Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (51) 2019 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.

Conținutul revistei
Abonează-te online
Comandă revista
17
04 2019
816

Determinarea impozitului pe venit în cazul vinderii de către persoana fizică a depozitului, cu achitarea lui în două rate

O persoană fizică cetăţean a vândut un depozit comercial în luna iunie 2018 cu preţul de 800 000 lei, iar achitarea s-a efectuat în două rate: 50% din sumă la data semnării contractului de vânzare-cumpărare și restul, la finele anului 2018 (pe parcursul lunii decembrie). Baza valorică a depozitului constituia suma de 600 000 lei. Cum va fi determinată obligația fiscală privind impozitul pe venit în situaţia descrisă?
Detalii
17
04 2019
2740

Raportarea financiară în entitățile bugetare

Funcția de bază a contabilității autorităților/instituțiilor bugetare este funcția de informare. Informațiile din rapoartele financiare alimentează sistemul decizional al managementului administrației publice centrale și locale, precum și alți utilizatori (guvernul Republicii Moldova și altor state, creditorii, investitorii, donatorii, finanțatorii, mass-media, populația etc.) cu informații despre executarea bugetelor, starea decontărilor și resursele patrimoniale ale statului.
Detalii
17
04 2019
589

Sancțiuni pentru prezentarea către SFS a Dării de seamă TAXI 18 cu date neveridice

În cadrul controlului fiscal s-a constatat că persoana fizică conducător auto de transport ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi dispune de documente cu drept de activitate eliberate de entitatea X SRL, dar nu se regăsește în tabelul nr. 1 din Darea de seamă TAXI 18 prezentată SFS de către entitatea X SRL. Ce sancţiuni vor fi aplicate entităţii X SRL în cazul dat?
Detalii
16
04 2019
2982

Confirmarea stagiului de cotizare în sistemul public de asigurări sociale

Confirmarea stagiului de cotizare în baza datelor din contul personal

Potrivit prevederilor art. 36 al Legii nr. 489/199 privind sistemul public de asigurări sociale (Legea nr. 489/1999), stagiul de cotizare se exprimă în ani și se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuții, în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat, atât de asigurat, cât și de angajator.
Detalii
16
04 2019
648

Determinarea sumei minime a impozitului unic de către rezidentul IT-parcului în cazul angajărilor efectuate pe parcursul lunii

În cazul în care persoana fizică a fost angajată în cadrul agentului economic rezident al parcului pentru tehnologii informaționale pe parcursul lunii decembrie a anului 2018, iar salariul i-a fost achitat în ianuarie 2019 (în decembrie nefiindu-i efectuate careva plăți salariale), acest angajat se va lua în considerație la determinarea sumei minime a impozitului unic pentru luna decembrie a anului 2018?
Detalii
15
04 2019
1103

Respectarea legislației muncii în contextul achizițiilor publice ce au ca obiect serviciile de pază

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), cu modifcările și completările ulterioare, reglementează la art. 43 condițiile referitoare la impozite, aspectele de mediu și la protecția muncii.

Astfel, potrivit alin. (1) din articolul menționat, autoritatea contractantă va indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, privind dispoziţiile referitoare la protecţia muncii și la condiţiile de muncă în RM, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a
Detalii
15
04 2019
875

Restituirea impozitului reţinut la sursă din venitul nerezidentului în cazul prezentării ulterioare a certifcatului de rezidenţă fscală

Pe parcursul lunii ianuarie a anului 2019 entitatea D SRL i-a achitat entităţii nerezidente Z (rezident al Germaniei) plata pentru servicii de deservire a utilajului și a reținut impozit pe venit la sursa de plată din fecare plată în baza prevederilor art. 91 din CF. În luna curentă nerezidentul i-a prezentat entității D SRL certifcatul de rezidenţă fscală pentru a benefcia de prevederile Acordului între state pentru evitarea dublei impuneri. Urmează de stabilit dacă trebuie să fe efectuate niște rețineri la sursă entitatea D SRL, dacă e necesară reflectarea plăților în continuare în dările de seamă IPC18 și cum poate fi restituit nerezidentului impozitul achitat de la începutul anului?
Detalii
15
04 2019
922

Налоговое администрирование: налоговые санкции (продолжение)

Первая часть

В большинстве стран с развитым налоговым администрированием ответственные лица пришли к выводу, что построение отношений на основе профессионализма служащих налоговых органов и доверия налогоплательщиков позитивно и в большей степени влияет на повышение их законопослушности, добровольную уплату налогов и на налоговые поступления в целом, нежели частые изменения в уровне ставок, составе правонарушений.
Detalii
15
04 2019
668

Налоговое администрирование: налоговые санкции

Многовековой опыт налогообложения подсказывает его главный принцип: «Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца». Как бы велики ни были потребности в финансовых средствах на покрытие мыслимых и немыслимых расходов, налоги (налоговые санкции составляют часть налоговых обязательств)не должны подрывать заинтересованность плательщиков в хозяйственной деятельности.

А вот, что говорит опыт об уровне налоговых санкций: «он зависит от уровня развития экономики и благосостояния населения, плотности налогового контроля, численности налоговых органов». Цель санкций сводится к наказанию правонарушителей и предотвращению новых правонарушений, однако в силу незначительности налоговых санкций эти цели могут и не достигаться.
Detalii
16
04 2019
881

Выписка налоговой накладной при оплате в аванс услуг по размещению рекламы

Предприятие в течение года оказывает рекламные услуги резиденту РМ. При этом оплата по ним произведена в аванс. В этих условиях, когда возникает обязательство по выписке налоговой накладной по данной поставке услуг?

В соответствии с ч. (4) ст. 108 НК, для услуг датой поставки считается дата оказания услуги, дата выписки налоговой накладной или дата осуществления полной или частичной оплаты субъекту налогообложения, в зависимости от того, что имело место ранее.
Detalii