02
07 2019
4855

Calcularea și plata indemnizațiilor stabilite în sistemul public de asigurări sociale, din 1 iulie

Prin Legea nr. 311 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale au fost efectuate un șir de modificări ce vizează stabilirea, calcularea și plata indemnizațiilor din sistemul public de asigurări sociale. Printre cele mai importante modificări care vizează drepturile și interesele salariaților trebuie menționate următoarele: • Începând cu 1 iulie 2019, certificatul medical va fi eliberat pe suport de hârtie și în format electronic, transmis prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate. • Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă acordată din mijloacele angajatorului (primele 5 zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic), se stabilesc și în continuare de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. • În cazul femeilor asigurate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, certificatul medical pentru acordarea indemnizației de maternitate se prezintă angajatorului pe format de hârtie, care, în aceeaşi zi, completează, pe versoul certificatului medical, compartimentul „Completează pontatorul” şi îl restituie femeii asigurate pentru a fi depus la casa teritorială. • Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele financiare ale angajatorului se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 426/2004. • Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, începând cu a şasea zi de incapacitate temporară de muncă sau după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului se vor stabili, se va calcula și achita din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat prin intermediul caselor teritoriale de asigurări sociale în baza certificatului medical, în format electronic. Datele din certificatul medical transmise CNAS se examinează în termen de până la 15 zile calendaristice de la data recepționării acestora. În cazul în care informația necesară pentru stabilirea indemnizației este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde până la apariția informației corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile. În cazul în care persoana nu întruneşte condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor, CTAS ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 5 zile calendaristice după aprobarea deciziei de refuz, persoanei i se comunică motivul refuzului. • Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va stabili de către CTAS diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare. Este vorba despre: – 60% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani – 70% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani – 90% din baza de calcul - în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani. • În cazul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de o maladie oncologică cuantumul va fi de 100% din baza de calcul stabilită conform prevederilor legale. • Femeilor asigurate, șomerelor şi soțiilor aflate la întreținerea soților asigurați indemnizația de maternitate li se stabilește de către CTAS în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie. Se modifică și baza de calcul a indemnizațiilor: • În cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unitățile în unele şi aceleași luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu același număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive. • În cazul persoanelor asigurate la care lipsește baza de calcul pentru stabilirea tuturor indemnizațiilor din sistemul public de asigurări sociale, baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat pe economie (în anul 2019 - 6975 lei). • În cazul în care asiguratul, pe parcursul celor 12 luni calendaristice, nu a realizat venit asigurat din motiv de concediu de maternitate şi/sau concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se stabilește din baza de calcul în al cărei temei s-a calculat această indemnizație pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul acestui concediu. • În cazul lipsei bazei de calcul pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, cuantumul indemnizației este egal cu cuantumul indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului acordată atât persoanei asigurate, cât și neasigurate (pentru anul 2019 – 640 lei). • Baza de calcul a indemnizației de maternitate pentru femeile asigurate, precum şi indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de maladie oncologică, care nu se încadrează în niciuna dintre condițiile de acordare (stagiu total de cotizare de până la 3 ani sau cel puțin 9 luni din ultimele 24 de luni), o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat (pentru anul 2019 - 6975 lei). • Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, îşi reia activitatea în program normal, se angajează, desfășoară activități în scopul obținerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizație lunară. • Mama sau tata (beneficiar de indemnizație lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani) care îşi reia activitatea, se angajează, desfășoară activități în scopul obținerii de venit sau se eliberează, are dreptul la indemnizație lunară. • Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă asiguratului şi în perioada concediului anual, iar acesta se prelungește, în conformitate cu prevederile legislației, cu durata concediului medical ce a avut loc în timpul concediului. • În cazul persoanelor care îşi reiau activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizația pentru îngrijirea acestui copil bolnav nu se acordă. Această normă nu se aplică pentru îngrijirea altor copii bolnavi ai persoanei asigurate. • În cazul în care persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creşterea/îngrijirea copilului îşi reiau activitatea de muncă şi îşi pierd personal capacitatea de muncă, acestea au dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă pentru perioada incapacității de muncă. Plata indemnizaților se efectuează: a) prin intermediul prestatorilor de servicii de plată care asigură plata salariului; b) prin card bancar; c) prin intermediul oficiului poştal. Începând cu 1 ianuarie 2020, asiguratul poate solicita concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, având dreptul la indemnizație lunară conform uneia dintre opțiunile: I opțiune - de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la vârsta de 3 ani ( indemnizația - 30% din baza de calcul). II opțiune: • până la împlinirea vârstei de 1 an al copilului (indemnizația – 60% din baza de calcul): • de 1 an și până 2 ani și 2 luni a copilului (indemnizația – 30% din baza de calcul); • de la 2 ani și 2 luni și până la 3 ani (10 luni fără plată). Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior.via | sindicate.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.