04
07 2014
1617

A apărut numărul 4(20) al revistei periodice Monitorul Fiscal FISC.md

Pe data de 1 iulie anului curent, Serviciul Fiscal de Stat a sărbătorit 24 de ani de activitate. Cu această ocazie pe prima pagina a revistei citiți mesajul de felictare al şefului IFPS, Ion Prisăcaru, către toţi inspectorii fiscali. Tot aici găsiți și scurta prezentare grafică a unor noi abordări în administrarea fiscală, care se aplica actualmente în comparatie cu anii precedenți. La începutul rubricii Documente și comentarii este plasat tabelul cu Modificările termenelor de prezentare a dărilor de seamă fiscale, aduse la cunoștință de către Serviciul Fiscal de Stat și aprobate prin Legea RM nr. 64 din 11.04.2014 „Pentru modifcarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în MO al RM nr. 110-114 din 09.05.2014. Tot aici vă propunem alte comentarii legate de modificările unor acte legislative, cum ar fi materialul Ludmilei Gropa, inspector principal al Direcției metodologia impozitelor, IFPS, despre Procedura de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către administrația publică locală după 25 aprilie 2014. Autorul tratează fiecare taxă locală aparte, avînd in vedere și schimbările de rigoare introduse în capitotlul VII al CF, conform Legii nr. 47 din data de 27.03.2014 (publicată în MO nr. 99-102/251 din 25.04.2014). Dat fiind faptul, că articolul 254 din CF nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 a fost esenţial revizuit prin Legea nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modifcarea şi completarea unor acte legislative (MO al RM, 31 decembrie 2013, nr. 320-321, art. 871), următorul material conține comentariile autorului Alexei Sochircă, inspector principal al Serviciului aplicare mașini de casă și control, IFPS, referitor la modul de aplicare a schimbărilor introduse în domeniul sancțiunilor pentru utilizarea incorecta/neutilizarea MCC cu memorie fiscală. În compartimentul Înrebări și răspunsuri: șef al Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, IFPS, oferă răspunsuri la întrebările frecvente ce țin de impozitul pe venit, precum: Reţinerea impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice –nerezidente pentru servicii, acordate pe teritoriul Republicii Moldova; Aplicarea prevederilor legislative ce ţin de achitarea impozitului în cazul achitării în prealabil a dividendelor ondatorului-nerezident de către un subiect al impunerii cu IVAO; Privind achitarea impozitului pe venit din dividende de către întreprinderile de stat sau municipale. și multe altele. Parascovia Cebotarenco, șef al Secţiei impozite directe, IFPS, și Ina Vacarenco, inspector superior al Secţiei impozite directe, IFPS, în continuare, explică situațiile cu privire la Aplicarea impozitului pe venit asupra venitului persoanei juridice – rezident al Republicii Moldova; Despre regimul fiscal cu privire la impozitul pe venit pentru instituţii de învăţămînt, care sunt în totalitate la autofnanţare; Cu privire la deducerea cheltuielilor ce țin de achiziționarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu. Tot aici găsiți informația despre Aplicarea scutirii de la impozitul pe venit pentru persoana fizică angajată în cadrul unei companii a cărei activitate de bază este realizarea de programe, despre Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor suportate de contribuabil, Deducerea, în scopuri fiscale, a cheltuielilor aferente taxei pentru unităţile comerciale și/sau de prestări servicii achitate în cazul neobţinerii venitului în perioada fiscală respectivă și răspunsurile care țin de Regimul fiscal al veniturilor obținute de o persoană fzică nerezidentă de la transmiterea dreptului de autor. În materialul Marinei Cravcenco, inspector principal al Secției impozite directe, IFPS, în conformitate cu Poziția oficială a SFS, sunt tratate următoarele întrebări: Unele aspecte aferente benefcierii de către persoana fizică-cetățean de scutiri suplimentare pentru copil în vîrstă de 10 ani cu dizabilități accentuate; Regimul de impozitare a veniturilor primite de către persoana fzică-cetățean pentru arenda terenului agricol; Impozitarea sumei restituite a contribuției individuale de asigurări sociale, reținută de către angajator de la persoana fzică – cetățean și virată în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, este plasată informația cu privire la Scutire pentru persoana întreținută, care primește pensie pentru bătrînețe, precum și actele necesare și condițiile pentru benefecierea acesteia, după care urmează informația despre Regimul de impozitare aplicat asupra sumelor îndreptate spre achitare pentru achiziționarea producției din fitotehnie și horticultură, achiziționarea și achitarea fiind efectuate în două perioade diferite și despre Achitarea contribuției de asigurări sociale de stat, precum și primei de asigurare obligatorie de asistență medicală de către persoana fzică-cetățean – proprietar de teren cu destinație agricolă. Articolul Maiei Cățel, șef al Serviciului corespondența cu contribuabilii, IFPS, de asemenea este bazat pe clarificarea impozitului pe venit și conține Unele aspecte fiscale aferente reducerii capitalului social, lămuriri despre Reținerea impozitului la sursă de plată în cazul achitării primelor de ziua profesională, precum și Unele aspecte aferente transmiterii scutirii personale în favoarea soțului (soției). Despre deducerea cheltuielilor suportate la achitarea taxei de stat, avînd cîștig de cauză și neavînd cîștig de cauză și despre aspectele de Prezentare a Declarației VEN 12 corectate în cazul pierderii dreptului de aplicare a regimului general stabilit, de asemenea aflați din acest articol. În materialele autorului Ala Pojoga, inspector principal al Secției metodologia controlului fiscal, IFPS, găsiți descrierea detaliată a procesului Determinării obligaţiei fiscale a întreprinderii individuale, precum și răspunsurile la Unele întrebări aferente perfectării formularului primar „Actul de primire-predare a serviciilor prestate/lucrărilor efectuate”. Maia Tverdohleb, șef al Direcției impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari, a pregătit o serie de răspunsuri la mai multe întrebări în materialul despre Unele aspecte ale impozitării veniturilor persoanei fizice. Amintim cititorilor noștri, că răspunsurile din rubrica dată sunt publicate în ambele limbi: română și rusă. Compartimentul Practica Fiscală începe cu articolul Nataliei Plîmădeală, șef Direcție metodologie, evidență și statistică fiscală, IFPS, Despre valabilitatea certifcatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national, cu traducere în limba rusă. În continuare, urmează articolul lui Oleg Lupașco, șef adjunct al Direcţiei managementul restanțelor şi insolvabilității, IFPS, ce vizează Aspectele metodologice privind comercializarea bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile art. 203 alin. (15) din Codul fiscal. La finalul rubricii, Vadim Mîțu, inspector principal al Secției contestații și reprezentare în instanțele de judecată, IFPS, relatează Unele aspecte ale procedurii de revizuire și apelare a actului de control fiscal și deciziei impuse de autoritatea fiscală. Următoarea rubrică oficială — Consultații juridice este pezentată de Mihai Garmandir, șef al Secției legislație fscală, IFPS, și Irina Cebaniuc, inspector principal al Direcției managementul restanțelor și insolvabilității, IFPS, cu materialul Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate, fiind o continuare a articolelor din numerele precedente ale revistei. Aplicarea sancţiunii pentru neexecutarea deciziei organului fiscal de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului. Practica judiciară, este prezentată de Vadim Mîțu. Notă: Atenționăm cititorul că materialele rubricilor prezentate mai jos pot să nu coincidă cu poziția oficială a SFS. În rubrica Expert, propunem atenției abonaților noștri un material analitic elaborat de Centrul Analitic Independent “Expert-Group”: Analiza creșterii economice din Moldova. Despre Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, citiți în compartimentul Monitor, prezentat în ediție recentă de Maia Tverdohleb. La Microfon, juristul Victoria Belous răspunde la întrebările cu privire la Aplicarea unor sancțiuni față de persoane juridice și persoane fizice, care desfășoară activitate de întreprinzător, precum și Răspunderea conducătorului sau a persoanelor responsabile ale entităţii pentru pierderea și nerestabilirea în termen a evidenţei contabile. A doua parte a materialului despre Prețurile de transfer: Experiența internațională a administrării, elaborat de Veronica Vragaleva, citiți în rubrica tradițională Panorama. Articolulul despre Contabilitatea impozitului pe venit din activitatea operaţională, publicat în compartimentul Contabilitatea practică, este prezentat de Maria Gancearuc, “Contserv Audit” S.R.L. În Analize și statistici găsiți continuarea materialuilui din numărul precedent al revistei: Cu privire la activitatea contribuabililor mari. Despre cum anume Serviciile electronice fiscale reduc efortul și distanța între contribuabili și Serviciul Fiscal de Stat și care sunt acestea, aflați din rubrica tradițională servicii.fisc.md. P.P. ‘’Monitorul Fiscal FISC.md’’ vă este recunoscător pentru colaborare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.