16
06 2014
1580

Iregularităţi ale managementului financiar al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

La data de 13 iunie 2014, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului conformității managementului financiar la Comisia Națională a Pieței Financiare pe exercițiul bugetar 2013. Scopul auditului a fost oferirea unei asigurări rezonabile că sistemul de management financiar și control organizat de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare (CNPF) garantează administrarea conformă a patrimoniului, precum și faptul că efectuarea operațiunilor financiare poartă un caracter legal și regulamentar, iar rapoartele financiare întocmite nu prezintă denaturări semnificative și oferă o imagine fidelă asupra situației financiare și patrimoniale. Comisia Națională a Pieței Financiare a fost instituită în anul 1998, fiind succesoare în drepturi şi obligaţiuni a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, a Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. La creare, CNPF avea statut de autoritate a administraţiei publice care efectuează reglementarea, supravegherea şi controlul pieţei valorilor mobiliare şi al activităţii participanţilor la ea. În urma modificărilor efectuate în legislație, în anul 2011 CNPF devine autoritate publică autonomă, responsabilă față de Parlament, care reglementează și autorizează activitatea participanților la piața financiară nebancară, precum și supraveghează respectarea legislației de către ei. În acest scop, CNPF este învestită cu putere de decizie, de dispensă, de interdicție, de intervenție, de control și de sancționare disciplinară și administrativă, în limitele stabilite de cadrul legislativ-normativ. Obiectivele de bază ale CNPF sunt: asigurarea stabilității, transparenței, siguranței și eficienței sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistematice și manipulării pe piața financiară nebancară, protejarea drepturilor participanților la piața financiară nebancară. Conform statelor de personal aprobate pentru anul 2013, efectivul CNPF a constituit 122 unităţi de personal. La finele anului 2013, numărul efectiv de angajaţi a fost de 120 persoane. CNPF este condusă de Consiliul de administraţie, care este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreședinți. Membrii Consiliului de administrație sînt desemnați de Parlament pe un termen de 5 ani. În vederea implementării activităților și realizării obiectivelor stabilite în Planul anual de activitate al Comisiei, bugetul Comisiei pentru anul 2013 a fost aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.276 din 06.12.2012. În conformitate cu prevederile menționate, au fost aprobate: venituri în sumă de 17,6 mil. lei și cheltuieli în sumă de 25,4 mil lei, cu un deficit de 7,8 mil. lei. Realizarea efectivă pentru perioada auditată a constituit: venituri în sumă de 21 mil. lei, cheltuieli - 25,3 mil. lei. Analiza structurală a veniturilor și cheltuielilor efective acumulate de către Comisia pentru perioada de 5 ani relevă că, la majoritatea indicatorilor stabiliți (plăți, taxe, alte surse legale), a fost depășită suma planificată, situație ce se atestă pentru întreaga perioadă comparată, în special perioada de autonomie financiară, iar cheltuielile sunt mai mari de 2,5 ori, cea mai mare creștere atestîndu-se la cheltuielile de remunerare a muncii de 2,3, deplasările de 5 ori, cheltuielile de transport de 2 ori, apariția cheltuielilor pentru formarea profesională. În perioada verificată, probele de audit obținute denotă că, deși unele procese operaționale ale CNPF includ anumite controale interne care au asigurat respectarea cadrului normativ și al reglementărilor interne la gestionarea și raportarea mijloacelor financiare, altele generează neregularități. Totodată, diversitatea prevederilor actelor legislativ-normative, care sînt în conflict unele cu altele și fac obiectul unor interpretări diferite, precum și neimplementarea unui sistem clar de management financiar și control nu permit îndeplinirea în totalitate a obiectivelor de bază ale unei autorități ce își desfășoară activitatea în sectorul public pentru realizarea obiectivului general prin economicitate, eficiența activităților în conformitate cu legea și reglementările interne, transparența informației și raportării, precum și siguranța activelor și pasivelor. Auditul a constatat un şir de iregularități în procesul de administrare a patrimoniului de către CNPF:
  • lipsa unor reglementări sau restricții privind formarea și transferarea soldurilor din an în an, precum și nedelimitarea cu destinație precisă și limitată a cheltuielilor entității auditate, în funcție de necesitățile publice, pentru dezvoltarea domeniului financiar nebancar, a determinat acumularea soldurilor și utilizarea tuturor mijloacelor financiare acumulate pentru întreținerea instituție;
  • preluarea selectivă a unor metodologii de salarizare caracteristice diferitor ramuri de activitate și instituții, organizații, cu diverse tipuri de proprietate şi forme de organizare juridică a generat instituirea unui cadru normativ regulator intern netransparent, diferit de cadrul național de salarizare, ceea ce condiționează evaluarea formală, majorarea nejustificată a cheltuielilor de retribuire a muncii, precum și atribuirea adaosurilor neargumentate sau neîntemeiate la salariu;
  • angajații CNPF, inclusiv membrii CA, au beneficiat lunar de sporuri la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat, contrar prevederilor cadrului legislativ-normativ, astfel fiindu-le calculate neregulamentar sporuri suplimentare pentru acces permanent la secretul de stat pentru anul 2013, în mărime totală de 450,5 mii lei. Această situație a fost prezentă o dată cu trecerea CNPF la autonomie financiară, din anul 2011;
  • au fost atestate deficiențe în procesul de delegare a personalului în interes de serviciu, pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în afara locului de muncă permanent, totodată fiind admise cheltuieli neregulamentare de 29832,4 lei la achitarea deplasărilor pentru 2 persoane care nu sînt angajați ai CNPF;
  • procesul achizițiilor publice este conform prevederilor legale, cu unele abateri nesemnificative, care nu afectează procesul în general, cum ar fi: neasigurarea plenitudinii și integrității dosarelor de achiziții, neasigurarea integrală a transparenței și publicării finalității procedurii de achiziție, lipsa procedurilor clare și a responsabilităților delimitate de monitorizare a execuției contractelor;
  • schimbarea statutului CNPF din ,,autoritate autonomă a administraţiei publice centrale" în ,,autoritate publică autonomă", a determinat aplicarea unor norme metodologice care nu sînt caracteristice activității CNPF, și anume neclarități în procedura de trecere a unor mijloace financiare atribuite conturilor bugetare la cele folosite în autogestiune.
Entităţile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la adoptarea Hotărârii asupra Raportului de audit. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Prezentare

via ccrm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.