04
09 2015
1351

Citiți în ediția din luna septembrie a P.P. «Monitorul Fiscal FISC.md»

Începutul de toamnă – este timpul cînd revenim din feeria estivală și ne întoarcem de la căldura verii spre răcoarea biroului de serviciu. În ediția din luna septembrie noi am selectat publicații care, credem, vor ușura această întoarcere. În compartimentul Documente și comentarii găsiți Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 110 din 28.07.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 „Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” și Comunicatul Ministerului Finanțelor ”Privind aplicarea corectă a taxei pentru dispozi¬tivele publicitare urmare a modificărilor operate în Codul fiscal prin Legea nr. 71 din 12.04.2015”. Tot aici este publicat comentariul autorilor Veronica Vragaleva și Marina Cravcenco Privind modul de completare a dării de seamă CNOTAREX15. Compartimentul tradițional – Întrebări și Răspunsuri – conține materiale elaborate de autorii ediției, reflectînd poziția oficială a SFS aferentă: Impozitului pe venit: Veronica Vragaleva și Olga Golban răspund la întrebările Privind veniturile angajaților agenților economici ai căror activitate de bază este realizarea de programe; Cu privire la regimul de impunere a dividendelor unui uzufructuar; Cu privire la deducerea datoriei casate fața de o întreprindere pasivă; Pivind deducerea bonusului acordat administratorului unei companii ș.a. Galina Șpac continuă tematica regimului fiscal aferent Donațiilor. Autorul Maia Cațel dezvăluie mai multe teme, precum: Despre obligațiile salariaților aferent impozitului pe venit, în cazul eliberării de către o întreprindere a cartelelor de telefonie mobilă; Сu privire la obligația la impozitul pe venit aferentă achitării dividendelor; Cu privire la darea de seamă aferent impozitului pe venit, care urmează a fi prezentată în cazul înregistrării a reprezentanței permanente de către un nerezident; Cu privire la aplicarea prevederilor art. 901 alin. (31) din CF în cazul micșorării capitalului social; Despre achitarea diurnei salariaților de transport auto, delegați peste hotare în in¬teres de serviciu; Despre aplicarea art. 20 al CF, în vigoare la 01.05.2015, după modificările operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015, referitor la abrogarea lit. g) (indemnizațiile de concediere); Cu privire la regimul de impozitare a venitului unui neplătitor de T.V.A.; Privind calcularea sumei care urmează a fi achitată la buget la achitarea salariului executantului serviciului civil; Cu privire la deducerea cheltuie¬lilor aferente energiei electrice cu reflectarea acestora în Declarația cu privire la impozitul pe venit; Despre dreptul la deducerea cheltuielilor aferente contractelor încheiate cu titularii patentei de întreprinzător; Cu privire la calificarea datoriei drept compro¬misă; Despre reținerea impo¬zitului pe venit la sursa de plată din plățile achitate în folosul nerezidenților; Сu privire la obligația de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul încheierii a unui contract de locațiune a autoturismului între două persoane fizice, ce nu desfășoară activitatea de întreprinzător; Despre reținerea impozi¬tului pe venit la sursa de plată. Marina Cravcenco răspunde la întrebările Privind dreptul la scutirea personală și scutirea pentru persoana întreținută; Privind obligațiile fiscale ale unui nerezident – moștenitor al unei case în Republica Moldova și Privind obligațiile fiscale ale stagiarului al unui avocat. În articolul elaborat de Daniela Gulea citiți Despre regimul fiscal pentru angajații proiectelor de asistență tehnică; Cu privire la obligația pensionarilor de a prezenta Declarația cu privire la impo¬zitul pe venit (Forma CET 08) și Despre reflectarea granturilor primite de către agricultori în Declarația VEN 12 și în Darea de seamă UNIF 14. T.V.A. Autorul Alla Litovcenco consultă cititorii revistei Despre trecerea în cont a T.V.A. ce se referă la mărfurile aflate în stoc; Privind diminuarea obligației la T.V.A. calculată la livrarea mijloacelor fixe; Despre determinarea sumei T.V.A. spre restituire; Privind eliberarea facturii înainte de eliberarea facturii fiscale. Andrei Nevreanschi scrie Despre obligațiunea de includere a codului fiscal al cumpărătorului în factura fiscală eliberată persoanei fizice, în cadrul comerțului electronic; Despre unele particularități de documentare a livrărilor cînd achitarea se efectuează prin voucher valoric; Cu privire la regimul T.V.A. pentru arenda bunului tangibil de la un nerezident al Repu¬blicii Moldova, în România ș.a. Ion Chitoroagă propune răspunsuri la întrebările Cu privire la restituirea T.V.A., în baza art. 1011 din CF; Despre utilizarea facturilor fiscale de „tip vechi”; Privind restituirea T.V.A. unui beneficiar de asistență tehnică – plătitor al T.V.A. pentru procurările efectuate pînă la încluderea proiectului respectiv în HG nr. 246 din 08.04.2010 În compartimentul Practica fiscală găsiți articolul autorului Oleg Lupașco Cu privire la dosarul contribuabilului (compartimentul executare silită), precum și materialele elaborate de Alexei Sochircă - Privind comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate la staţiile de alimentare și Privind unele modificări la Codul fiscal şi Codul contravenţional, operate prin Legea nr. 71 din 12 aprilie 2015. Autorii Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc continuă Consultații juridice pe tema Insolvabilității, și anume, aspectul Încetării procesului de insolvabilitate. Anastasia Certan comentează Impozitarea nerezidenților – în compartimentul ei de autor cu același nume. Experții noștri atrag atenția asupra temei actuale, aferente implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și anume: Tatiana Stavinschi și Alina Timotin (PwC Moldova) propun articolul Configurarea sistemului de T.V.A. în urma implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar economistul Liliana Agarcova scrie Despre armonizarea procedurilor de administrare fiscală în contextul implementării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Autorul Lev Gorenștein vorbește la Microfon Despre motivele, condițiile și consecințele fiscale ale efectuării reparației cu garanție și despre sursa apariției acesteia. Liudmila Scacunova continuă lecțiile în compartimentul Contabilitate practică, tema actuală fiind Contabilitatea cheltuielilor de producere ale producătorilor auxeliari. În rubrica servicii.fisc.md găsiți articolul elaborat de Mariana ChirtoacăBlocarea accesului la serviciile fiscale electronice (în cazul necorespunderii datelor de identificare a entităţii raportoare dintre Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat şi datele prezentate la momentul conectării la serviciile fiscale electronice, îndeosebi a persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare). Ținem să reamintim, că majoritatea materialelor din rubricile oficiale ale ediției din luna septembrie sunt traduse în a doua limbă și vor fi publicate pe site-ul revistei «Monitorul Fiscal FISC.md» - www.monitorul.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.