Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (32)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
15
08 2016
1181

О некоторых аспектах, связанных с проведением налоговой проверки физического лица

В каком случае могут применяться косвенные методы оценки налогооблагаемого дохода?

Согласно ст. 189 НК, налоговый орган исчисляет налоги и сборы по результатам налогового контроля, если были установлены случаи несоблюдения налогового законодательства, а также в других случаях, предусмотренных налоговым законодательством.
Detalii
15
08 2016
1106

Despre prezentarea organului fiscal a unor informații confirmative sau infirmative

În cadrul controlului fiscal o persoană fizică a declarat că este angajată la SRL „W” în calitate de operator. Pentru a confirma sau a infirma acest fapt, au fost solicitate informații și documente de la SRL „W”, prin intermediul citației. Cum trebuie să procedeze contribuabilul – SRL „W” – de la care au fost solicitate informațiile?

În cadrul efectuării unui control fiscal la contribuabil, indiferent dacă este persoană fizică sau persoană juridică, deseori apare necesitatea de a verifica prin contrapunere corectitudinea faptelor, documentelor puse la dispoziție de către contribuabilul verificat.
Detalii
15
08 2016
1636

Despre declarația cu privire la proprietate

Ce este declarația cu privire la proprietate și în ce condiții trebuie prezentată la organul fiscal?

Conform art. 22615 alin. (2) din CF, persoana citată este obligată să prezinte, pînă la inițierea controlului fiscal, declarația cu privire la proprietate, potrivit ordinului Ministerului Finanțelor nr. 148 din 21.10.2013 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la proprietate, publicat în MO din 01.11.2013, nr. 243-247, art. 1628.
Detalii
13
08 2016
1607

О порядке вычета расходов, связанных с ремонтом основных средств согласно договору имущественного найма

Каков порядок вычета расходов, связанных с ремонтом основных средств согласно договору имущественного найма, в том числе в случае если затраты на ремонт превышают установленный предел в размере 15 процентов исчисленной суммы имущественного найма? Какие налоговые обязательства возникают при расторжении договора имущественного найма?

В соответствии с п. b) ч. (9) ст. 27 НК, допускается вычет расходов, которые связаны с ремонтом основных средств, используемых хозяйствующим субъектом в его предпринимательской деятельности согласно договору об аренде (имущественном найме), не соответствующих части (2) статьи 26 Налогового кодекса
Detalii
13
08 2016
2141

Cu privire la modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparaţia unui imobil, conform contractului de locaţiune

Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor legate de reparația unui imobil, conform contractului de locațiune, inclusiv în cazul în care entitatea care ia în locațiune imobilul suportă cheltuieli de reparație în cuantum ce depășesc limita de 15% din plata pentru locațiune? Ce obligații fiscale apar în cazul rezilierii contractului de locațiune?

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (9) lit. b) din CF, se permit la deduceri cheltuielile aferente reparației mijloacelor fixe ce nu corespund prevederilor art. 26 alin. (2) din CF şi care sînt utilizate în activitatea de întreprinzător a agentului economic
Detalii
12
08 2016
1226

Dreptul organului fiscal de a retrage din circulație băutura alcoolică, marcată cu timbru de acciz fals, prin confiscare

Conform art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale.

Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît pentru cauză de utilitate publică şi în condițiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional.
Detalii
12
08 2016
1352

О налоговом режиме для хозяйствующих субъектов, не зарегистрированных в качестве плательщиков НДС и осуществляющих поставки, освобожденные от НДС

Какой налоговый режим применяется для хозяйствующих субъектов, которые не зарегистрированы в качестве плательщиков НДС и осуществляют поставки, освобожденные от НДС? Следует ли облагать подоходным налогом доход от возмещения материального ущерба, причиненного такому субъекту?

В соответствии с ч. (3) ст. 541 НК, если хозяйствующие субъекты, указанные в части (1), по состоянию на 31 декабря налогового периода, предшествующего декларируемому налоговому периоду, получили доход от операционной деятельности по поставкам, освобожденным от НДС
Detalii
12
08 2016
1675

Despre regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.

Care este regimul de impozitare pentru agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de T.V.A. și obțin venit din livrări scutite de T.V.A.? Urmează a fi supus impozitării venitul din recuperarea prejudiciului material cauzat entității?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF, agenții economici menționați la alin. (1) care, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de T.V.A. sau din livrări scutite şi impozabile cu T.V.A. în sumă de pînă la 600 000 lei
Detalii
11
08 2016
783

О расчете прироста капитала при перераспределении собственности между бывшими супругами при разводе

Следует ли рассчитать прирост капитала при перераспределении (передаче) собственности между бывшими супругами при разводе? Как определяется стоимостный базис в случае передачи имущества?

В соответствии с п. a) и b) ч. (1) ст. 40 НК, прирост или потери капитала не признаются в случае перераспределения (передачи) собственности:

  1. между супругами или

Detalii