30
09 2013
2806

REGULAMENT cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti

Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 1373 din 17 august 2013

I. DISPOZIŢII GENERALE 1. Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti (în continuare - Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate şi diplome a celor mai oneşti (credibili) contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili (ai aceloraşi contribuabili certificaţi din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat) care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală benevolă, prin calcularea, declararea şi achitarea în cuantum integral a obligaţiilor fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrînd un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform normelor în vigoare. 2. Prezentul Regulament îşi extinde acţiunea asupra contribuabililor - persoane juridice şi fizice, care practică activitatea de întreprinzător şi sînt înscrişi în Registrul Fiscal de Stat, administrat de Serviciul Fiscal de Stat, şi care au întrunit criteriile enumerate la pct. 14, în urma analizei pragului de semnificaţie şi a riscurilor de conformare. De asemenea, prevederile Regulamentului se extind asupra contabililor-şefi ai contribuabililor menţionaţi cu certificate, care au manifestat un înalt profesionalism şi dedicare la conformarea fiscală binevolă, precum şi la ţinerea evidenţei contabile conform reglementărilor în vigoare. II. NOŢIUNI UTILIZATE 3. În sensul prezentului Regulament, sînt utilizate următoarele noţiuni: contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate; contribuabil onest (credibil) – contribuabil, care a demonstrat un înalt grad de conformare fiscală benevolă şi onorare a obligaţiilor fiscale; obligaţie fiscală - obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă; conformare fiscală – calcularea corectă, raportarea şi achitarea deplină şi la timp la buget a obligaţiei fiscale de către contribuabil; conformare fiscală benevolă – respectarea legislaţiei fiscale de către contribuabil în mod benevol şi fără a fi silit de către autorităţile competente; risc de neconformare fiscală – pericol eventual de a nu calcula corect, raporta şi achita deplin şi la timp la buget suma obligaţiei fiscale; risc de credibilitate – grad de conformare fiscală determinat de către organul fiscal în baza rezultatelor controalelor fiscale efectuate; prag de semnificaţie - suma-limită admisibilă a cuantumului încălcării (erorii) comise, utilizată drept reper la acordarea unor avantaje (oportunităţi) fiscale contribuabililor, care constituie:
  1. pentru întreprinderile micro (venitul anual din vînzări pînă la 3 mil. lei) – calculări în rezultatul controlului în sumă de pînă la 5 mii lei la impozite şi taxe;
  2. pentru întreprinderile mici (venitul anual din vînzări de la 3 mil. lei pînă la 25 mil. lei) – calculări în rezultatul controlului în sumă de pînă la 10 mii lei la impozite şi taxe;
  3. pentru întreprinderile mijlocii (venitul anual din vînzări de la 25 mil. lei pînă la 50 mil. lei) – calculări în rezultatul controlului în sumă de pînă la 15 mii lei la impozite şi taxe;
  4. pentru întreprinderile mari (venitul anual din vînzări peste 50 mil. lei) – calculări în rezultatul controlului în sumă de pînă la 20 mii lei la impozite şi taxe;
certificat de credibilitate – document stimulatoriu înmînat de către Serviciul Fiscal de Stat contribuabilului, ce atestă calificarea acestuia la categoria de contribuabil onest şi îi acordă dreptul la unele avantaje fiscale; diplomă de merit – document stimulatoriu înmînat de către Serviciul Fiscal de Stat contabilului contribuabilului deţinător de certificat de credibilitate, ce recunoaşte profesionalismul şi calificarea înaltă a acestuia în domeniul financiar, contabil şi fiscal; avantaj fiscal – scutire, în condiţiile respectării unor cerinţe, de la efectuarea controalelor fiscale pe o perioadă determinată de timp. III. SCOPUL ACŢIUNII 4. Acţiunea de oferire a certificatelor şi diplomelor se desfăşoară în cadrul acţiunilor prevăzute la compartimentul ”Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabililor” din programul de conformare şi are ca scop manifestarea aprecierii din partea autorităţii fiscale faţă de contribuabilii care au promovat civismul fiscal şi s-au antrenat într-un dialog de parteneriat cu reprezentanţii statului, onorîndu-şi obligaţiile faţă de stat. La fel, scopul acţiunii rezidă în eficientizarea administrării fiscale cu stabilirea priorităţilor de chemare a contribuabililor la conformarea benevolă spre onorarea obligaţiilor fiscale, prin stimulare morală (nonfinanciară). IV. DOMENIUL DE APLICARE 5. Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesul de analiză a activităţii agenţilor economici şi a actelor de control ale acestora cu scopul de a selecta contribuabilii/contabilii care merită a fi menţionaţi cu certificate de credibilitate şi diplome de merit. 6. Prevederile Regulamentului nu se extind în cazurile de acordare a facilităţilor fiscale, de efectuare a controlului fiscal prin utilizarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale, de aplicare a măsurilor de executare silită a obligaţiei fiscale şi de contestare a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală. V. PERIODICITATEA ACŢIUNII 7. Acţiunea de stimulare morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti şi contabililor-şefi profesionişti este organizată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat semestrial, conform rezultatelor ultimului control fiscal total efectuat şi a rezultatelor obţinute în ultimii 3 ani de activitate potrivit pct. 14 din Regulament. 8. Acţiunea de conferire a certificatelor de credibilitate şi a diplomelor de merit se desfăşoară pînă în ultima zi a lunii imediat următoare semestrului gestionar, în care s-a efectuat şi finalizat controlul fiscal/examinat cazul de încălcare fiscală. VI. DETERMINAREA RISCULUI DE CREDIBILITATE 9. Riscul de credibilitate stabilit de organul fiscal, se determină în funcţie de indicatorii calitativi şi cantitativi ai controalelor fiscale efectuate. 10. Riscul de credibilitate se determină doar pentru contribuabilii ce au fost supuşi controalelor fiscale în perioada de referinţă. 11. Indicatorii calitativi pentru atribuirea riscului de credibilitate se determină în funcţie de metoda de efectuare a controalelor fiscale la contribuabilul analizat în perioada de referinţă şi sumele obligaţiilor fiscale calculate suplimentar, în raport cu veniturile din vînzări. 12. Indicatorii cantitativi pentru atribuirea riscului de credibilitate se determină în funcţie de numărul controalelor fiscale rezultative (în rezultatul cărora au fost calculate sume ale obligaţiilor fiscale, aplicate sancţiuni, cît şi modificarea sumelor spre trecere în cont) efectuate la contribuabilul analizat în perioada de referinţă, în raport cu numărul total al controalelor fiscale efectuate în perioada de referinţă (Anexa nr. 1 la Regulament). 13. Pentru contribuabilii la care a fost identificat riscul de credibilitate egal cu 1, IFS teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili, asigură verificarea corespunderii şi întrunirii de către contribuabili a celorlalţi indici de rezultativitate obligatorii conform pct. 14 din Regulament. VII. PARTICIPAREA ŞI SELECTAREA CANDIDAŢILOR 14. Dreptul de a fi menţionat cu certificat se atribuie contribuabilului care pe parcursul activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani consecutiv, cumulativ întruneşte următorii indicatori: a) a obţinut venit impozabil în fiecare an; b) nu a admis restanţă la bugetul public naţional pentru o perioadă mai mare de 10 zile pe an; c) nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, a dărilor de seamă către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină; d) în urma controalelor fiscale din perioada indicată, nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate suplimentar în urma controalelor nu depăşesc pragul de semnificaţie; e) sumele obligaţiilor fiscale achitate în ultimul an examinat au sporit cu cel puţin 10 % faţă de anul precedent; f) suma obligaţiilor fiscale achitate pe parcursul perioadei examinate constituie cel puţin 10% din veniturile din vînzări. 15. Selectarea candidaţilor pentru conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit se efectuează de către Inspectoratele fiscale de stat teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili, fără ca pretendenţii să depună cereri de participare la acţiune. 16. Acţiunea de selectare a candidaţilor pentru conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit, se efectuează în rezultatul analizei controalelor fiscale efectuate în ultimii 3 ani începînd cu data intrării în vigoare a Regulamentului. 16.1. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili analizează criteriile descrise la pct. 14, determină riscul de credibilitate conform cap. VI din Regulament, examinează rezultatele controlului fiscal la faţa locului prin metoda de verificare totală/tematică, cu excepţia celor de restituire, efectuat în semestrul de gestiune corespunzător, întocmesc lista candidaţilor pentru stimulare morală (nonfinanciară), şi o prezintă către data de 15 a lunii următoare semestrului gestionar Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (Direcţia generală conformare fiscală). 16.2. În cazul în care, în rezultatul controalelor fiscale efectuate în ultimii 3 ani de activitate nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei şi contribuabilul întruneşte condiţiile prevăzute în pct. 14 şi condiţiile din Cap. VI al Regulamentului, acesta se include în lista raportată pentru semestrul de gestiune în care se încadrează prezentarea acesteia pînă la data de 15 a lunii următoare semestrului gestionar. 17. Modelul listei candidaţilor propuşi pentru stimulare morală (nonfinanciară) este prezăzut în anexa nr. 1.1. la Regulament. 18. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia generală conformare fiscală) generalizează lista candidaţilor propuşi de IFS teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili, perfectează lista celor mai oneşti contribuabili ai semestrului precedent, precum şi a celor mai profesionişti contabili-şefi şi, pînă la data de 23 a lunii următoare semestrului gestionar o prezintă şefului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pentru desemnarea acestora la conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit. 19. Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat examinează lista candidaţilor prezentaţi pînă la data de 26 a lunii următoare semestrului gestionar, semnează certificatele de credibilitate şi diplomele de merit, care de comun cu lista candidaţilor acceptaţi le prezintă pentru înregistrare şi evidenţă Direcţiei generale conformare fiscală. 20. Direcţia generală conformare fiscală datează cronologic certificatele de credibilitate şi diplomele de merit şi asugură înregistrarea acestora în Registru de evidenţă. 21. Lista contribuabililor/contabililor acceptaţi pentru stimulare morală (nonfinanciară) se prezintă Serviciului de presă, care pînă la finele fiecărei luni următoare semestrului gestionar o plasează pe pagina web a Serviciului Fiscal. 22. Certificatele de credibilitate şi diplomele de merit se înmînează din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. 23. Pentru înmînarea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit, deţinătorii acestora pot fi invitaţi oficial la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau la Inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se deservesc. 23.1. Certificatele de credibilitate şi diplomele de merit, se înmănează, după caz, de către şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau de către şeful inspectoratului fiscal teritorial respectiv. VIII. MENŢIUNI 24. Deţinătorii de certificate sînt scutiţi, în următorii 2 ani de la înmînare, cu posibilitatea prelungirii acestora cu încă 2 ani, de controale iniţiate de organele fiscale, cu condiţia că, contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal (corespunderea indicilor prevăzuţi de Cap. VI şi pct. 14 al Regulamentului). Această dispoziţie nu se aplică în cazurile în care: a) nu au fost supuşi controlului fiscal la faţa locului în ultimii trei ani de gestiune; b se efectuează controale operative sau de contrapunere; c) au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare; d) există demersuri din partea angajaţilor; e) există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internationale de colaborare privind evitarea dublei impuneri; f) au parvenit petiţii de la cetăţeni; g) contribuabilii au depus cereri de restituire a sumelor din buget. IX. DISPOZIŢII FINALE 25. În cazul în care, pe durata acţiunii certificatului de credibilitate la contribuabil au fost constatate încălcări ale legislaţiei fiscale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este în drept a anula certificatul de credibilitate acordat. 25.1. În astfel de cazuri, Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale/Direcţia generală a contribuabililor mari vor informa Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia generală conformare fiscală), care prin implicarea Direcţiei securitate internă şi anticorupţie, va întreprinde măsurile de retragere a certificatului de credibilitate, iar Serviciul de presă va plasa informaţia respectivă pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat. Anexa Nr. 1 Anexa Nr. 1.1 Fig.1 Fig.2

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.