27
04 2016
831

Ameliorarea competitivității economice – scopul reformării Sistemului naţional de cercetare ştiinţifică și dezvoltare tehnologică

Un model mai deschis și mai transparent de guvernare a sistemului național de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare va fi instituit în Moldova. Acest obiectiv este stipulat în angajamentele țării, asumate în Acordul de Asociere, semnat cu UE, precum și Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității, aprobată de executiv la începutul anului 2014. În prezent, precum menționează Ministerul Economiei, în nota informativă, ce însoțește proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului științei și inovării, activităţile în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic influenţează nesemnificativ evoluţia economiei reale. Conexiunea dintre cercetare, educație şi mediul de afaceri este foarte slabă. În consecinţă, economia autohtonă reprezintă, în mare parte, un model de dezvoltare care nu este bazat pe competențe și inovații. Una din cauzele principale a acestei situaţii este cadrul legislativ neadecvat, care pune accentul mai mult pe generarea cunoştinţelor şi rezultatelor ştiinţifice, şi mai puţin pe asimilarea acestora de către economie şi societate. Experţii străini şi locali, analizând acest cadru, au scos în evidență unele deficienţe ale managementului în domeniile nominalizate. Printre acestea, în primul rând, se înscrie efectuarea cercetărilor ştiinţifice care, în mare parte, nu sunt orientate pentru soluţionarea problemelor economiei naţionale. De asemenea, precum s-a constatat, alocarea surselor financiare bugetare se face în mod prioritar instituţiilor subordonate Academiei de Științe a Moldovei, inclusiv finanţarea instituţională fără a ţine seama de performanţele activităţii acestora şi fără concurs. S-a constatat, că evaluatorii proiectelor și programelor prezentate la concurs pentru finanțarea din bugetul de stat utilizează metodologii imperfecte de apreciere. Acestea permit ca unul şi acelaşi proiect să fie apreciat în mod diferit, în funcție de persoana care evaluează proiectul. Nu există indicatori prestabiliți pentru evaluarea rezultatelor implementării programelor şi proiectelor de cercetare-dezvoltare. Iar structura instituţională şi infrastructura de cercetare şi inovare este, în mare parte, neadecvată scopului și depășită. Deficiențele expuse au condus la situaţia în care sunt insuficient finanţate programele de stat şi proiectele de inovare şi transfer tehnologic. În ultimii ani, pentru proiectele de inovare şi transfer tehnologic se utilizează doar circa 2% din suma totală alocată. Din mijloacele financiare prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anii 2011-2015 pentru compartimentul „Ştiinţă şi inovare”, mai mult de 50% (de la 50,7% până la 61,8% în diferiţi ani) sunt mijloace pentru cheltuieli de personal a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare a fost elaborat de Ministerul Economiei în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi AŞM și prevede reforma instituţională a guvernării sferei cercetare-dezvoltare, inovare și transfer tehnologic şi distribuirea clară a atribuţiilor între instituţiile de stat. Astfel se preconizează separarea funcţiilor de elaborare de cele de implementare a politicilor în domeniile nominalizate. Urmează să fie descentralizat procesul de determinare a priorităţilor în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic și liberalizate condițiile de acces la fondurile publice pentru finanţarea programelor şi proiectelor, prin crearea mediului concurenţial şi finanţarea programelor şi proiectelor în baza indicatorilor de performanţă. Se preconizează evaluarea externă şi certificarea organizaţiilor din domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, inclusiv a instituţiilor de învățământ superior. Concomitent, atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se va face în bază criteriilor de meritocraţie şi performanţă. Urmează să fie creată autoritatea naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare - Agenţia Naţională pentru Cercetare - Dezvoltare, Inovare şi Transfer Tehnologic ( ANCDITT). Una din funcţiile de bază a ANCDITT va fi îndeplinirea atribuţiilor legate de procesele de finanţare a instituţiilor din domeniile nominalizate. Alte detalii privind funcțiile acesteia vor fi reflectate într-un regulament, care urmează să fie elaborat și promovat. Potrivit proiectului modificărilor și completărilor Academiei de Științe a Moldovei îi va reveni rolul de coordonator al cercetărilor fundamentale și consultant științific al instituțiilor publice. Ministerul Economiei va avea misiune de a integra politicile sectoriale în domeniile respective, iar evaluarea și atestarea cadrelor științifice și cadrelor didactice de înaltă calificare va fi efectuată de Consiliul Național de Atestare, structură subordonată Ministerului Educației. Proiectul modificărilor și completărilor prevede și alte momente importante ce țin de reforma instituțională a guvernări sistemului național de cercetare - dezvoltare, inovare și transfer tehnologic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.