Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

16
10 2017
158

Cu privire la unele condiții pentru beneficierea de scutire de la plata impozitului pentru casa de locuit şi lotul de pământ de pe lângă locul de trai

Examinând prevederile titlului VI al Codului fiscal, am aflat că am dreptul la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare, deoarece am atins vârsta de pensionare dar, totuși, în Avizul de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării pentru anul 2017, care l-am primit de la perceptorul fiscal din cadrul primăriei localității rurale, este indicată suma integrală către plată.

Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pentru casa în care locuiesc și lotul de pământ de pe lângă locul de trai, există careva condiții suplimentare, în afară de vârsta pensionară?

Detalii
13
10 2017
108

Unele particularități aferente aplicării sancțiunilor fiscale

Ce sancțiuni riscă persoana fizică în cazul neînregistrării sau înregistrării tardive la SFS a contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare și neachitării sau achitării tardive a impozitului pe venit?

Conform prevederilor art. 901 alin. (34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit altor persoane decât cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului (până la 01.01.2017 – 5%). Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite. Acest impozit se achită lunar cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Suma impozitului achitat în avans nu se va restitui din buget.
Detalii
13
10 2017
165

Privind unele particularitățile aferente prezentării dărilor de seama în cazul respingerii cererii de chemare în judecată

Cum trebuie de prezentat darea de seamă fiscală în situaţia în care contribuabilul a atacat decizia consiliului local prin care s-a majorat taxa pentru parcare, iar în final i-a fost respinsă cererea de chemare în judecată, cu toate că pe parcursul examinării cererii de chemare în judecată a fost emisă măsură de asigurare prin care s-a dispus suspendarea deciziei consiliului local?

Taxa pentru parcare este o taxă locală stabilită la art. 289 alin. (2) lit. j) din CF.
Conform alin. (3) al articolului, taxele locale enumerate la alin. (2) se aplică de către autorităţile administraţiei publice locale.
Detalii
16
09 2017
149

Дефицит бюджета ниже предусмотренного

Дефицит национального публичного бюджета Молдовы в I полугодии 2017 г. составил 101,5 млн. леев (0,07%) от ВВП. При этом, на весь 2017 г. установлен показатель дефицита бюджета на уровне 3% от ВВП. Об этом говорится в одобренном Правительством Молдовы полугодовом отчете об исполнении национального публичного бюджета и его компонентов на 2017 г.

Как отмечается, дефицит национального публичного бюджета в январе-июне 2017 г., в сравнении с тем же периодом прошлого года, был меньше на 579 млн леев, за счет более быстрого темпа роста доходов бюджета в сравнении с темпом роста расходов. Согласно документу, который представил министр финансов Октавиан Армашу, в частности, в I полугодии доходы национального публичного бюджета составили 24,91 млрд леев, увеличившись, в сравнении с тем же периодом прошлого года, на 3,88 млрд (+18,5%).
Detalii
22
08 2017
112

Бюджет 2016: структура доходов

Согласно Приказу № 115 от 7 августа 2017 г. Министерства финансов об опубликовании Отчета об исполнении государственного бюджета за 2016 г., в МО 18 августа текущего года был опубликован указанный в приказе документ.

В отчете указано, что общая сумма доходов в национальный публичный бюджет за прошлый год составила 29 231,0 млн леев, степень выполнения по сравнению с намеченным планом составила 100,9%, а по сравнению с поступлениями в 2015 году увеличилась на 9,8%.
Detalii
12
08 2017
167

7. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie), cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
Detalii
30
06 2017
950

APL vor determina gradul de finalizare al construcțiilor în scopul impozitării

Gradul de finalizare al construcţiei nefinalizate în scopul impozitării se va determina și de către specialiștii din cadrul autorităților publice locale, potrivit unui proiect propus spre consultare de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției.

Proiectul este urmare a constatării că prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la inregistrarea construcţiilor nefinalizate la organele cadastrale şi impozitarea acestora nu este respectată de catre proprietarii acestor obiective şi este vădit faptul eschivării de la plăţiie impozitelor pentru bunurile imobile.
Detalii
19
06 2017
154

Unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale: Privind perfectarea documentelor de plată în scopul achitării corecte a sumelor la BPN

Este de menționat că responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de platăsunt plătitorii/contribuabilii, iar de transmiterea documentelor în formă electronică sunt băncile deservente ale plătitorilor și prestatorii de servicii de plată.
Detalii
16
06 2017
398

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
18
05 2017
2722

Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год

Своим Решением №5/1 от 11 мая 2017 г. Муниципальный совет Кишинева утвердил ставки местных сборов на 2017 год. Большая часть местных сборов сохранилась на уровне прошлого года, однако есть и ряд нововведений.
Detalii