Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (9)2012

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
09
06 2013
2207

Şedinţa Grupului în domeniul “Prevenirea și detectarea fraudelor în domeniul T.V.A.” al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA), 12 – 14.09.2012, Vilnius, Lituania

Acest Grup are drept scop asigurarea unui forum pentru a încuraja transferul de informaţii şi cunoştințe în domeniu între administraţiile fiscale ale membrilor IOTA, în vederea îmbunătăţirii capacităţii administraţiilor fiscale, de a preveni şi detecta frauda în domeniul T.V.A. prin schimbul de bune practici şi de experienţă, la şedințele căruia participă reprezentanți din 32 de administraţii fiscale.

Ședinţa Grupului în domeniul „Prevenirea şi detectarea fraudelor în domeniul T.V.A.” a debutat cu informarea membrilor Grupului despre legislaţia privind T.V.A., cum ar fi, noile praguri ale T.V.A. şi mecanismul de taxare inversă, care au început a fi introduse în mai multe domenii.
Detalii
27
05 2013
2528

Стэлла Гуцу и Людмила Гропа: "Местные налоги и сборы. Порядок их установления местными органами публичного управления"

Ввиду часто возникающих вопросов о том, как должны выглядеть решения местных органов публичного управления по установлению местных налогов и сборов, что в них должно быть указано, в целях облегчения учета деятельности налогоплательщиков, пользующихся решениями местных советов для исчисления обязательств по местным налогам и сборам, а также в помощь местным органам публичного управления предоставляем следующую информацию.
Detalii
27
05 2013
2302

Приказ МФ № 96 от 20 августа 2012 об утверждении типовой Формы и Инструкции по заполнению Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах

В целях выполнения положений части (2) статьи 2267 Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 (опубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск от 8 февраля 2007) с последующими поправками и дополнениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1. Утвердить типовую Форму Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012, в соответствии с Приложением № 1.
 2. Утвердить Инструкцию по заполнению Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012, в соответствии с Приложением № 2.
 3. Обязать Главную Государственную Налоговую Инспекцию бесплатно обеспечить налогоплательщиков необходимым количеством бланков деклараций.
 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Detalii
27
05 2013
2432

Ordin MF Nr. 96 din 20 august 2012 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Întru executarea prevederilor art. 2267 alin. (2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) cu modificările şi completările

ORDON:

 1. Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr. 1.
 2. Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012, conform anexei nr.2.
 3. Se obligă Inspectoratul Fiscal Principal de Stat să asi-gure gratuit contribuabilii cu cantitatea necesară de formulare.
 4. Prezentul ordin întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova

Detalii
27
05 2013
2200

Oleg Lupaşco: "Privind administrarea sechestrelor aplicate pe producţia cerealieră"

În conformitate cu prevederile statuate de art. 200 alin. (1) din Codul fiscal, în temeiul hotărîrii organului fiscal privind executarea silită a obligaţiei fiscale, sunt pasibile de sechestrare toate bunurile proprietate a contribuabilului, indiferent de locul aflării lor, cu excepţia celor care, conform legislaţiei în vigoare, nu sunt sechestrabile.

De menţionat că, organul fiscal în procedura sechestrului va ţine cont, în mod obligatoriu, de regula imperativă potrivit căreia vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea obligaţiei fiscale, pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate, ale căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării, şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită.
Detalii
27
05 2013
2047

Олег Лупашко: Некоторые аспекты, касающиеся присоединения к обращению взыскания (в случае взыскания денежных средств с банковских счетов налогоплательщика, регистрирующего задолженность, посредством приостановления операций на банковских счетах)

В соответствии с императивными положениями ч. (1) ст. 229 НК, приостановление операций на банковских счетах, за исключением ссудных счетов и временных счетов (по накоплению финансовых средств для формирования или увеличения уставного капитала), а также счетов физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, является мерой, посредством которой налоговый орган ограничивает право налогоплательщика распоряжаться денежными средствами, имеющимися на его банковских счетах и/или поступающими на них, а также использовать новые счета, открытые в том же или в ином финансовом учреждении (его отделении или филиале).
Detalii
27
05 2013
2253

Oleg Lupaşco: "Unele aspecte privind alăturarea la urmărire (în cazul urmării mijloacelor băneşti de pe conturile bancare ale contribuabilului restanţier prin aplicarea suspendării operaţiunilor la conturile bancare)"

În conformitate cu prevederile imperative ale art. 229 alin. (1) din Codul fiscal, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu excepţia celor de împrumut şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător, reprezintă o măsură de asigurare prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti, care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile conturi, deschise în aceiaşi sau în o altă instituţie financiară (sucursală sau filială a acesteia).

Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul neonorării, în termenul stabilit, a obligaţiei fiscale, precum şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Procedura privind emiterea, aplicarea şi anularea dispoziţiei referitor la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare se efectuează, în conformitate cu prevederile Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 65 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 63-65/239 din 21 aprilie 2006.
Detalii
27
05 2013
2143

Олег Лупашко: О проведении общей проверки у налогоплательщика, регистрирующего задолженность

Согласно положениям, изложенным в ч. (1) ст. 214 Налогового кодекса, целью налогового контроля является проверка соблюдения налогоплательщиком налогового законодательства за определенный период или за несколько налоговых периодов.

В целях сокращения задолженности перед бюджетом путем ее взыскания в наикратчайшие сроки и в полном объеме, налоговый орган при осуществлении общей налоговой проверки должен уточнить и включить в акт проверки данные аспекты налогового администрирования.

До принятия решения о проведении налогового контроля налоговый орган анализирует личную кар-точку налогоплательщика, подлежащего проверке. В случае допущения задолженности перед бюджетом, в решение об инициировании налогового контроля вносится запись, касающаяся налогового контроля, отражающая информацию о задолженности на момент инициирования налоговой проверки.

Кроме того, при проведении налогового контроля налоговый орган должен констатировать идентичность задолженности, отраженной в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта, с задолженностью, отраженной в личной карточке, в том числе по типам бюджетов и видам платежей.
Detalii
27
05 2013
3906

Oleg Lupaşco: "Privind efectuarea controlului fiscal total la contribuabilul restanţier"

În conformitate cu prevederile statuate de art. 214 alin. (1) din Codul fiscal, controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o anumită perioadă sau în cîteva perioade fiscale.

Întru asigurarea reducerii restanţei la buget prin încasarea acesteia în timp cît mai restrîns şi pe deplin, organul fiscal, în cadrul controlului fiscal total, urmează să elucideze şi să includă în actul de control următoarele aspecte ale administrării fiscale.
Anterior emiterii deciziei privind efectuarea controlului fiscal, organul fiscal analizează fişa personală a contribuabilului, ce urmează a fi supus controlului, şi în cazul în care acesta admite restanţe la buget, în decizia privind iniţierea controlului fiscal se va efectua o înscriere, în partea ce ţine de controlul fiscal, cu reflectarea informaţiei privind restanţa la ziua iniţierii controlului fiscal.

De asemenea, în cadrul controlului fiscal, organul fiscal urmează să constate identitatea restanţei, reflectate în evidenţa contabilă a entităţii economice, cu cea reflectată în fişa personală, inclusiv pe bugete şi pe tipuri de plăţi.

La fel, în actul de control fiscal urmează a fi reflectate motivele admiterii restanţei, precum şi propunerile de înlăturare a acestora pe căile legal posibile de recuperare a arieratelor fiscale.

Totodată, urmează a fi analizat fluxul de mijloace băneşti, atît în numerar, cît şi din conturile bancare, precum şi motivul nefolosirii acestor surse financiare întru stingerea restanţelor la buget, în cazul în care au fost constatate.

Adiţional, urmează a fi analizat şi reflectat în actul de control aspectul privind datoriile bugetului faţă de contribuabilul controlat, în cazul în care acestea există, precum şi posibilitatea stingerii restanţelor din contul sumelor respective prin compensare sau altă metodă legală.
Detalii
27
05 2013
2182

Maia Tverdohleb: "Necesitatea implementării Registrului general electronic al facturilor fiscale"

Răspuns la adresarea Camerei de Comerţ Americane în Moldova, publicată în nr. 4 (8) al revistei

După cum, pe bună dreptate, a remarcat Comitetul Fiscal şi Juridic al Camerei de Comerţ Americane în Moldova, conform prevederilor art. V alin. 70 al Legii nr. 267 din 23.12.2011, în vigoare din 13.01.2012, Codul fiscal a fost completat cu art. 1181, care prevede instituirea „Re-gistrului general electronic al facturilor fiscale”- RGEFF.

Implementarea registrului electronic are ca scop majorarea transparenţei activităţii agenţilor economici şi excluderea unor situaţii de genul:
 • regularea trecerii în cont a T.V.A. pentru luna precedentă, prin manipularea la sfîrşitul lunii de raportare a procurărilor, care sunt documentate cu dată din luna precedentă;
 • documentarea unor tranzacţii fictive care se regăsesc doar pe hîrtie fără a fi avut loc de fapt;
 • documentarea unor tranzacţii care au ca bază legalizarea mărfurilor fără provenienţă legală;
 • admiterea greşelilor de către contribuabili la completarea facturilor fiscale;
 • pseudoactivitatea de întreprinzător, în special, combaterea fenomenului „firmă-fantom”.

Detalii