Catalogul tematic
Тематический каталог

Patenta de întreprinzător


este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
16
06 2017
277

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
16
06 2017
105

Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti

În scopul executării titlului executoriu executorul judecătoresc a eliberat de pe contul bancar special al său în favoarea persoanei fizice cetățean mijloace bănești. Urmează acesta, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, să efectueze reținerea prealabilă a impozitului pe venit din plățile îndreptate în folosul persoanei fizice?
Detalii
18
04 2017
372

Despre includerea valorii unei livrări la stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA

În anul 2016, compania „X”, rezidentă a Republicii Moldova, a procurat de la compania „Y”, nerezidentă (Ukraina), o anumită cantitate de bunuri, pe care le-a comercializat, fără a le importa în Republica Moldova, unei alte companii „Z”, care nu se afla pe teritoriul Ukrainei.

În contextul celor expuse, rugăm să ne explicați dacă în situația descrisă mai sus se va include sau nu valoarea livrărilor efectuate pentru stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

Detalii
11
11 2016
1976

Cu privire la patenta de intreprinzător

Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016 (MO nr. 215-216 din 19.07.2016) au fost operate modificări și completări în unele acte legislative, inclusiv în Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15 iulie 1998, precum și în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010.
Detalii
12
10 2016
513

În urma inventarierii dispozitivelor publicitare din oraș, intervenim cu rugămintea să ne explicați corectitudinea determinării subiecților impunerii. În situația în care titularii de patentă dispun și ei de dispozitive publicitare sau/și persoane fizice neînregistrate în calitate de întreprinzător, care este modul corect de impozitare a acestora?

Prin modificările operate în art. 288 pct. 8, art. 290 lit. q), art. 291 alin. (1) lit. q) din CF prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (MO nr. 184-192 (5617-5625))
Detalii
10
10 2016
637

О страховом стаже патентовладельцев

У физического лица «А» приближается пенсионный возраст. Лицо «А» озабочено возможностью обеспечения ему страхового стажа, начиная с 2008 года, когда оно работало по предпринимательскому патенту. Ситуация следующая: данное лицо работает на основании предпринимательского патента с 2008 года, продлевая действие патента каждый год.
Detalii
14
09 2016
463

О налогообложении дохода, полученного от выполнения работ разными категориями налогоплательщиков

Каким образом облагается доход, полученный налогоплательщиком, в случае, когда одни и те же работы выполняются налогоплательщиком, выступающим в разных организационно-правовых формах осуществления предпринимательской деятельности?

Согласно действующему законодательству, предпринимательская деятельность может осуществляться в разных организационно-правовых формах, а также в статусе как юридического лица, так и физического лица. В зависимости от статуса налогоплательщика и будут применяться положения Налогового кодекса.
Detalii
11
06 2016
687

Activitate de agrement pentru copii în locuri publice în baza patentei de întreprinzător

Rugăm să ne explicați, dacă se permite în baza patentei de întreprinzător activitatea de agrement pentru copii în locuri publice (de ex., arenda bicicletelor, trotinetelor, trambulinelor, etc.)? Acest tip de serviciu se prestează doar în lunile de vară. Ce documente sînt necesare de perfectat pentru acest tip de activitate?


În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificăte în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998.
Detalii
08
06 2016
536

Este permisă activarea în baza patentei a meșteșugăritului la domiciliu? Permite patenta vînzarile online?

Conform p.1 art. 5 al Legii cu privire la locuinţe Nr. 75 din din 30 aprilie 2015 (publicată la 29 mai 2015 în MO Nr. 131-138) locuinţele sînt destinate pentru domicilierea persoanelor.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară deținerea autorizațiilor autorităților administrației publice locale sunt specificate în Anexa la această Lege.
Detalii
11
05 2016
563

Se permite oare desfăşurarea activităţii de întreprinzător, şi anume comercializarea borcanelor, în baza patentei de întreprinzător?

Conform clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2) aprobat şi pus în aplicare de la 01 ianuarie 2010 prin Hotărîrea Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, vînzarea cu amănuntul a produselor din sticlă (clasa 47.52) sunt atribuite la comerţul cu amănuntul al altor produse casnice (grupa 47.5).
Detalii