09
01 2017
6809

Cheltuielile de executare. Ce taxe și onorarii pot percepe executorii judecătorești

Potrivit Codului de executare, executorul judecătoresc are dreptul la remunerarea lucrului său şi la rambursarea cheltuielilor legate de activitatea sa. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare sunt achitate în avans, în temeiul unui borderou întocmit de executorul judecătoresc, de către creditor sau de persoana care solicită efectuarea acţiunilor respective. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare vor fi considerate cost al acestei proceduri. Executorul judecătoresc este în drept, la solicitarea creditorului persoană fizică, să accepte eşalonarea avansării taxelor pentru efectuarea actelor de executare. Mărimea taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare se stabileşte de Guvern. Onorariul executorului judecătoresc se achită în cazul stingerii totale sau parţiale a obligaţiei stabilite în documentul executoriu. Mărimea onorariului executorului judecătoresc se stabileşte de Codul de executare. Conform acestuia, onorariul executorului judecătoresc este încasat de la debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în documentul executoriu sau de încetare a procedurii de executare. Pentru documentele executorii cu caracter pecuniar, onorariul executorului judecătoresc va fi calculat în cotă procentuală din suma datoriei stinse, după cum urmează:
 • pentru sumele de până la 100.000 de lei, onorariul va constitui 10% din suma stinsă. În toate cazurile, cu excepţia documentelor executorii privind încasările periodice şi încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 500 de lei. În cazul documentelor executorii privind încasarea amenzilor, onorariul nu va fi mai mic de 200 de lei;
 • pentru sumele cuprinse între 100.001 lei şi 300.000 de lei, onorariul va fi de 10.000 de lei plus 5% din suma ce depăşeşte 100.001 lei;
 • pentru sumele de peste 300.000 de lei, onorariul va fi de 20.000 de lei plus 3% din sumele ce depăşesc 300.000 de lei.În cazul încetării procedurii de executare, onorariul va fi achitat după cum urmează:
 • în cazul în care între creditor şi debitor a fost încheiată o tranzacţie – onorariul va fi achitat de debitor cu aplicarea coeficientului de 0,7 la mărimea obişnuită a acestuia;
 • în cazul în care hotărârea, decizia sau încheierea în al cărei temei a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă – onorariul va fi achitat de creditor;
 • în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului creditorului, când creanţa nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de debitor;
 • în cazul încetării din viaţă, al declarării dispariţiei fără urmă sau al declarării decesului debitorului, când obligaţia nu admite succesiunea de către succesorul său de drepturi, onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de către succesorii de drepturi;
 • în cazul în care creditorul a renunţat la executare – onorariul, calculat din valoarea creanţei, va fi achitat de creditor. Executorii judecătoreşti pot negocia avansarea totală sau parţială a onorariului de către creditor, nu însă şi să condiţioneze punerea în executare a documentelor executorii de achitarea anticipată a onorariului.
În cazul anulării, prin decizie irevocabilă, a hotărârii judecătoreşti în al cărei temei a fost eliberat titlul executoriu, taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare avansate la contul executorului judecătoresc se restituie de către acesta din urmă, la cererea persoanei interesate, în măsura în care acţiunile pentru care au fost destinate nu au început la momentul depunerii cererii. Legea privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial Conform Legii, baza datelor incluse în Registrul executorilor judecătoreşti, Ministerul Justiţiei, conform propunerilor prezentate de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, stabileşte şi actualizează anual numărul executorilor judecătoreşti în funcţie de teritoriu, de volumul de activitate şi de numărul locuitorilor (pornind de la proporţia: o unitate de executor judecătoresc la 22 de mii de locuitori), precum şi de numărul locurilor vacante de executori judecătoreşti. Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia unei instanţe judecătoreşti nu este mai mic de 2. Registrul executorilor judecătoreşti, care face parte componentă a Registrului de stat al unităţilor de drept, este deținut de Ministerul Justiţiei. Acesta se ține în limba de stat, în formă electronică şi manuală, şi cuprinde:
 • datele de identitate ale executorului judecătoresc;
 • denumirea, forma de organizare a biroului executorului judecătoresc şi adresa sediului;
 • seria şi numărul licenţei, data eliberării;
 • date privind suspendarea activităţii;
 • date privind încetarea activităţii și alte date.
Dacă este radiat din Registru, executorul judecătoresc este obligat să restituie părţii interesate documentele şi taxele plătite pentru acţiunile de procedură pe care nu le-a întreprins. Persoana înscrisă în Registrul executorilor judecătoreşti este obligată să informeze Ministerul Justiţiei, în cel mult 5 zile lucrătoare, despre schimbările intervenite în datele indicate. Birourile individuale și birourile asociate ale executorilor judecătorești se înregistrează la Ministerul Justiției. Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârşirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia. În cazul în care dintr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă săvârşirea unei abateri disciplinare de către executorul judecătoresc, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii irevocabile a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale. Conform Legii, curgerea termenului de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară se suspendă pentru perioada aflării executorului judecătoresc în concediul de odihnă anual, concediul medical, concediul pentru îngrijirea copilului sau pe durata procedurii penale. Termenul continuă să curgă după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea termenului.

via | www.bizlaw.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.