26
09 2019
982

Care băuturi alcoolice nu vor fi marcate cu „Timbru de acciz”

Agenții economici, care activează în domeniul fabricării și/sau păstrării, comercializării angro a alcoolului etilic și a producţiei alcoolice, vor depune declarația de fabricare și/sau de circulație și declarația de fabricare și/sau de circulație a producției alcoolice. Conținutul și forma declarațiilor va fi stabilită de către Guvern. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative. Astfel, Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice va fi completată cu un articol nou – 71, ce va reglementa declarațiile de fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic și a producției alcoolice. Declarația va cuprinde date despre stocul înregistrat la începutul anului, producerea, comercializarea și stocul la finele anului pentru fiecare categorie de produs și va fi prezentată atât de producători, cât și de comercianți. Agenții economici vor depune declarația în format electronic sau pe suport de hârtie până la data de 15 ianuarie al fiecărui an, cu indicarea situației la 31 decembrie al anului precedent. Totodată, prin derogare de la articolul dat, unitățile vinicole întocmesc și depun declarațiile conform prevederilor Legii viei și vinului nr. 57/2006. Autorii consideră că includerea obligativității de prezentare a declarației este importantă pentru elaborarea prognozelor de dezvoltare a sectoarelor, precum și pentru facilitarea activității organelor implicate în controlul de stat. Totodată, se propune completarea Legii cu prevederi aferente indicațiilor geografice pentru băuturile alcoolice (prin introducerea art.61). Astfel, producția alcoolică cu indicație geografică protejată destinată consumului uman direct se va comercializa doar ambalată. Conform proiectului, într-o arie delimitată cu indicaţie geografică protejată poate fi organizat doar un singur grup de producători de producție alcoolică și orice producător de producție alcoolică, care respectă caietul de sarcini pentru indicaţia respectivă, poate deveni membru al grupului de producători din aria delimitată. De asemenea, în urma reformei administrației publice centrale, ANSA a devenit unica autoritate cu atribuții de supraveghere și control de stat în domeniul producerii și circulației alcoolului etilic, de aceea se propune o redacție nouă a articolului ce stabilește atribuțiile reprezentanţilor organelor abilitate. Astfel, ANSA va exercita controlul la toate etapele de fabricare a alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, va efectua, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat şi Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, controlul asupra integrităţii sigiliilor aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic, distilatelor de origine agricolă şi a băuturilor alcoolice tari, va verifica înregistrarea agenţilor economici care desfăşoară genul de respectiv în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice etc. Se propune și modificarea art. 20, ce reglementează marcarea producției alcoolice cu „Timbru de acciz”. Astfel, circulația pe piața Republicii Moldova a producţiei alcoolice ambalate se permite doar după marcarea acesteia cu timbru de acciz. Totodată, vor fi exceptate de la marcare băuturile slab alcoolice, berea, băuturile pe bază de bere, precum și producția alcoolică care întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții: • este în calitate de exponat şi mostră la diferite expoziţii şi târguri internaţionale • este destinată utilizării oficiale de către reprezentanţele diplomatice • este îndreptată în zonele vamale libere şi în magazinele cu comercializarea în regim de duty free • tranzitează prin teritoriul Republicii Moldova • este introdusă în țară de către persoane fizice în scop de consum personal, în limitele şi în modul stabilit de lege • este îmbuteliată în sticle de suvenir • capacitatea ambalajului de până la 0,25 litri. Proiectul poate fi consultat până la 2 octombrie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.