30
06 2017
1446

Investiţiile trebiue să aducă plusvaloare

Ministerul Finanţelor a convocat clubul de presă pentru prezentarea proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea actelor legislative, ce ţin de obiectivele politicii fiscale și vamale, de administrare fiscală și vamală pentru anul 2018 și, evident, de Conceptul de rescriere a Codului fiscal și Codului vamal. „Acestea sunt bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale”, a constatat, la deschiderea evenimentului, vice-ministrul finanţelor Veronica Vragaleva. Proiectul prezentat trebuie să reflecte evoluțiile în societate, în mediul de afaceri şi să facă față provocărilor existente în domeniul finanțelor publice - majorarea cheltuielilor de ordin social, economic, educațional etc. Scopul modificărilor propuse este asigurarea încasărilor suficiente și stabile la buget pentru finanțarea cheltuielilor publice, asigurarea unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea unui stat de orientare socială, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale. „Dar aceste modificări au şi o filosofie - crearea condiţiilor de efectuare a investiţiilor în active ce aduc plusvaloare. Orice persoană care dispune de surse financiare trebuie să decidă – procură un autovehicul scump, care va fi ulterior supus impozitării, sau crează locuri de muncă”, a continuat vice-ministrul. Prezentarea celor mai importante trei domenii care vor fi supuse modificărilor – armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitară privind TVA şi accizele, impozitul pe avere şi amortizarea fondurilor fixe – a fost efectuată de Dorel Noroc, director al Direcției Generale Politică și Legislație Fiscală și Vamală din cadrul Ministerului Finanțelor. O modificare multaşteptată ţine de metodologia evidenței mijloacelor fixe în scopuri financiare și fiscale, evidența urmând a fi efectuată per fiecare obiect de mijloc fix, excluzând clasificarea pe categorii de proprietate. Modificările de ordin fiscal preconizate vizează şi majorarea mărimii tranșelor de venit impozabile, precum şi a mărimii scutirii anuale personale cu circa 5%, scutirii anuale personale majore şi scutirii anuale pentru persoanele întreţinute; calificarea drept sursă de venit impozabilă în mărime totală a cîştigurilor obţinute de la campaniile promoţionale şi din loterii; scutirea ajutorului material obținut de persoanele fizice din mijloacele sindicatelor în mărimea unui salariu mediu lunar pe economie per angajat anual pentru contracararea fenomenului de achitare a salariilor prin intermediul organizațiilor sindicale. Lărgirea bazei impozabile a impozitului pe avere cu includerea în lista de taxare, pe termen de 3 ani, a autovehiculelor ce aparţin cu drept de proprietate persoanelor fizice, iar costul lor pe piaţa internă depăşeşte1,5 mil. lei, de asemenea este prevăzută în proiect. Este preconizată excluderea unuia din criteriile de determinare a impizitului pe avere pentru imobile – suprafaţa de 120 m.p., costul acestora rămânând prioritar. Agenții economici ce prestează servicii în domeniul managementului şi a consultanţei şi la care ponderea venitului pentru anul precedent din prestarea serviciilor este mai mare de 70% pentru perioada fiscală precedentă, vor fi excluşi din lista întreprinderilor mici şi mijlocii (raportare conform formei IVAO15), urmând să achite impozitul pe venit conform normelor general stabilite – 12%. Majorarea impozitului pe venitul persoanelor fizice cetățeni din livrarea agenților economici a producţiei agricole de la 3% la 5% este o altă măsură propusă, ce urmează să asigure echitatea fiscală. Cu toate acestea, furnizorii de produse cu valoarea totală sub 300 mii lei anual nu vor fi incluşi de către Serviciul Fiscal în listele de risc. Proiectul propus spre consultare prevede aplicarea principiilor generale de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituţiilor medico-sanitare publice şi private, în cazul prestării altor servicii decât cele finanţate din FAOAM, cum ar fi transmiterea în arendă a spaţiilor. Restituirea TVA este propusă producătorilor de lapte. Pentru evitarea evaziunii fiscale în proiect este prevăzută obligativitatea utilizării facturii electronice de unele categorii de contribuabili. Aceştea sunt întreprinderile de stat, agenţii econimici implicaţi în procesul de achiziţii publice, vor fi identificaţi şi alţi potențiali utilizatori. De asemenea, vor fi eliminate facilităţile vamale şi fiscale pentru magazinele duty-free la întrarea în ţară. În această publicaţie ne-am referit la subiectele-cheie în linii generale, rezervându-ne dreptul şi obligaţiunea de a reveni asupra fiecăruia dintre ele cu detalii, comentarii şi opinii ale specialiştilor din domeniu.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.