Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
10
11 2014
3200

Закон о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 в ст. 18 содержит ссылку на перечень товаров, подлежащих реализации, и товаров, запрещенных к реализации на основании предпринимательского патента. В связи с этим просим сообщить, вправе ли лица, осуществляющие коммерческую деятельность на основании предпринимательского патента, заниматься розничной торговлей автозапчастями, бывшими в употреблении.

Вышеуказанный закон не содержит прямого запрещения или разрешения на реализацию данного вида товаров при условии наличия предпринимательского патента. В случае если реализация данного вида товаров на основании предпринимательского патента не разрешена, просим разъяснить с учетом того, что вышеупомянутый закон отмечает лишь некоторые товары, запрещенные к реализации обладателями предпринимательского патента.
Detalii
10
11 2014
2670

Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998 prin art. 18 face referință la lista mărfurilor pasibile spre comercializare și mărfurilor interzise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător.

În acest sens solicit să-mi comunicați, dacă sunt în drept persoanele care desfășoară activitatea de comerț, în baza patentei de întreprinzător, să practice comercializarea cu amănuntul a pieselor de schimb auto de mîina a doua, deoarece legea menționată nu prevede expres interzicerea sau permisiunea comercializării acestui tip de mărfuri în condițiile deținerii patentei de întreprinzător. Totodată, dacă nu este posibilă comercializarea acestui tip de mărfuri în baza patentei de întreprinzător, solicit să-mi explicați cum urmează a fi înțeles faptul, că doar careva bunuri sunt menționate prin legea sus-numită, ca interzise spre comercializare de către deținătorii de patentă.
Detalii
10
11 2014
2270

Распространяется ли на муниципальные предприятия обязательство использования исключительно электронных накладных/налоговых накладных, сгенерированных системой «е-Фактура»?

В соответствии с п. 3 ПП № 294 от 17.03.1998, в редакции, изложенной в ПП № 461 от 16.06.2014 (МО № 160-166/493 от 20.06.2014), «Начиная с 1 сентября 2014 года министерства, другие центральные административные органы, подчиненные Правительству, и организационные структуры, находящиеся в их подчинении (подведомственные административные органы, публичные учреждения и государственные предприятия, в которых министерство или другой центральный административный орган выступает в качестве учредителя), а также автономные публичные учреждения, которые, согласно действующему законодательству, обязаны вести бухгалтерский учет, издают в обязательном порядке электронные накладные и налоговые накладные, исключительно посредством автоматизированной системы ”е-Фактура”».
Detalii
10
11 2014
1664

Se răsfrînge oare asupra întreprinderilor municipale obligația de utilizare exclusivă a facturilor/facturilor fiscale electronice generate în sistemul „e-Factura”?

Potrivit pct. 3 din HG nr. 294 din 17.03.1998, în redacția HG nr. 461 din 16.06.2014 (MO nr. 160-166/493 din 20.06.2014), „Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structuri organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, instituțiile publice și întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum și instituțiile publice autonome care, potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii contabilității, vor emite, în mod obligatoriu, facturi și facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „e-Factura”.”
Detalii
10
11 2014
1460

Наше предприятие является производителем винодельческой продукции. Для осуществления своей деятельности нами приобретается виноград для использования в качестве сырья. Готовая винодельческая продукция (вино) поставляется как на территории Республики Молдова, так и на экспорт. В связи с этим просим разъяснить, каковы обязательства по уплате взносов в Фонд винограда и вина.

Согласно п. b) ч. (4) ст. 323 Закона о винограде и вине № 57-XVI от 10.03.2006, производители вина являются плательщиками обязательных взносов в Фонд винограда и вина.
Detalii
10
11 2014
1437

Întreprinderea noastră este producătoare de producție vinicolă. În vederea desfășurării activității noastre procurăm struguri pentru utilizarea lor în calitate de materie primă. Totodată, producția vinicolă finită, și anume, vinul se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova și se exportă. În acest context, solicităm să ne explicați dacă avem obligația de achitare a contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului.

În conformitate cu art. 323 alin.(4) lit. b) al Legii viei și vinului Nr. 57-XVI din 10.03.2006, contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei și Vinului includ producătorii de vinuri.
Detalii
10
11 2014
1906

Наше предприятие действует в области поставки транспортных услуг по международной перевозке товаров. В связи с началом использования нами электронных накладных/налоговых накладных, сгенерированных в системе «е-Factura», которая не позволяет отражать задним числом дату выписки документов, возникает следующий вопрос:

В каком периоде следует декларировать поставку международных транспортных услуг, облагаемых НДС по ставке 0%, если поставка услуги и подписание акта выполненных работ имели место 30 сентября, а электронный документ был сгенерирован в системе «е-Factura» 1 октября, при условии, что оплата осуществляется после завершения документального оформления операции?
Detalii
10
11 2014
1685

Întreprinderea noastră activează în domeniul prestării serviciilor de transport internațional de mărfuri. În legătură cu începerea utilizării de către noi a facturilor/ facturilor fiscale electronice generate de sistemul „e-Factura”, care nu permite reflectarea datei eliberării documentelor cu ziua din urmă, apare următoarea întrebarea:

În ce perioadă urmează de declarat livrarea serviciilor de transport internațional, impozitate la cota 0% a T.V.A., în cazul în care prestarea serviciului și semnarea actului de îndeplinire a lucrărilor au avut loc pe 30 septembrie, iar documentul electronic a fost generat de sistemul „e-Factura” în ziua de 1 octombrie, cu condiția că achitarea se efectuează după finalizarea perfectării documentare a operațiunii?
Detalii
10
11 2014
2296

Наше предприятие импортировало товары на территорию Республики Молдова. При проведении таможенных процедур Таможенная служба определила размер таможенных платежей, в том числе НДС, исходя из определенной в соответствии с таможенным законодательством таможенной стоимости товаров, которая превысила стоимость товаров, указанную в инвойсе.

Установленная сумма НДС была уплачена в бюджет и зачтена. При проведении контроля инспекторы указали на то, что сумма НДС, подлежащая зачету, должна была быть определена исходя из стоимости импортируемых товаров, которая указана в инвойсе, а разница между фактически уплаченной суммой НДС и той, что была определена исходя из стоимости, указанной в инвойсе, должна была быть отнесена к потреблениям или расходам. В какой степени аргументированы заключения контролеров?
Detalii
10
11 2014
1735

Întreprinderea noastră a importat mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul procedurilor de import, Serviciul vamal a apreciat mărimea drepturilor de import, inclusiv T.V.A., reieșind din valoarea în vamă a mărfurilor, stabilită în conformitate cu legislația vamală, care a fost majorată comparativ cu valoarea mărfurilor specificată în invoice.

Suma T.V.A. stabilită a fost achitată în buget și trecută în cont. În cadrul controlului inspectorii indică asupra faptului că suma T.V.A. spre trecere în cont urma a fi apreciată pornind de la valoarea mărfurilor importate specificată în invoice, iar diferența dintre suma T.V.A. efectiv achitată și cea apreciată de la valoarea din invoice, urma a fi atribuită la consumuri sau cheltuieli. În ce măsură sunt argumentate concluziile controlorilor?
Detalii