Catalogul tematic
Тематический каталог

Patenta de întreprinzător


este un certificat de stat nominativ, ce atesta dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
(art. 1 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).
15
08 2017
2555

Новый регламент о торговле в Кишиневе

Профильная комиссия по экономике, бюджету, финансам, местному имуществу, сельскому хозяйству и проблемам пригородов столичной примэрии рассмотрит на заседании 15 августа проект нового Регламента об осуществлении торговой деятельности в Кишиневе.

Работа над этим документом началась более года назад, местные власти провели консультации с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями, чтобы учесть мнения всех заинтересованных сторон. Новый регламент разработан с целью приведения в соответствие местных правил торговли с требованиями закона о внутренней торговле, но, помимо этого, устанавливает запреты и дополнительные требования к организации коммерческой деятельности в мун.Кишинев.
Detalii
16
06 2017
521

Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă

Urmează persoana juridică să rețină impozit pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă aferent serviciilor prestate de către acesta?

Titularii de patente pot presta servicii persoanelor juridice, conform activității specificate în patentă, ținând cont de prevederile Legii nr. 93-XIV cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998 (în continuare – Lege).
Detalii
16
06 2017
241

Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti

În scopul executării titlului executoriu executorul judecătoresc a eliberat de pe contul bancar special al său în favoarea persoanei fizice cetățean mijloace bănești. Urmează acesta, în conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, să efectueze reținerea prealabilă a impozitului pe venit din plățile îndreptate în folosul persoanei fizice?
Detalii
18
04 2017
533

Despre includerea valorii unei livrări la stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA

În anul 2016, compania „X”, rezidentă a Republicii Moldova, a procurat de la compania „Y”, nerezidentă (Ukraina), o anumită cantitate de bunuri, pe care le-a comercializat, fără a le importa în Republica Moldova, unei alte companii „Z”, care nu se afla pe teritoriul Ukrainei.

În contextul celor expuse, rugăm să ne explicați dacă în situația descrisă mai sus se va include sau nu valoarea livrărilor efectuate pentru stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

Detalii
11
11 2016
2352

Cu privire la patenta de intreprinzător

Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016 (MO nr. 215-216 din 19.07.2016) au fost operate modificări și completări în unele acte legislative, inclusiv în Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15 iulie 1998, precum și în Legea cu privire la comerțul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010.
Detalii
12
10 2016
605

În urma inventarierii dispozitivelor publicitare din oraș, intervenim cu rugămintea să ne explicați corectitudinea determinării subiecților impunerii. În situația în care titularii de patentă dispun și ei de dispozitive publicitare sau/și persoane fizice neînregistrate în calitate de întreprinzător, care este modul corect de impozitare a acestora?

Prin modificările operate în art. 288 pct. 8, art. 290 lit. q), art. 291 alin. (1) lit. q) din CF prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (MO nr. 184-192 (5617-5625))
Detalii
10
10 2016
813

О страховом стаже патентовладельцев

У физического лица «А» приближается пенсионный возраст. Лицо «А» озабочено возможностью обеспечения ему страхового стажа, начиная с 2008 года, когда оно работало по предпринимательскому патенту. Ситуация следующая: данное лицо работает на основании предпринимательского патента с 2008 года, продлевая действие патента каждый год.
Detalii
14
09 2016
590

О налогообложении дохода, полученного от выполнения работ разными категориями налогоплательщиков

Каким образом облагается доход, полученный налогоплательщиком, в случае, когда одни и те же работы выполняются налогоплательщиком, выступающим в разных организационно-правовых формах осуществления предпринимательской деятельности?

Согласно действующему законодательству, предпринимательская деятельность может осуществляться в разных организационно-правовых формах, а также в статусе как юридического лица, так и физического лица. В зависимости от статуса налогоплательщика и будут применяться положения Налогового кодекса.
Detalii