Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurare socială de stat


Articolul 1. Noţiuni
sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie.

LEGE Nr. 489
din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale

19
01 2021
17

CNAS reiterează: subdiviziunile teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează că subdiviziunile sale teritoriale nu eliberează certificate pe suport de hârtie pentru a fi prezentate la diferite instituţii publice de pe teritoriul Republicii Moldova.
 
Schimbările în activitatea instituţiei au fost generate de modificările operate în Legea nr.142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate, fiind completat art. 6 „Conectarea la platforma de interoperabilitate și participarea la schimbul de date”.

Detalii
15
01 2021
560

Noul Registru de stat a evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale

Pe agenda ședinței secretarilor generali din 14 ianuarie curent a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere al Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. Potrivit proiectului, evidenţa drepturilor şi obligaţiilor în sistemul public de asigurări sociale se realizează în baza codului personal, atribuit fiecărui asigurat.
 
Registrul va constitui unica sursa de informaţii privind CAS calculate, plătite şi declarate la BASS de către angajatori şi persoanele fizice asigurate pe cont propriu, care au statut de plătitor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Detalii
14
01 2021
163

Право свободных профессионалов в сфере правосудия на социальные пособия

С 1 января 2021 г. пособие по временной нетрудоспособности свободным профессионалам, осуществляющим деятельность в сфере правосудия, выплачивается за 20 календарных дней, исчисленных со дня временной потери трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или выявления профессионального заболевания, из собственных средств, а с 21-го календарного дня – Национальной кассой социального страхования из средств бюджета государственного социального страхования.
 
Это предусматривают дополнения к ст. 14 («Пособие по временной нетрудоспособности») Закона о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 756/1999 (Закон № 756/1999), утвержденные Законом о внесении изменений в некоторые нормативные акты № 257 от 16 декабря 2020 г.

Detalii
12
01 2021
5811

Unde transferăm contribuțiile de asigurări sociale pentru luna decembrie 2020

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, potrivit art. 3 alin. (1) al Legii nr. 173/2019 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanțați de la bugetul public național, sunt obligați să calculeze și să vireze, în mărimea cuvenită și în termenele stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii la BASS, aferente salariilor calculate și altor recompense.


Detalii
13
01 2021
399

Reexaminarea pensiei: depunerea cererii online

Casa Naţională de Asigurări Sociale precizează unele aspecte ce țin de depunerea în mod electronic a cererii pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Conform ultimelor date statistice ale instituţiei, prin intermediul bannerului „e-Cerere Reexaminare pensie” de pe pagina oficială a CNAS au fost depuse 4286 de cereri online din cele 10346 înregistrate către data de 6 ianuarie 2021.  
 
Pentru a fi acceptată spre examinare, cererea online completată de către solicitant urmează a fi completată corect, cu bifarea tuturor câmpurilor disponibile; solicitantul să fie beneficiar de pensie pentru limită de vârstă; să confirme stagiul necesar de cotizare pentru reexaminare după stabilirea dreptului la pensie;
Detalii
12
01 2021
137

Executarea veniturilor BASS în anul 2019

Ordinul nr.278-A al Casei Naționale de Asigurări Sociale din 24 decembrie 2020 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 se regăsește pe paginile Monitorului Oficial al RM din 8 ianuarie 2021. Indicatorii BASS care inițial au fost stabiliți la venituri și cheltuieli în sumă de 21427381,2 mii de lei, pe parcursul anului 2019 au fost modificați, veniturile fiind aprobate în sumă de 21869879,9 mii de lei, iar cheltuielile – în sumă de 21886893,8 mii de lei, cu un deficit de 17013,9 mii lei.
 
Conform Raportului, la situația de 1 ianuarie 2020 veniturile BASS au fost executate în sumă de 21748348,6 mii lei, cu 9,9% mai mult față de anul precedent și cu 0,6% mai puțin față de prevederile anuale precizate.
Detalii
06
01 2021
2141

Precizările SFS aferente calculării primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuției individuale de asigurări sociale

Serviciul Fiscal de Stat vine cu unele precizări în contextul modificărilor operate în legislația ce reglementează primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a contribuțiilor de asigurări sociale.


1.Aspecte ce țin de calcularea și declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Detalii
06
01 2021
4189

IPC 21: declararea contribuţiilor de asigurări sociale pe perioade

La 1 ianuarie 2021 au intrat  în vigoare modificările la Ordinul Ministerului Finanţelor 126/2017 ce ţin de aprobarea formularului tipizat IPC 21 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (în continuare – IPC 21).

Concomitent, ținând cont de modificările efectuate prin intermediul Legii nr. 60/2020 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Legea nr. 489/1999), amintim că din noţiunea de asigurat din art.1 a fost exclusă persoana fizică (angajatul) cu obligativitatea de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii.


Detalii
06
01 2021
3889

Выплата зарплаты за декабрь 2020 г.: правила и отступления

За последние несколько дней нашему изданию неоднократно был задан вопрос о порядке налогообложения заработных плат и других выплат, начисленных сотрудникам экономических субъектов за декабрь месяц 2020 г., но произведенных в январе 2021 г. Несмотря на ранее данные по этому вопросу разъяснения, уточняем положения действующего законодательства.
 
Напоминаем, Законом №60/2020 г. об учреждении некоторых мер поддержки предпринимательской деятельности и о внесении изменений в некоторые нормативные акты еще в апреле прошлого года было утверждено перераспределение налогового бремени между работниками и работодателями.
Detalii
05
01 2021
1570

CNAS: declararea contribuțiilor pentru luna decembrie 2020

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţa plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, angajatori, persoane juridice sau fizice asimilate angajatorului că, prin Legea nr. 60  privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, contribuţia de asigurări sociale calculată la suma salariilor și recompenselor este datorată în cuantum  total de angajator. 
 
În contextul dat, parvin un şir de întrebări de la angajatori cu privire la declararea contribuţiilor de asigurări sociale calculate în luna decembrie 2020 aferente perioadelor anului 2021, în special a indemnizaţiilor pentru concediul ordinar plătit.
 

Detalii