01
07 2015
3613

Comunicat informativ privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015

Pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană următoarele. I. Cu privire la aplicarea normelor privind modificările mărimilor tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice. Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), începînd cu data de 01.05.2015, au fost modificate mărimile tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice, stabilite prin art. 15 lit. a), art. 33 alin.(1) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) ale Codului fiscal. Astfel, mărimile tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, conform Codului fiscal, sunt următoarele: Tabelul 1. Mărimile tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice, aplicate în anul 2015, fără şi cu luarea în considerare a Legii nr. 71 din 12.04.2015 Totodată, prin Legea nr. 108 din 28.05.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, a fost modificată data intrării în vigoare a modificărilor operate la art. 15 lit. a), art. 33 alin. (1) şi alin. (2), art. 34 alin. (1) şi alin. (2), art. 35 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) şi art. 83 alin. (2) lit. b) ale Codului fiscal, şi anume de la 01.05.2015 la 01.01.2015. La aceasta, art. III al Legii nr. 108 din 28.05.2015 stipulează că, patronii vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada de la 01.01.2015 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi (05.06.2015 – data publicării în Monitorul Oficial, nr. 139-143 din 05.06.2015). Organele fiscale nu vor aplica sancţiuni fiscale pentru perioada pentru care se efectuează recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice, adică pentru perioada 01.01.2015 – 04.06.2015. Astfel, începînd cu data de 05.06.2015, patronii vor efectua recalculul impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru perioada 01.01.2015 – 04.06.2015, fără a fi aplicate sancţiuni fiscale, conform Titlului V „Administrarea fiscală” din Codul fiscal. De asemenea, persoanele fizice care au încetat sau şi-au suspendat raporturile de muncă în perioada 01.01.2015 – 04.06.2015 vor putea beneficia de mărimea tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute aplicate de la data de 01.01.2015, cu luarea în considerare a Legii nr. 71 din 12.04.2015, la completarea şi prezentarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2015, conform art. 83 alin. (2) lit. a) şi lit. b) din Codul fiscal, adică pînă la data de 25.03.2016 inclusiv. În acest sens, în cazul în care urmare completării şi prezentării Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, persoana fizică va constata o sumă plătită în plus aferentă impozitului pe venit, aceasta va avea dreptul să solicite restituirea sumei impozitului pe venit plătit în plus în modul şi termenele stabilite la art. 175 şi art. 176 din Codul fiscal. Astfel, persoanele fizice vor depune cererea privind restituirea impozitului pe venit plătit în plus începînd cu 1 aprilie al anului în care a fost constatată suma plătită în plus, conform art. 176 alin. (21) din Codul fiscal. Totodată, persoana fizică poate opta pentru stingerea unei alte obligaţii fiscale prin compensare – trecere în contul restanţei a sumei impozitului pe venit plătite în plus, conform art. 175 alin. (1) din Codul fiscal. Compensarea se efectuează la iniţiativa organului fiscal sau la cererea persoanei fizice, dacă legislaţia fiscală nu prevede altfel, conform art. 175 alin.(2) din Codul fiscal. Exemplu: 1. Calculul impozitului pe venit, reieşind din mărimile tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, fără luarea în considerare a Legii nr. 71 din 12.04.2015 Un contribuabil beneficiază de un salariu lunar în mărime de 4 500 lei. Pentru perioada 01.01.2015 – 30.04.2015:
 • Salariul a constituit 18 000 lei;
 • Suma primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 720 lei (18 000 lei*4%), în condiţiile în care prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a fost achitată pînă la 28.04.2015 – data introducerii acesteia în mărime de 4,5%;
 • Suma contribuţiei de asigurare socială de stat obligatorie – 1 080 lei (18 000 lei*6%);
 • Scutirea personală – 3 172 lei (9 516 lei / 12 luni * 4 luni);
 • Suma venitului impozabil – 13 028 lei (18 000 lei – 720 lei – 1 080 lei – 3 172 lei);
 • Suma impozitului pe venit – 1 323,8 lei [((27 852 lei / 12 luni * 4 luni) * 7%) + ((13 028 lei – (27 852 lei / 12 luni * 4 luni)) * 18%)].
2. Recalculul impozitului pe venit, reieşind din mărimile tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, cu luarea în considerare a Legii nr. 71 din 12.04.2015 Un contribuabil beneficiază de un salariu lunar în mărime de 4 500 lei. Pentru perioada 01.01.2015 - 30.04.2015:
 • Salariul a constituit 18 000 lei;
 • Suma primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală – 720 lei (18 000 lei * 4%), în condiţiile în care prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a fost achitată pînă la 28.04.2015 – data introducerii acesteia în mărime de 4,5%;
 • Suma contribuţiei de asigurare socială de stat obligatorie – 1 080 lei (18 000 lei * 6%);
 • Scutirea personală – 3 376 lei (9 516 lei / 12 luni * 4 luni);
 • Suma venitului impozabil – 12 824 lei (18 000 lei – 720 lei – 1 080 lei – 3 376 lei);
 • Suma impozitului pe venit - 1 221,52 lei [((29 640 lei / 12 luni * 4 luni) * 7%) + ((12 824 lei – (29 640 lei / 12 luni * 4 luni)) * 18%)];
 • Restituirea impozitului pe venit plătit în plus 102,28 lei (1323,8 lei – 1221,52 lei).
II. Cu privire la aplicarea normelor privind modificarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), începînd cu data de 01.05.2015, au fost modificate mărimile cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova stabilite în anexa nr. 1 la Titlul IX al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997. Astfel, cotele taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, conform Codului fiscal, sînt următoarele: Tabelul 2. Mărimea taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova aplicate de la data de 01.05.2015 Concomitent, potrivit prevederilor Codului fiscal:
 • subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (art. 337);
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică şi în volum deplin, cu excepţia cazului stabilit la art. 341 alin. (9) (art. 340 alin. (2));
 • subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova:
 1. la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
 2. la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată;
 3. la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată (art. 340 alin. (3));
 • taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, în funcţie de obiectul impunerii şi de cota impunerii (art. 341 alin. (1));
 • pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, subiecţii impunerii achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în rate egale, la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii (art. 341 alin. (9)).
Reieşind din cele expuse mai sus, în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova - obligate să efectueze testarea tehnică o dată pe an, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se va calcula şi achita printr-o plată unică şi în volum deplin conform cotelor taxei în vigoare la momentul achitării. Astfel, în cazul în care contribuabilul, pînă la data de 30.04.2015 inclusiv, a calculat şi a achitat printr-o plată unică şi în volum deplin taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, conform cotelor taxei în vigoare la momentul achitării pentru autovehiculul corespunzător, iar testarea tehnică obligatorie aferent autovehiculului respectiv se efectuează după data de 01.05.2015 inclusiv, acesta nu are obligaţia de a recalcula mărimea taxei, conform cotelor taxei stabilite începînd cu data de 01.05.2015 şi de a achita diferenţa dintre mărimea taxei conform cotelor taxei în vigoare pînă la data de 30.04.2015 inclusiv şi cotele taxei începînd cu data de 01.05.2015. Totodată, prevederile respective nu pot fi aplicate şi în cazul autovehiculelor care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, deoarece art. 341 alin. (9) din Codul fiscal stabileşte expres că, pentru această categorie de autovehicule, taxa se achită în rate egale - la data cînd autovehiculele sînt supuse testării tehnice obligatorii, fiind o excepţie de la prevederile art. 340 din aceeaşi lege. Astfel, pentru autovehiculele care, conform legislaţiei, sînt supuse testării tehnice obligatorii de două ori pe an, taxa se achită în rate egale – la data cînd autovehiculele sunt supuse testării tehnice obligatorii, conform cotelor taxei în vigoare la momentul efectuării testării tehnice obligatorii. Respectiv, sumele, achitate de contribuabil pentru această categorie de autovehicule anterior datei efectuării testării tehnice obligatorii, se vor considera sume ale taxei achitate în avans şi se vor trece în cont la calcularea şi achitarea taxei, conform cotelor acesteia în vigoare la momentul efectuării testării tehnice obligatorii. Concomitent, în cazul în care prima testare tehnică obligatorie a autovehiculului a fost efectuată pînă la data de 30.04.2015 inclusiv, iar a doua testare tehnică obligatorie se efectuează după data de 01.05.2015, prima rată (1/2) a taxei se va calcula şi achita conform cotelor taxei în vigoare pînă la data de 30.04.2015 inclusiv, iar a doua rată (1/2) a taxei se va calcula şi achita conform cotelor taxei în vigoare începînd cu data de 01.05.2015, fără efectuarea recalculului sumei taxei pentru prima rată. Exemplu: Un contribuabil deţine un autobuz de 14 locuri (numărul de locuri se calculează fără locul şoferului), care conform legislaţiei este supus testării tehnice obligatorii de două ori pe an. La data de 27.04.2015, contribuabilul efectuează prima testare tehnică obligatorie, achitînd pentru taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova suma integrală anuală de 2400 lei, conform cotelor taxei în vigoare la data efectuării testării tehnice obligatorii. Conform prevederilor Codului fiscal, contribuabilul avea obligaţia de a achita 1/2 din suma taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, care, potrivit cotelor taxei în vigoare la data de 27.04.2015 – data efectuării testării tehnice obligatorii, constituia 1200 lei (2400 lei / 2). Astfel, suma taxei obţinută ca diferenţa dintre suma taxei efectiv achitată la data de 27.04.2015 şi suma taxei care urma a fi achitată la data celei de-a 2-a testare tehnică obligatorie, va fi trecută în contul sumei taxei ce urmează a fi achitată la data efectuării celei de-a 2-a testări tehnice obligatorii – 1200 lei (2400 lei – 1200 lei). Respectiv, la data de 27.10.2015, cînd contribuabilul va efectua cea de-a 2-a testare tehnică obligatorie, contribuabilul va avea obligaţia de a achita suma taxei de 1800 lei (3600 lei / 2), cu dreptul la trecere în cont a sumei taxei achitate în avans. Ţinînd cont de faptul că, la data de 27.04.2015 contribuabilul a achitat în avans suma taxei de 1200 lei, la data de 27.10.2015 acesta va achita suma taxei de 600 lei (1800 lei – 1200 lei). III. Direcţia generală politică şi legislaţie fiscală şi vamală din cadrul Ministerului Finanţelor va asigura publicarea prezentului Comunicat informativ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. IV. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va aduce la cunoştinţă prezentul Comunicat informativ tuturor organelor fiscale teritoriale şi părţilor interesate Anatol ARAPU MINISTRUL FINANȚELOR

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.