15
09 2014
1545

A apărut numărul 5 (21) al revistei Monitorul Fiscal FISC.md

Tema principală a ediției de față cuprinde subiectul impozitării veniturilor nerezidenților, aceasta fiind reflectată de mai mulți autori în diferite rubrici ale revistei Astfel, în rubrica Impozitarea nerezidenților urmăriți materialul Anastasiei Certan, șef al Direcției generale politică şi legislație fiscală şi vamală, Ministerul Finanțelor. Autorul reflectă tratamentul fiscal privind impozitul pe venit, inclusiv deductibilitatea/nedeductibilitatea cheltuielilor, în scopuri fiscale pentru întreprinderea rezidentă din Republica Moldova căreia i se furnizează servicii de către persoanele fizice nerezidente detaşate, care obțin venituri din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova, în baza contractului de exe-cutare a lucrărilor şi/sau prestare a serviciilor încheiat între întreprinderea nerezidentă şi întreprinderea rezidentă. În acelaşi timp, autorul inițiază discuții asupra tratamentului fiscal privind impozitul pe venit reținut la sursa de plată a dobînzii, în contextul legislației fiscale naționale și internaționale. În materialele din rubrica Întrebări și răspunsuri, autorul Veronica Vragaleva, șef al Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională, IFPS, răspunde la întrebarea Cum urmează să procedeze agentul economic în cazul în care la acesta apare obligația să prezinte în altă țară, cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) de evitare a dublei impuneri, un certificat de rezidență, dacă țara în cauză nu acceptă alte certificate de rezidență decît cele ce sunt emise pe formularul acceptat în acea țară, precum şi despre procedura de emitere a certificatelor de atestare a rezidenței. , șef al Secției impozite directe, IFPS explică, dacă instituția financiară are obligația de a reține la sursa de plată impozitul pe venit din suma depozitului și a dobînzilor aferente acestuia, primit de către o persoană fizică nerezidentă cu titlu de moștenire sau numai din suma dobînzii calculate și îndreptate spre achitare. Tot aici găsiți informația despre deducerea cheltuielilor aferente plății dobînzilor achitate în favoarea nerezidentului. Despre regimul fiscal privind impozitarea veniturilor obținute de nerezidenț, și anume, despre ce dări de seamă fiscale urmează să prezinte reprezentanța nerezidentului, care obține venit pe teritoriul Republicii Moldova, citiți în materialul Marinei Cravcenco, inspector principal al Secției impozite directe, IFPS. Răspunsuri la mai multe întrebări aferente diferitor situații mai specifice ale aplicării impozitului pe venit pentru persoanele juridice și fizice – rezidente sunt publicate în materialele autorilor sus-menționați, dar și altele, reflectate în rubrica Întrebări și răspunsuri. prezintă informația Despre impozitarea plăților îndreptate în favoarea oamenilor de creație în anul 2014 comparativ cu anul 2013, și Despre obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice (Forma CET 08). Prascovia Cebotarenco - Despre corectitudinea completării raportului cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (forma MED08). În articolul Marinei Cravcenco este publicată informația Despre regimul fiscal privind impozitarea veniturilor obținute de nerezidenți, Сu privire la confirmarea sumei venitului obținut de către persoana întreținută, Cu privire la calcularea și declararea creșterii de capital în cazul primirii de către persoana fizică-cetățean a unui bun imobil prin donație și Despre impozitarea venitului obținut pentru prestarea serviciilor și reținerea din acest venit a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a contribuțiilor de asistență medicală. șef al Serviciului corespondența cu contribuabilii, IFPS, scrie despre Obligația de achitare a impozitului pe venit în rate, conform prevederilor art. 84 din CF, de a reține impozit la sursa de plată, în conformitate cu prevederile art. 901 din CF, în cazul majorării capitalului social din contul profitului nerepartizat, aferent perioadei fiscale 2012. Autorul prezintă explicații cu privire la aplicarea prevederilor art. 90 din CF privind reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul comercializării garanțiilor bancare sub forma de gaj, și pentru alte situații și despre reflectarea în Declarația cu privire la impozitul pe venit (VEN 12) a dividendelor, aferente perioadei fiscale 2011 primite de către întreprindere în 2014. Tradițional, Olga Golban dezvoltă în această rubrica subiectele cu privire la T.V.A.: despre Aplicarea cotei zero a T.V.A. la livrările efectuate de către un subantreprenor la o societate în baza unui proiect în cadru Programului „Compact”; aplicarea scutirii de T.V.A. la transmiterea activelor în cazul dizolvării prin lichidare a întreprinderii; cu privire la cota T.V.A. pentru livrări cu titlu gratuit efectuate în scopuri de publicitate și documentul, care trebuie eliberat pentru aceste livrări; despre reflectarea în Declarația cu privire la T.V.A. a impozitului aferent returului de marfă procurată, pentru care T.V.A. nu a fost trecut în cont, și indicarea facturii fiscale corespunzătoare în Declarația și Registrul de procurări; și despre trecerea T.V.A. în cont și acceptarea facturilor fiscale eliberate pe numele persoanei fizice la deduceri, în cazul operațiunilor economice aferente serviciilor primite. inspector principal al Direcției metodologia impozitelor și taxelor, IFPS, prezintă informații detaliate cu privire la obligațiile fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM; cu privire la aplicarea corectă a prevederilor actuale ale titlului VII al CF referitor la taxa locală pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii; cu privire la dreptul autorităților deliberative ale administrației publice locale să stabilească taxa pentru unele categorii de unități comerciale şi/sau de prestări servicii; despre necesitatea de a deține autorizația de amplasare și, respectiv, calcularea și achitarea taxei pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii pentru întreprinderea, care prestează servicii de reparație a tehnicii specializate și altele. În rubrica Documente și comentarii găsiți informația prezentată de către Natalia Plămădeală, şef al Direcției metodologia evidenței fiscale, IFPS, despre măsurile noi de asigurare a eficienței de evidență a contribuabililor și beneficiile, aduse contribuabililor și IFPS. Privind modificările și completările recente, introduse prin HG Nr. 546 din 9 iulie 2014 în HG Nr. 1117 din 22 august 2002, referitor la aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, precum și prin HG Nr. 467 din 16.06.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr. 474 din 28 aprilie 1998, care țin în mare parte de Aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, citiți în articolul lui Alexei Sochircă, inspector fiscal principal, Inspectoratul Principal la Serviciul de aplicare a mașinilor de casa și control. Olga Golban, vorbește despre modificările și simplificările, introduse prin HG nr. 461 din 16 iunie 2014 prin care au fost operate completările la HG nr. 294 din 17 martie 1998, în materialul Cu privire la simplificarea procedurii de asigurare a entităților cu formulare tipizate de documente primare cu regim special, din rubrica Monitorul SFS. Mihail Garmandir, șef al Secției legislație fiscală, IFPS și Irina Cebaniuc, inspector principal al Direcției managementul restanțelor și insolvabilității, IFPS, continuă să scrie despre Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor Falimentul. Valorificarea și lichidarea masei debitoare, materialele precedente fiind publicate în edițiile anterioare ale revistei, în rubrica Consultații juridice. În rubrica Expert prezentăm materialul expertului Liliana Agarcova, care abordează subiectul Sancțiunelor fiscale. Sunt ele oare echitabile, proporționale, legale, unice? Lidia Foalea, șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, și Nicolae Russu, consultant superior al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor explică cititorilor în rubrica Contabilitatea practică despre Particularitățile formării prețurilor la produsele social importante, folosind exemple și precizări de rigoare cu referire la HG și legislația în vigoare. În compartimentul Analize și statistici găsiți Analiza executării planului de venituri bugetare administrate de SFS, în semestrul I al anului 2014. În rubrica servicii.fisc.md vă propunem Ghidul etapizat al SIA e-factura, avînd în vedere că lansarea acestuia în exploatare industrială se preconizează pentru ianuarie 2015 şi presupune utilizarea „e-Facturii” la scară națională. La finele ediției, găsiți informația detaliată despre tipurile de Abonament pentru anul 2015, cu o oferta specială pentru cititorii fideli ai revistei "Monitorul Fiscal FISC.md".

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.