Catalogul tematic
Тематический каталог

Taxele locale


plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A288

21
05 2013
1365

În legătură cu modificările şi completările realizate în Titlul VII al Codului Fiscal prin Legea nr. 267 din 23.12.2011, nemijlocit în partea ce ține de taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei), apare întrebarea dacă este aplicabilă scutirea menționată în art. 295 lit. e) din Codul Fiscal în cazul subiecților care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice, destinate amplasării publicității exterioare?

Scutirile de plata taxelor locale sunt prevăzute de Capitolul 4 al Titlului VII din Codul Fiscal. Scutirile de la plata taxelor locale, prevăzute expres de Codul Fiscal, sunt specificate în art. 295 din Codul Fiscal. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 295 din Codul Fiscal, autorităţile administraţiei publice locale sunt în drept, dacă efectuează concomitent modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, să acorde subiecţilor impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art. 295 din Codul Fiscal.

Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile oştale, în conformitate cu prevederile art. 295 lit. e) din Codul Fiscal, sunt scutiţi de plata taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Prin urmare, scutirea menţionată nu poate fi aplicată subiecţilor impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare.
Detalii
21
05 2013
1870

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anii 2012 - 2013, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

In continuare ne vom referi la principalele masuri de politica fiscala si administrare fiscala, precum si aspecte de perfectionare a legislatiei fiscale nationale, care se propun a fi implementate/mentinute in anii 2012 — 2013 si urmeaza a fi aplicate de organele fiscale, in contextul legilor nr.158 din 05.07.2012 si nr.178 din 11.07.2012:

Impozitul pe venit

  • Mentinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice si a cotelor impozitului, de 7% si 18%.
  • Majorarea transelor de venit impozabile, de la 25200 lei anual la 26700 lei anual.
  • Majorarea marimii scutirii anuale personale cu 480 lei, de la 8640 lei la 9120 lei, a scutirii anuale personale majore cu 720 lei, de la 12840 lei la 13560 lei, si a scutirii anuale pentru persoane intretinute cu 120 lei, de la 1920 lei la 2040 lei.

Detalii
20
05 2013
1365

În legătură cu adoptarea de către Consiliul local a taxei de la posesorii unităţilor de transport şi din faptul că termenul de plată a taxei şi de prezentare a dării de seamă este „pînă la 31 decembrie a perioadei fiscale de gestiune”, solicităm modul şi forma de prezentarea dării de seamă.

Procedura şi principiile stabilirii, modificării şi anulării taxelor locale, modul lor de plată, criteriile de acordare a înlesnirilor fiscale, sunt determinate prin Titlul VII al Codului fiscal. În conformitate cu prevederile art. 288 alin. 1) al Codului fiscal (în continuare — CF), taxa locală este o plată obligatorie efectuată la bugetul unităţii administrativ-teritoriale. Taxele locale, potrivit art. 297 alin.(3) al CF, se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

Conform modificărilor şi completărilor realizate în Titlul VII din CF, prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, începînd cu 13 ianuarie 2012, în lista taxelor locale, care pot fi aplicate de către autorităţile deliberative a administraţiei publice locale la adoptarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, este inclusă şi taxa de la posesorii unităţilor de transport (în continuare-taxa).
Detalii
20
05 2013
1485

Приказом ГГНИ № 175 от 28.03.2012 г. утверждён новый типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP12). Этим же приказом аннулирован Отчёт по рыночному сбору (Forma TP06).

За I квартал 2012 года наше предприятие отчиталось по данному сбору по форме TP06, исчислив рыночный сбор, исходя из дохода от продаж услуг, оказанных администрацией рынка при предоставлении торговых мест, по ставке 20%. Так как типовой формуляр Отчёта по рыночному сбору (Forma TP06) исключён и ставка исходя из новой налогооблагаемой базы местной публичной администрацией мун. Кишинэу не установлена, как необходимо было представить отчёт по рыночному сбору за второй квартал?

Исходя из изменений и дополнений, произведенных в разделе VII Налогового кодекса Законом № 267 от 26.12.2011 г., с 13 января 2012 года изменилась налогооблагаемая база по рыночному сбору с «Дохода от продаж рыночных услуг, состоящих в предоставлении администрацией рынка торговых мест» на «Общая площадь земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка». В этой связи местные органы публичного управления, в полномочия которых, в соответствии с положениями ст. 297 НК, входит вводить все или лишь некоторые местные сборы – в зависимости от возможностей и нужд административно-территориальных единиц, для налогового периода 2012 года, начиная с 13 января, должны были установить рыночный сбор, исходя из новой налогооблагаемой базы – общей площади земельного участка и объектов недвижимости, расположенных на территории рынка.
Detalii
20
05 2013
1470

Предприятие является администратором рынка и осуществляет торговую деятельность. На осуществляемую деятельность есть разрешение от местного органа публичного управления.

Помимо исполнения прямых функций рынка, состоящих в предоставлении мест для торговли и оказания услуг на территории рынка физическим и юридическим лицам, осуществляющим торговлю на рынке, предприятие имеет собственные лотки и прилавки, расположенные на территории рынка, посредством которых осуществляет торговлю.

Исходя из выше изложенного, вопрос:
— являются ли торговые объекты – лотки, прилавки, являющиеся собственностью предприятия – администратора рынка и расположенные на территории авторизированного рынка, объектом сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?

Detalii
17
11 2011
2764

Sergiu Dumitrașco şi Alexandru Munteanu: "Principiul evitării dublei impuneri – concept şi practici"

Impozitele şi taxele reprezintă principala sursă de venituri a unui stat, utilizate pentru finanţarea activităţilor social-economice şi pentru a menţine statalitatea. Reprezentînd un element indispensabil de constituire a unui stat, impozitele au început să fie colectate şi percepute odată cu apariţia primelor formaţiuni statale.

De atunci, metodele de impunere şi colectare a impozitelor, precum şi rolul şi impactul acestora în viaţa social-economică, au evaluat diferit de la un teritoriu la altul. Totuşi, o trăsătura comună aplicabilă oricărui sistem fiscal este colectarea impozitelor de pe un spaţiu geografic definit, de la anumiţi plătitori, într-o perioadă definită de timp şi conform anumitor principii.

Detalii
17
11 2011
2623

Analiza veniturilor bugetului public naţional (9 luni anul 2011)

La situaţia din 30 septembrie 2011 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 11 542,2 mil. lei, ceea ce reprezintă 98,3% faţă de nivelul planificat. Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:

  • la bugetul de stat – 3 558,5 mil. lei sau 94,0%;
  • la bugetele unităţilor administrativ teritoriale – 2 167,8 mil. lei sau 98,2%;
  • la bugetul asigurărilor sociale de stat – 4 686,2 mil.lei sau 99,6%;
  • la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 1 129,7 mil. lei sau 108,1%.

În raport cu perioada similară a anului trecut la bugetul public naţional este înregistrată o depăşire a veniturilor încasate cu 851,1 mil.lei sau cu 8,0%. Corespunzător componentelor bugetului public naţional dinamica se prezintă după cum urmează:
Detalii
29
04 2013
1448

Anastasia Certan: "Principalele măsuri de politică fiscală pentru anul 2012, aspecte de administrare fiscală şi de perfecţionare a legislaţiei fiscale naţionale"

La data de 14.10.2011, Guvernul prin hotărîrea nr. 771 a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile fiscale, bugetare şi vamale pentru anul 2012, perfecţionarea legislaţiei fiscale, bugetare şi vamale naţionale, alte aspecte ce ţin de gestiunea finanţelor publice. Pe data de 17 octombrie proiectul a fost prezentat în Parlament.
Detalii
26
04 2013
778

Specifcațiile impozitului pe venit pentru persoane fzice

În cazul în care persoana întreținută îşi face studiile la o instituție ce se afă peste hotarele Republicii Moldova, va avea dreptul părintele copilului să benefcieze de scutirea pentru persoanele întreținute la întreprinderea unde este angajat, la determinarea de către angajator a impozitului pe venit din plățile salariale efectuate?

În anul 2011, conform art. 35 din Codul fscal, contribuabilul (persoană fzică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 1800 lei anual pentru fecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 8100 lei anual.Persoană întreţinută este persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:
Detalii
22
04 2013
1329

Stela Guțu: Aplicarea unor prevederi ale legislației privind taxele locale

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) din Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
Detalii