28
07 2016
1002

Despre excluderea unor carențe admise în textul art. 103 alin. (1) pct. 29) din CF

Stimați abonați, Prin prezenta, ținem să vă comunicăm despre excluderea unor carențe admise în textul art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal actualizat prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 (MO nr. 184 – 192 din 01.07.2016 (în vigoare – 1 iulie 2016) Astfel, Vă prezentăm redacția corectă a art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal în ambele limbi: 29) activele materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul şi în termenele prevăzute de legislaţie. Modul de aplicare a facilităţilor fiscale respective se stabileşte de Guvern. La active materiale pe termen lung utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor și/sau la executarea lucrărilor se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate. Activele materiale pe termen lung, care au beneficiat de facilitatea fiscală respectivă, nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declarației vamale respective sau eliberării facturii, cu excepția cazului în care aceste active materiale pe termen lung sînt exportate, dacă anterior au fost importate și nu au suferit modificări în afara uzurii normale. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, T.V.A. se calculează și se achită de către beneficiar (cumpărător) pornind de la valoare indicată în factura eliberată în momentul beneficierii de facilitatea fiscală respectivă – în cazul livrării de active materiale pe termen lung sau de la valoarea în vamă – în cazul importului acestora la momentul depunerii declarației vamale; 29) Долгосрочные материальные активы, используемые непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, предназначенные для включения в уставный капитал в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством. Порядок применения соответствующих налоговых льгот определяется Правительством. Долгосрочными материальными активами, используемыми непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или выполнении работ, являются активы, износ которых относится на стоимость произведенных товаров, оказанных услуг и/или выполненных работ. Долгосрочные материальные активы, на которые использовалась данная налоговая льгота, не могут быть проданы, сданы в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный или финансовый лизинг в течение 3 лет от даты утверждения соответствующей таможенной декларации или выдачи накладной, кроме случаев, когда эти долгосрочные материальные активы экспортируются, если ранее они были импортированы и не подвергались изменениям, кроме нормального износа. В случае продажи, сдачи в аренду, имущественный наем, узуфрукт, операционный или финансовый лизинг этих долгосрочных материальных активов до истечения 3-летнего срока НДС исчисляется и уплачивается получателем (покупателем) исходя из их стоимости, указанной в накладной, выданной в момент пользования данной налоговой льготой, – в случае поставки долгосрочных материальных активов или из таможенной стоимости – в случае их ввоза в момент подачи таможенной декларации. Ținem să vă informăm, că modificările corespunzătoare au fost introduse în versiunea electronică a Codului fiscal – 2016. Totodată, textul corect al art. 103 alin. (1) pct. 29) din Codul fiscal va fi plasat și în revista în format tipărit – ediția nr. 4 din luna august 2016. Cerem scuze pentru această eroare. Vă vom fi recunoscători pentru informații despre alte erori descoperite.

Redacția tehnică a P.P. ”Monitorul Fiscal FISC.md”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.