a datelor numerice. Beneficiarii acestor servicii sînt băncile comerciale. Primăria municipiului Chișinău a eliberat în adresa noastră autorizație pentru amplasarea și funcționarea unităților de deservire socială pentru următoarele servicii: Deservirea tehnicii de calcul și de birou. Considerăm, că:

  1. În autorizație este indicat tipul serviciilor ce nu corespunde activității reale desfășurate de către întreprindere.

  2. Conform Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/2 din 29.03.2013 „Cu privire la stabilirea și punerea în aplicare a taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială pe teritoriul municipiului Chișinău” activitatea noastră nu a fost regăsită în activitățile enumerate, care cad sub incidența acestei taxe.

Detalii
20
09 2014
2901

Прошу ответить на вопрос: имеют ли право городские власти устанавливать сбор на санитарную очистку парков, скверов и тротуаров? Платёжное извещение было получено на домашний адрес, поскольку я являюсь физическим лицом

Сбор на санитарную очистку является одним из 14 местных сборов, которые входят в систему местных сборов, регламентируемых НК, и которые могут устанавливаться полномочными органами местного публичного управления на администрируемой ими территории.
Detalii
20
09 2014
2904

Sunt o persoană fizică și rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: au oare dreptul autoritățile locale să stabilească taxa pentru salubrizarea parcurilor, scuarurilor și trotuarelor? Avizul de plată l-am primit pe adresa de domiciliu

Taxa pentru salubrizare reprezintă una din cele 14 taxe locale, care formează sistemul taxelor locale, reglementate de CF,şi pot fi stabilite de autoritatea deliberativă a administrației publice locale în raza teritoriului administrat.
Detalii
19
09 2014
9448

Ghid etapizat de utilizare a SIA „e-Factura”

„SIA „e-Factura” este unul dintre cele mai solicitate servicii guvernamentale, fiind lansat la 11.02.2014 de Guvernul Republicii Moldova în parteneriat cu Serviciul Fiscal de Stat, cu suportul IP „Centrul de Guvernare Electronică” şi al Î.S. „Fiscservinform”.

În 5 luni de la implementare, acest serviciu a fost accesat de 1 250 de companii (1 508 utilizatori unici). În perioada de referință au fost generate 5 006 de facturi, cu valoarea totală de 78 979 859,67 lei, inclusiv T.V.A.
Detalii
19
09 2014
2319

Наша фирма в сентябре 2013 года сдала в эксплуатацию жилой блок, в связи с чем на начало 2013 года жилая и нежилая недвижимость не была оценена. Соответственно, за 3-й и 4-й кварталы 2013 года фирмой был исчислен налог на недвижимое имущество, исходя из балансовой стоимости жилого блока, за минусом себестоимости проданных квартир, и представлен Расчёт по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ-1)

На начало 2014 года кадастровыми органами в целях налогообложения была определена стоимость жилой и нежилой недвижимости.
Какие отчёты и в какие сроки должна представлять фирма в 2014 году?

Detalii
19
09 2014
2618

În septembrie 2013 compania noastră a dat în exploatare un bloc locativ, și în legătură cu aceasta la începutul anului 2013 imobilele cu destinație locativă și nelocativă nu erau evaluate. Respectiv, pentru trimestrele III și IV ale anului 2013, compania a calculat impozitul pe bunurile imobiliare reieșind din valoarea de bilanț a blocului locativ, minus costul apartamentelor vîndute, și a prezentat Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ-1).

La începutul anului 2014, de organele cadastrale a fost stabilită în scopuri fiscale valoarea estimată a imobilului cu destinație locativă și nelocativă.Ce dări de seamă și în ce termen urmează să prezinte compania în 2014?
Detalii
19
09 2014
3103

Sunt în drept autoritățile deliberative ale administrației publice locale să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru: mori, brutării şi oloinițe? farmaciile, care activează în baza licenței eliberate de Camera de Licențiere în cazul în care farmacia este amplasată în Centrele medicilor de Familie a Instituției Medico-Sanitară Publică?

În ceea ce priveşte morile, brutăriile şi oloinițele, reieşind din faptul că activitatea acestora, conform CAEM (I versiune), sunt codificate în secțiunea D„Industria prelucrătoare”, prin codurile: 15.41 „Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute”; 15.61„Fabricarea produselor de morărit” şi 15.81 „Fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete” şi, respectiv, nu fac parte din categoria unităților pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii, acestea nu apar ca obiecte ale impunerii cu taxa respectivă.
Detalii
19
09 2014
2602

Недавно были внесены изменения в Раздел VII НК, касающиеся местных сборов, а именно: из названия «объект торговли и/или объект по оказанию социальных услуг» было исключено слово «социальных» и была признана утратившей силу ч. (5) ст. 288 НК, в которой в целях «сбора за объект торговли и/или объект по оказанию социальных услуг» было определено понятие «социальные услуги».

Следовательно, для правильного применения действующих положений Раздела VII НК, касающихся местного сбора с новым названием — «сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг», требуется ясность относительно возможности его установления органами местного публичного управления для субъектов, оказывающих услуги. Во избежание неправильного толкования со стороны органов местного публичного управления, просим налоговый орган высказаться по данному вопросу.Интересует также, вправе ли орган местного управления устанавливать данный сбор для объектов торговли и/или по оказанию услуг, размещенных вне территории административно-территориальной единицы?
Detalii