avatar
Bună ziua. Pentru confirmarea faptului că autovehiculul a fost exploatat, agentul economic poate elabora şi utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea entității, cu respectarea prevederilor legislative.
avatar
Dsr cind trec peste hotarul tarii si foaie de parcurs este solicitata la vama?
avatar
EXACT! pentru toate persoanele, pentru toate tranzactiile(si acordare, si rambursare — se cumuleaza, adica se aduna toate!
avatar
incorect!
CUMULATIV — INSEAMNA IN TOTAL
avatar
Bună ziua. Puteți găsi un răspuns aici
avatar
Bună ziua! Aceste detalii se stabilesc în contractele individuale și colective de muncă!

Conform art.99 Evidenţa globală a timpului de muncă din Codul Muncii:
(1) În unităţi poate fi introdusă evidenţa globală a timpului de muncă, cu condiţia ca durata timpului de muncă să nu depăşească numărul de ore lucrătoare stabilite de prezentul cod. În aceste cazuri, perioada de evidenţă nu trebuie să fie mai mare de un an, iar durata zilnică a timpului de muncă (a schimbului) nu poate depăşi 12 ore.
(2) Modul de aplicare a evidenţei globale a timpului de muncă se stabileşte prin regulamentul intern al unităţii şi prin contractul colectiv de muncă, luîndu-se în considerare restricţiile prevăzute pentru unele profesii de convenţiile colective la nivel naţional şi ramural, de legislaţia în vigoare şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
avatar
Fiecare in parte
avatar
Bună ziua,
Potrivit art. 367 pct. 4) din CF, plăţi salariale reprezintă orice plată efectuată angajaţilor sau în folosul acestora de către rezidenţii parcurilor IT în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii.
avatar
Buna ziua,
Comparand articolul dvs referitor la alte plăţi decât salariul (si anume ce tine de compensarea cheltuielilor salariaţilor în limitele stabilite de actele normative — hrana organizata, diurna, asigurare medicala, etc) observ ca se contrazice cu ceea ce a scris autorul Dorel Noroc in revista Contabilitate si audit nr.11/2018- «Astfel, în cazul în care alte plăţi decât salariul (diurna, primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală peste limitele prevăzute de legislaţie, abonamentele de fitness pentru salariaţi etc.), efectuate pe parcursul anului 2018 în folosul angajaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei, au fost acordate în baza unuia din documentele menţionate în art. 4 din CM (spre exemplu, actul normativ la nivel de unitate sau contractul colectiv de muncă), acestea vor fi calificate ca fiind plăţi salariale din care nu se calculează impozit pe venit, prime de AOAM şi contribuţii ASSO, acestea din urmă fiind parte componentă a impozitului unic în mărime de 7 % din venitul din vânzări.». Respectiv, articolele se contrazic in privinta notiunii de «plata salariala» in contextul in care compania este rezidenta a parcului IT. Urmatorul aspect care devine neclar este legat de completarea darii de seama ISAPTI17, deci, "În coloana 4 se indică suma totală a venitului din salariu îndreptat spre achitare în perioada fiscală, care include salariul de bază, salariul suplimentar, precum și plățile de stimulare și compensare, inclusiv facilitățile acordate de către angajator.". In final, care af fi «platile salariale» necesar de declarat in ISAPTI17- sumele achitate pentru hrana organizata in intregime sau doar in partea ce depaseste limita stabilita de 45 MDL, respective sumele diurnelor in limita stabilita sau doar partea ce depaseste limita?
Cu respect,
Maria Gnaciuc
avatar
Buna ziua! Aceasta balanta a timpului de lucru se refera la sector bugetar sau si la cel din industrie usoara? Si aceste mini vacante sunt obligatorii pentru toti? Va multumesc!
avatar
i) contractarea/rambursarea împrumuturilor pe parcursul unui an fiscal, reflectate în contabilitatea întreprinderii, ce depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei;
Se subintelege in total, de la toate persoanele fizice sau fiecare in parte sa nu depaseasca 200 mii?
avatar
bună ziua, răspunsul îl găsiți aici
avatar
Orice document cu regim special poate fi folosit optional atita timp, cit legea nu interzice.
avatar
Buna ziua. Ce se intimpla, atunci cand nu sunt respectati termenii indicati (bilant de lichidare, declaratia privind impozitul pe venit) pentru derularea procedurii de radiere? Este Decizia, anuntul in MO, inchiderea contului de decontare.
S- au prezentat TL13, obligatia fata de BPN lipseste.
Va multumesc anticipat
avatar
Apare obligația modificarii (anularii/inregistrarii) subdiviziunilor în cazul modificării suprafetei (m2) magazinului sau schimbarii numarului buticului situat in inciinta altuia magaginul comercial?
avatar
Bună ziua. Adresăm întrebarea autorului și revenim cu un răspuns. Mulțumim!
avatar
Buna ziua.
In caz ca salariatul isi ia concediul din cont propriu. IRM 19 se complecteza? Si anume care coloane completam si coduri indicam. Multumesc
avatar
Stimate abonat, aveți perfectă dreptate afrimând că Avizul de însoțire a mărfii nu poate fi utilizat la transportarea mărfurilor, materialelor între unitățile teritorial dezintegrate. Exact acest fapt confirmă și autorii articolului, oferind și soluția în cazul dat:

„În cazul în care depozitul central de materiale este dezintegrat teritorial, apare problema perfectării documentare a mișcărilor interne între depozite. Potrivit art. 12 al Legea nr. 287/2017, începând cu 01.01.2019, documentele primare cu regim special nu se mai utilizează în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial fără transmiterea dreptului de proprietate. În astfel de cazuri, trebuie utilizate documente primare elaborate de sine stătător de către entitate respectând elementele obligatorii prevăzute în art. 11 al Legii nr. 287/2017.

Începând cu 01.05.2019, entităţile pot aplica la transportarea mărfurilor Avizul de însoţire a mărfii. Dacă să ne referim la destinația de utilizare a acestuia, potrivit Ordinului MF 65/2019 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii” și a Dispoziţiilor privind modul de operare cu formularul tipizat de document primar cu regim special „Aviz de însoţire a mărfii”, acesta se eliberează în următoarele cazuri: a) însoţirea mărfurilor, pe timpul transportării lor, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale ce certifică transmiterea dreptului de proprietate, în baza avizelor emise pe parcursul perioadei fiscale (luna calendaristică) în care au fost emise avizele respective;
b) transportarea mărfurilor în afara entităţii (fără transmiterea dreptului de proprietate la prelucrare și de la prelucrare, la păstrare, la expertiză etc.) cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale. După cum se observă, acest document nu poate fi utilizat pentru documentarea mișcărilor interne în cadrul entităţii dezintegrat teritorial.


Totodată menționăm că, în anexa nr. 2 la Ordinul MF nr. 118 din 28.08.2017 Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, clauza privind utilizarea facturii fiscale în cazul transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial nu a fost eliminată.

În practică, în acest caz se întocmește factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”. Prin urmare, în momentul actual, documentarea mișcărilor interne de materiale între depozitele entităţii de producţie poate fi efectuată fie prin documente elaborate de sine stătător de către entitate, fie prin factura fiscală cu menţiunea „Non livrare”.
Totuși, considerăm că documentarea mișcărilor interne de materiale între depozite dezintegrate teritorial trebuie efectuată cu respectarea cerinţelor Legii nr. 287/2017, însă în acest context trebuie operate modificări în Ordinul MF nr. 118/2017.
Transmiterea materiei prime și materialelor în secţiile de producere nu denotă și consumul acestora. În acest scop, propunem de a deschide în cadrul contului 811 „Activităţi de bază” a subcontului 8110 «Costuri directe de materiale pe secţie», în debitul căruia se va acumula valoarea contabilă a materiilor prime și materialelor primite în secţie pe parcursul lunii și se va credita la finele lunii la repartizarea acestora pe fiecare tip de produs fabricat, precum și reflectarea la contul 211 „Materiale” a valorii contabile a materiilor prime și materialelor neutilizate în producere la finele lunii.

Considerăm că acest subcont este binevenit, mai ales pentru entităţile care aplică sau doresc să aplice un sistem informaţional pentru compartimentul de producere.
avatar
Subiectul Avizului de Insotire a marfurilor, la transportarea marfurilor, materialelor intre unitatile teritorial dezintegrate, este descris de doua ori, si de fiecare data te duce in eroare, deoarece Avizul nu poate fi utilizat in acest scop.
avatar
Bună ziua. Potrivit autorului, în cazu în care agenția de turism aplică regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, aceștia vor achita 4% din venitul din activitatea operaţională obţinut în perioada fiscală de declarare sau se va aplica 12% din venitul impozabil.