Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (22)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
07
11 2014
2108

Предприятие заключило с обладателем предпринимательского патента договор на оказание услуг (данное лицо не имеет другого места работы). Согласно Налоговому кодексу, доходы физических лиц, полученные от деятельности на основании предпринимательского патента, считаются источниками дохода, не облагаемыми налогом. Следует ли с выплат, произведенных в пользу обладателя предпринимательского патента, начислить взносы медицинского страхования?

В соответствии с положениями ч. (5) ст. 4 Закона о предпринимательском патенте (№ 93-XIV от 15.07.98) физическое лицо, желающее получить патент, прилагает к заявлению документы, подтверждающие уплату взносов государственного социального страхования за весь заявленный период осуществления деятельности на основе предпринимательского патента, или документы, подтверждающие освобождение от уплаты взносов, а также документы, подтверждающие статус застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования.
Detalii
07
11 2014
1882

Întreprinderea a încheiat cu titularul de patentă un contract privind prestarea serviciilor (persoana dată nu are un alt loc de muncă). Conform CF, veniturile persoanelor fizice, obținute din activitatea desfășurată în baza patentei de întreprinzător sunt considerate surse de venit neimpozabile. Urmează oare de calculat primele de asigurare medicală din plățile îndreptate în favoarea deținătorului de patentă?

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (5) din Legea cu privire la patenta de întreprinzător (Nr. 93-XIV din 15.07.98), la cererea de eliberare sau de prelungire a patentei persoana fizică anexează documentele confirmative de achitare a contribuției de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfășurare a activității în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuției, precum și documentele ce confirmă statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
Detalii
06
11 2014
1674

В 2014 году истекает срок исковой давности задолженности по импорту услуг по сдаче внаем недвижимого имущества, расположенного в РМ, согласно контракту, заключенному в октябре 2011 г. с хозяйствующим субъектом - нерезидентом, который был расторгнут в декабре 2013 г. С декабря 2013 г. и до настоящего времени с данным хозяйствующим субъектом не было произведено никаких операций. В какой налоговый период возникает обязательство списания непогашенной задолженности, и в каком размере?

Возникает ли обязанность удержать у источника выплаты подоходный налог с доходов нерезидента, в случае списания задолженности по импорту услуг по сдаче внаем недвижимого имущества, срок исковой давности которой истек?
Detalii
06
11 2014
1790

În anul 2014 expiră termenul de prescripție a datoriei privind importul serviciilor de locațiune a imobilului amplasat în Republica Moldova, conform contractului încheiat în luna octombrie 2011 cu un agent economic nerezident, care a fost reziliat în luna decembrie 2013. Din decembrie 2013 și pînă în prezent nu au avut loc careva tranzacții cu agentul economic respectiv. În care perioadă fiscală apare obligația de casare a datoriei cu termen expirat și în ce valoare?

În cazul casării datoriei cu termenul de prescripție expirat, privind importul serviciilor de locațiune a imobilului, apare necesitatea de reținere a impozitului pe venit aferent venitului nerezidentului la sursa de plată?
Detalii
06
11 2014
2070

Предприятие из РМ получило заем у финансового учреждения из Румынии. На основании договора займа, помимо процентных начислений, подлежащих уплате, компания понесет некоторые расходы, связанные с комиссионными, сопряженными с займом, что определено принятием заявления о предоставлении займа и составлением необходимых документов. Просим разъяснить, какой подход применяется в отношении данных комиссионных, с точки зрения подоходного налога, удержанного у источника выплаты?

В соответствии с предписаниями первого абзаца ч. (1) ст. 91 НК, лица, указанные в ст. 90, удерживают и уплачивают налог в размере 12% с платежей, направленных на выплату нерезиденту, соответствующих доходам, предусмотренным в ст. 71 НК.
Detalii
06
11 2014
1848

Despre regimul fiscal pentru comisionul aferent unui contract de împrumut

Întreprinderea din Republica Moldova a contractat un împrumut de la о instituție financiară din România. În baza contractului de împrumut, pe lîngă dobînda care urmează de a fi achitată, compania va suporta anumite cheltuieli legate de comisionul aferent împrumutului, care este legat de acceptarea cererii împrumutului și prelucrarea documentelor necesare. Rugăm să ne explicați care este tratamentul din perspectiva impozitului pe venit reținut la sursa de plată al acestor comisioane?

Detalii
06
11 2014
1652

Когда следует вычитать инвестиционные расходы: при приобретении или при реализации квартиры физическим лицом?

В соответствии с предписаниями лит. а) ч. (1) ст. 44 НК, для физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, используется кассовый метод учета, если законом не предусмотрено иное. Под кассовым методом учета, согласно ч. (2) этой же статьи, понимается метод, в соответствии с которым
Detalii
06
11 2014
1538

Cînd urmează a fi deduse cheltuielile de investiții: în cazul procurării sau comercializării apartamentului de către persoana fizică?

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. a) din CF, cu excepția cazurilor cînd este prevăzut altceva, pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător se aplică contabilitatea de casă, prin contabilitate de casă (alin. (2) al aceluiași articol) se înțelege metoda conform căreia
Detalii
06
11 2014
1920

Имеет ли право работница предприятия воспользоваться освобождением на супруга в размере 9 516 леев, если последний является гражданином Италии?

В соответствии со ст. 34 НК, физическое лицо–резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение в размере 9 516 леев в год при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.Следует уточнить, что ч. (1) ст. 33 НК гласит, что личное освобождение представляет собой право каждого налогоплательщика – физического лица-резидента.
Detalii
06
11 2014
1385

Are dreptul angajata întreprinderii de a beneficia de scutirea pentru soț în mărime de 9 516 lei, în cazul în care acesta este cetățean al Italiei?

Conform art. 34 din CF, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9 516 lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală.Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menționat stabilește că scutirea personală este un drept al fiecărui contribuabil persoană fizică rezidentă.
Detalii