20
12 2016
975

Citiți în revista monitorul fiscal FISC.md, ediția a 6 (34) din luna decembrie

Stimați abonați, ediția a 6 (34) din luna decembrie, ultima pentru acest an, este deja tipărită. În ajunul sărbătorilor de iarnă, autorii noștri vă propun multă informație utilă. Pentru rubricile oficiale ale revistei Grupul de lucru a aprobat următoarele articole: Autorii Victor Sîrbu, Oxana Gonța au elaborat pentru rubrica Documente și comentarii materiale referitor la Modificările efectuate la Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Некоторые аспекты Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г., Aspecte practice și teoretice privind achiziționarea diferitelor categorii de bunuri și servicii de la persoanele fizice cetățeni. Autorul Alexei Sochirca propune informația despre Modificările operate în Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010. Tradițional, rubrica Întrebări-Răspunsuri este cea mai informativă. Astfel, în ediția din luna decembrie, autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin au scris Referitor la declararea veniturilor sub formă de dobânzi, О причине учреждения налогового поста, Privind deducerea cheltuielilor aferente consumului de combustibil şi de ulei pentru motoare, Despre nedeclararea subdiviziunilor la organul fiscal, О возмещении уплаченного подоходного налога в случае неполного использования личного освобождения, Referitor la reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului, Об отчислении в размере 2% из подоходного налога физических лиц, О вычете процентных начислений, сопряженных с займом денежных средств. Марина Кравченко răspunde la întrebările О праве на использование личного освобождения супруга, Об освобождении на иждивенца, О налоговых последствиях изменений договора имущественного найма. Даниела Гуля a dezvăluit următoarele teme: Некоторые аспекты налогообложения доходов физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, Об освобождении некоммерческой организации от уплаты налога на доход, О налогообложении денежных средств, полученных из специальных фондов, Об отражении в учете скидок, предоставляемых клиентам, О составлении Акта закупки товаров в случае закупки товаров и услуг у физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, О вычете в налоговых целях расходов в виде выплат в пользу работников, Об отражении в учете и вычете некоторых разниц, связанных с поставками товара по цене ниже его балансовой стоимости. Ion Chitoroagă prezintă răspunsuri la întrebări aferente aplicării TVA, și anume: Privind restituirea TVA în cazul efectuării investițiilor (cheltuielilor) capitale în clădiri de producție, О наличии печати таможенных органов на документе о международной перевозке, Об освобождении от НДС курьерских услуг, Cu privire la eliberarea facturii fiscale și bonului de casă în cadrul comerțului electronic, Об условиях выдачи и регистрации налоговой накладной в ГЭРНН, Cu privire la impozitarea cu TVA a livrării unui depozit și a pământului aferent acestuia, Referitor la aplicarea scutirii de TVA prevăzută la art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF, О применении НДС для операции по передаче недвижимого имущества в рамках процесса использования дебиторской массы, Cu privire la aplicarea proratei, Referitor la aplicarea accizelor aferent operațiunii de comercializare a mărfurilor străine în cadrul regimului vamal suspensiv „Antrepozit vamal”, Privind impozitarea cu TVA la cota zero a unor livrări de energie electrică, Despre achitarea accizului la expedierea (transportarea) mărfurilor accizate din încăperea de acciz, О зачете НДС в случае продажи заложенного имущества. Autorul Andrei Nevreanschi adaugă la această temă materiale О праве предприятия на зачет НДС по приобретенным товарам, Cu privire la cota TVA la livrarea energiei electrice, energiei termice și apei calde pentru bunurile imobiliare proprietate comună a condominiului, О включении суммы пени за несвоевременную уплату услуг по аренде в налоговую накладную на поставку этих услуг, Privind eliberarea facturii fiscale pentru servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcție, Cu privire la modul de completare a Declarației privind TVA în cazul importului unor produse pentru care se achită redevențe, О режиме по НДС при покупке обучающих услуг, Referitor la regimul fiscal privind TVA, Despre calcularea TVA în cazul serviciilor de reparație a unui avion, prestate de către un nerezident, Об указании в налоговой накладной адресов подразделений, расположенных вне пределов юридического адреса предприятия, Referitor la reflectarea în evidența fiscală și contabilă a valorii mărfii deteriorate, Despre regimul fiscal pentru livrarea autovehiculului pentru transport de mărfuri unui rezident al zonei economice libere, Cu privire la impozitarea cu TVA a livrării biletelor de avion către persoane fizice, Privind impozitarea cu TVA a livrării biletelor de avion către persoane fizice, în baza contractului de agent, О некоторых аспектах возникновения обязательства по НДС при оплате услуг нерезиденту, Privind obligația mandantului să prezinte factura fiscală cumpărătorului, Despre data pentru eliberarea facturii fiscale la livrarea de pietriș, Cu privire la trecerea în cont a sumei TVA aferente mărfurilor care și-au pierdut calitățile de consum, Despre regimul de TVA pentru transmiterea unor obiecte de construcție nefinisate la decizia autorității publice, Privind impozitarea corectă a vinului produs de o Școală Profesională, Despre regimul de TVA pentru transmiterea bunului în natură în contul stingerii creanțelor, Cu privire la obligația de achitare a TVA la buget, О периоде отражения в учете налоговой накладной со знаком “минус”, Despre prezentarea declarațiilor corectate privind TVA, О режиме по НДС для поставок в рамках зоны свободного предпринимательства и вне зоны. Despre unele particularități aferente implementării legislației referitor la impozitele și taxele locale, și anume: О применении законодательства в части, касающейся сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, Cu privire la patenta de întreprinzător, Despre obiectul impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, О представлении Расчета налога на недвижимое имущество крестьянским (фермерским) хозяйством, Despre necesitatea obținerii autorizației și obligaţia achitării taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii, Об обязательстве по сбору за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для мельницы, Сu privire la modul de calculare și aplicare a înlesnirilor la plata taxei pentru apa livrată persoanelor fizice, Despre calcularea și achitarea impozitului pe bu¬nurile imobiliare pentru terenul aflat în proprietatea unei comunități religioase, Об обязательстве по исчислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг au scris autorii Liudmila Mițova, Cristina Chira. Виктория Белоус a propus pentru publicare articolul О процедуре обжалования платежного извещения о поимущественном налоге. Maia Tverdohleb scrie despre impozitul pe venit, dezvăluind unele aspecte specifice: Despre necesitatea semnării unei declarații de confidențialitate, Cu privire la obligația de transfer a impozitului pe venit, Privind obligația de declarare și achitare a impozitului pe venit din câștigul de la cazinou. În rubrica Practica fiscală citiți materialele autorilor Petru Griciuc și Valeriu Severin despre Unele aspecte privind decalajul fiscal, Виктория Белоус și Ирина Трочин О налоговом периоде для проверки исполнения обязательства по подоходному налогу, Ion Chitoroagă Privind procedura de corectare a facturilor fiscale introduse eronat în Registrul general electronic al facturilor fiscale (RGEFF), precum și unele aspecte vis-á-vis de data reintroducerii acestora în sistem și Ирина Чебанюк О некоторых бухгалтерских и налоговых аспектах процедуры плана реструктуризации, О порядке ведения учета расходов судебного исполнителя в случае исполнения документов, направленных налоговым органом. Rubrica oficială Consultații juridice este prezentată cu articolul Apărarea drepturilor contribuabilului în contenciosul administrativ autorilor Mihail Garmandir și Valeria Nedelea Expertul publicației Лилиана Агаркова dezvăluie în această ediție tema Реализация налоговых принципов – основа добровольной уплаты налогов. În rubrica Contabilitate practică prezentăm materialele autorilor Svetlana Slobodeanu Producția în curs de execuție și influența acesteia asupra procesului de calculație; Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc Opinii privind documentele primare; Valentina Panus și Angela Lupu Aspecte generale aferente mijloacelor fixe conservate. La Microfon autorul Лев Горенштейн își expune opinia О неприменении ст. 90 и 901 (3) Налогового кодекса по удержанию налога c физического лица по договору уступки права требования. La Prim-plan citiți interviul cu Виталие Кочебан: В цифровом мире нет пределов для творчества и развития. Pentru Panorama am ales articolul autorului Maia Tverdohleb Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu averi mari de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Vă mulțumim că ați ales P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.MD”. Echipa noastră vă dorește un ajun de An Nou fericit!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.