30
01 2017
4350

Despre restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a R M, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător

În scopul restituirii sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, contribuabilul prezintă o cerere, aprobată prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat, Nr. 402 din 13 mai 2015 și publicată în Monitorul Oficial nr.131-138/961 din 29.05.2015. Prevederile din ordinul menționat se aplică asupra cazurilor de restituire a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus, indiferent de perioada fiscală pentru care se solicită restituirea, ţinânduse cont de termenul de prescripţie stabilit de art.266 din Codul fiscal, adică cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care persoana citată trebuie să se prezinte. Totodată, Ordinul sus-numit conține și lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. Astfel, contribuabilul (persoană fizică rezidentă, art.33 Codul Fiscal), va anexa, pe lângă cerere, următoarele documente: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia legitimaţiei de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl; şi b) copia certificatului Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii (persoanele care au contactat boala actinică în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl) • copia legitimaţiei de pensionar cu indicarea cauzei invalidităţii (dizabilităţii); • copia certificatului privind dizabilitatea şi capacitatea de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale • copia legitimaţiei care confirmă dreptul la înlesniri • copia legitimaţiei de pensionar şi certificatul de reabilitare Persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie, stabilită în art 34 din Codul fiscal va anexa: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea soţului (soţiei); • copia certificatului de căsătorie; • confirmarea soţului (soţiei) aferentă transmiterii scutirii personale. Contribuabilul care solicită scutirea acordată soției (soțului) stabilită la art.34 din Codul Fiscal, anexează: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreţinute; • copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute; • copia certificatului de căsătorie (în cazul în care persoana utilizează scutirea pentru persoana întreţinută care este un descendent (înfiat) al soţiei (soţului) contribuabilului); • copia documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreţinută este student şi învaţă peste hotarele Republicii Moldova) În cazul în care persoana întreţinută este un ascendent (inclusiv şi înfietor) al contribuabilului, precum şi un ascendent (inclusiv şi înfietor) al soţiei (soţului) contribuabilului, se anexează: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreţinute; • copia certificatului de naştere al contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreţinută, care confirmă că acesta este un ascendent al persoanei întreţinute; • copia certificatului de căsătorie al contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreţinută, în cazul în care acesta are un alt nume de familie decât cel indicat în certificatul de naştere; • copia certificatului de naştere a soţiei (soţului) contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreţinută, care confirmă că persoana întreţinută este ascendent al soţiei (soţului) contribuabilului; • copia certificatului de căsătorie al contribuabilului, care confirmă că acesta se află în relaţii de căsătorie cu persoana care este descendent al persoanei întreţinute; f) copia legitimaţiei de pensionar. Dacă persoana întreţinută este invalid din copilărie, atunci, conform prevederilor, se prezintă: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreţinute; • copia certificatului de naştere al persoanei întreţinute, iar în cazul în care persoana întreţinută este o rudă a contribuabilului ce solicită scutirea pentru persoana întreţinută în linie colaterală de gradul al doilea inclusiv - copia certificatului de naştere al contribuabilului; • copia certificatului eliberat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile sale teritoriale; • copia legitimaţiei de pensionar. Documentele care se anexează în cazul în care contribuabilul are statut de tutore sau curator: • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei • copia buletinului de identitate sau a altui document ce confirmă identitatea persoanei întreţinute; • copia documentului care atestă că contribuabilul are statut de tutore sau de curator (hotărârea autorităţii publice aferentă instituirii tutelei sau curatelei). De asemenea, Ordinul prevede și lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate, precum și lista documentelor ce confirmă reţinerea în plus a impozitului pe venit din sursele menţionate la art.901 din Codul fiscal. Modelul cererii, precum și listele documentelor le găsiți aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.