Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

14
01 2020
666

Сбор на благоустройство при наличии подразделений

Юридическим адресом предприятия является мун. Кишинэу. Вместе с тем, предприятие владеет подразделениями, зарегистрированными в населенных пунктах, отличных от муниципия Кишинэу. Ставки сбора на благоустройство, установленные органами местного публичного управления различны для каждой административно-территориальной единицы. В связи с этим возник вопрос, какую ставку сбора на благоустройство применить – ту, которая установлена по юридическому адресу или ту, которая установлена по месту регистрации подразделения?
Detalii
11
01 2020
1184

SIA SCITL. Totuși, 1 martie 2020

Evidenţa impozitelor și taxelor locale se va ține în Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL) începând cu 1 martie 2020. În Monitorul Oficial din 10 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea nr. 7 din 3 ianuarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

Potrivit Hotărârii, SCITL administrează următoarele impozite şi taxe locale:
impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
• impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
• taxa de la posesorii de câini;
• taxa pentru parcaj;
• taxa pentru salubrizare.

Detalii
09
01 2020
441

SIA SCITL: îmbunătățirea administrării fiscale pentru colectarea impozitelor și taxelor locale

În cadrul ședinței Guvernului din 3 ianuarie 2020 a fost aprobată hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 998/2003privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei.

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, proiectul este elaborat în scopul îmbunătățirii administrării fiscale aferent calculării și colectării impozitelor și taxelor locale de către Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale.
Detalii
25
11 2019
109

Строительство подземного сооружения и сбор за природные ресурсы

Фирма осуществляет строительство подземного сооружения для предпринимательской деятельности. Являемся ли в этом случае компания субъектом сбора за природные ресурсы?

За использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и юридические лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, становятся субъектами одного из сборов за природные ресурсы — сбора за использование подземных пространств для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
Detalii
22
11 2019
505

Сбор за предоставление услуг по автоперевозке пассажиров за простаивающие транспортные единицы

Возникают ли обязательства по уплате сбора за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров на территории муниципиев, городов и сел (коммун) за транспортные единицы, которые по техническим причинам простаивают в течение налогового периода, т. е. не вовлечены в процесс предоставления услуг по перевозке пассажиров?

Detalii
08
11 2019
503

О применении 15% скидки налога на недвижимое имущество по подразделению

Предприятие владеет земельными участками, зданиями, строениями, расположенными в различных населенных пунктах. Начиная с первого месяца налогового года, по мере возможности, оно уплачивает налог на недвижимое имущество и/или земельный налог в местный бюджет по месту расположения объектов, полностью, используя, таким образом, предусмотренное налоговым законодательством право на 15% скидку от годового обязательства.

Принимая во внимание тот факт, что налогооблагаемые объекты предприятия расположены в различных административно-территориальных единицах, формирование Расчёта по налогу на недвижимое имущество (Forma BIJ-17)

Detalii
05
11 2019
253

APL vor administra patrimoniul sub propria responsabilitate

Pentru accesul pe proprietățile publice ale unităților administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice locale pot stabili, după caz, impozite/taxe suplimentare față de cele ce rezultă din contractele încheiate între părți. Prevederea este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, vorba fiind despre Legea nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr.36/2016 comunicațiilor poștale. Din prevederile acestora se propune a fi excluse noțiunile de transmitere cu titlu gratuit a terenurilor proprietate publică a statului și a unităţilor administrativ-teritoriale în folosinţă operatorilor pentru efectuarea lucrărilor sau prestarea serviciilor.
Detalii
31
10 2019
131

Veniturile și cheltuielile bugetelor locale în primele 9 luni

În primele 9 luni ale anului curent, veniturile bugetelor locale au fost executate în sumă de 12 059,4 mil. lei din suma precizată anuală de 16 552,3 mil. lei și cu 18,1 % mai mult decât a fost executat în perioada similară a anului 2018, potrivit Raportului privind executarea bugetelor locale la situația din 30 septembrie 2019 publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Astfel, cele mai multe venituri au fost asigurate din impozite și taxe – 2 723,6 mil. lei, suma precizată pentru anul 2019 fiind de 3 433,4 mil. lei. Impozitul pe venit a asigurat acumulări în sumă de 1 812,1 mil. lei, dintre care impozitul pe venitul persoanelor fizice constituie 1 725,3 mil.lei, iar cel al persoanelor juridice – 86,8 mil. lei.
Detalii
31
10 2019
1177

Налог на недвижимость при смене собственника в течение налогового периода

На основании окончательного, не подлежащего обжалованию постановления судебной инстанции недвижимое имущество, в счет дебиторской задолженности, перешло в собственность кредитора. Возникают ли обязательства по налогу на недвижимое имущество у дебитора, принимая во внимание тот факт, что согласно вынесенному судом решению, объект недвижимого имущества стал собственностью кредитора?
Detalii
30
10 2019
479

Формирование стоимости объекта налогообложения при добыче полезных ископаемых

Согласно положениям главы 5 раздела VIII Налогового кодекса (НК), недропользователи (физические лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, и юридические лица, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы), осуществляющие добычу полезных ископаемых, являются субъектами налогообложения сбором за добычу полезных ископаемых. Объектом налогообложения является стоимость добытых полезных ископаемых. Порядок определения стоимости добытых полезных ископаемых для расчета сбора установлен Приказом Министерства финансов № 117 от 3 октября 2011 г.
Detalii