07
10 2016
937

Ediția din octombrie a publicației periodice ”Monitorul Fiscal FISC.MD” – răspunsuri, precizări, comentarii

Ediția din luna octombrie începe cu rubrica Prim-plan și interviul Верю в светлое будущее налоговой службы, realizat cu Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serghei Pușcuța. În compartimentul Documente și comentarii vă propunem informația generalizată cu privire la Tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea pentru ele, cît și despre Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale. Autorii Petru Griciuc și Roman Vieru dezvăluie unele aspecte referitoare la Dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea și reparația autoturismelor utilizate în scopuri de serviciu pentru perioada anului 2016. În rubrica Întrebări și răspunsuri, Olga Golban a oferit răspunsuri concise și elocvente la unele subiecte, precum: Удержания, связанные с договором об оказании услуг; О правильности уплаты отчислений государственным предприятием, Despre data de efectuare a calculărilor facilităţii acordate de patron pentru transportul angajaţilor; Despre dreptul de a utiliza scutirea pentru persoana întreținută; О вычете выплат, связанных с имущественным наймом, осуществленных судебным исполнителем; Cu privire la documentarea transmiterii spaţiilor în locaţiune; Об отражении в Декларации о подоходном налоге общественной организации доходов, полученных от найма. Marina Cravcenco, tot în această rubrică, dezvăluie mai multe detalii O документах, подтверждающих осуществление благотворительной деятельности; Referitor la înregistrarea unui contract de locaţiune a bunului imobil; O праве физического лица на представление исправленной декларации; O сроке извещения налогового органа об изменении юридического адреса хозяйствующего субъекта. Autorul oferă informații referitor la Procedura de stingere a obligațiilor fiscale; Despre regimul fiscal aferent locațiunii, cu titlu gratuit, a unui automobil; Cu privire la determinarea costului unor servicii de locaţiune; O налогообложении дохода, полученного от выполнения работ разными категориями налогоплательщиков; O порядке налогообложения дохода физического лица от продажи недвижимого имущества, который задекларирован в двух и более налоговых периодах; O вычете расходов физического лица, связанных со строительством продаваемого им дома; Referitor la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a unui avocat și О налоговом режиме для приобретения капитального актива юридическим лицом у физического лица–гражданина. Cu răspunsuri și detalii referitoare la diferite subiecte, precum: O налогообложении физического лица, осуществляющего дарение в виде денежных средств; Oб освобождении на иждивенцев; О предоставлении затребованных освобождений физическому лицу, уходящему в декретный отпуск; О налоговом режиме для расходов на проведение и выигрышей от рекламных кампаний; О режиме налогообложения основных средств, полученных безвозмездно субъектом сектора малых и средних предприятий; О налоговых обязательствах, возникающих при увеличении уставного капитала за счет нераспределенной прибыли; О некоторых аспектах применения права на освобождение от уплаты подоходного налога для работников IT-компаний, a venit autorul Daniela Gulea. Ion Chitoroagă ne explică unele detalii О налоговом режиме для услуг по передаче электрической энергии на экспорт; Privind aplicarea TVA la energia electrică procurată de la agentul economic aflat în regiunea din partea stîngă a Nistrului; О налоговом режиме для поставок услуг, предоставляемых предприятием на основании разрешения на осуществление сбора, передачи и обработки путем стерилизации медицинских отходов. Autorul mai oferă răspunsuri și la alte întrebări și preocupări ale contribuabililor О применении положений ч. (5) и (6) ст. 124 НК; Privind regimul TVA în cazul prestării serviciilor (poștale) de trimitere contra ramburs; Cu privire la eliberarea facturii fiscale în cazul transmiterii bunului în contul datoriei la efectuarea livrării impozabile cu TVA; О порядке представления подтвердительных документов при запросе возмещения НДС хозяйствующим субъектом – производителем хлебобулочных изделий; О применении налогового законодательства по исчислению НДС согласно ч. (3) ст. 102 Налогового кодекса, precum și alte subiecte interesante. Andrei Nevreanschi răspunde la întrebările О режиме по НДС при предоставлении займа одним юридическим лицом другому юридическому лицу; О режиме по НДС для издательских услуг; Cu privire la eliberarea facturii fiscale cumpărătorului (beneficiarului) pe livrările în adresa proiectelor de asistență tehnică, impozitate la cota zero a TVA; Referitor la regimul fiscal pentru livrările destinate proiectelor de asistență tehnică și proiectelor de asistență investițională pe teritoriul Republicii Moldova; Despre obligația de prezentare a facturii fiscale cumpărătorului; Cu privire la dreptul antreprenorului la trecerea în cont a TVA aferente procurării materialelor în procesul de construcție. Autorul a scris despre Trecerea în cont a TVA achitate de prestatorii serviciilor de publicitate; Despre aplicarea TVA la pungile pentru ambalarea mărfii; Regimul TVA la certificatele-cadou și documentarea comercializării acestora ș.a. Cu privire la condițiile de sistare a unui control fiscal inițiat; Despre documentele care confirmă faptul de cîștigare a banilor în afara Republicii Moldova; Privind posibilitatea de obținere a copiei Declarației cu privire la disponibilul de mijloace bănești la situația din 01.01.2012 prezentate anterior – sunt materialele elaborate de Maia Tverdohleb, pe care le găsiți tot în rubrica Întrebări și răspunsuri. Capitolul Practica fiscală conține articole ale autorilor Victoria Belous, Irina Trocin, Oleg Lupașco, care se referă la aspecte ce țin de Reţinerea impozitului pe venit din sumele executate silit; Modificarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale, oportunitate legală în vederea extinderii termenului de onorare a obligaţiilor fiscale faţă de buget și Prevederile noii Legi privind organizarea activităţii notarilor. Tot aici Irina Cebaniuc răspunde la întrebările Cu privire la acţiunile organului fiscal în cazul neînregistrării unor obiecte cadastrale pe numele unui agent economic restanţier și О взаимодействии налогового органа с налогоплательщиком-должником в целях взыскания обязательств в бюджет. Articolul autorului Liliana Agarcova Некоторые аспекты дохода в форме роялти citiți în compartimentul Expert. La rubirca Contabilitate practică, autorii Ion Prisăcaru și Marcela Dima, Valentina Panus și Angela Lupu, Ludmila Lapițkaia și Natalia Țiriulnicova oferă informații despre Influența erorilor identificate în cursul auditului situațiilor financiare asupra opiniei de audit, Aspectele generale privind evidența unor tipuri de autorizări și investigații, Некоторые особенности отражения в учете валютных курсовых разниц și Калькуляция себестоимости во внешних и внутренних целях. Cunoașteți deja că rubrica Microfon din revista noastră a fost prevăzută din start pentru a fi un loc de liber-schimb al opiniilor între specialiștii din domeniile fiscal și contabil. În ediția din luna octombrie vă propunem două opinii diferite la un subiect: Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile și fiscale (opinia autorului Veaceslav Ciobanu) și Об определении налогового обязательства при внесении в уставный капитал чистой прибыли, остающейся в распоряжении ООО после налогообложения дохода, и налогообложении дивидендов (opinia autorului Lev Gorenștein). Este o decizie a Colegiului de redacție, care îndeamnă atît cititorii revistei, cît și, în special, organele responsabile de emiterea normelor fiscale legislative să se implice în această discuție, scopul căreia este elaborarea poziției oficiale competente și corecte la subiectul în cauză. Ținem să vă reamintim că aveți posibilitatea să continuați discuțiile în cadrul Forumului din pagina web www.monitorul.fisc.md. Vă mulțumim pentru fidelitate și susținerea proiectului ”Monitorul Fiscal FISC.MD” și vă îndemnăm să vizitați pagina de abonare pentru anul 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.