Catalogul instituţiilor

Curtea de Conturi

Instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

ccrm.md

16
08 2021
255

Curtea de Conturi: auditul Programului de modernizare a sectorului sănătății

În Monitorul Oficial din 13 august curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea nr. 44 din 28 iulie 2021 cu privire la auditul situațiilor financiare ale Operațiunii ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020.

Proiectul a fost implementat în baza unui Acord de finanțare, semnat în anul 2014, ce  prevede acordarea unui împrumut în valoare de 20 mil. drepturi speciale de tragere (DST), echivalentul a $30,8 mil. Finanțarea programului este acordată sub formă de suport bugetar, iar suma este debursată în baza realizării indicatorilor stabiliți între Banca Mondială, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.


Detalii

06
08 2021
193

Счетная палата о приватизации госсобственности

Счетная палата Молдовы представила заключение по проведенному аудиту соответствия процесса приватизации госсобственности в 2013-2019 гг. В этот период на аукционах «с молотка» и на понижение был продан 31 объект госсобственности - за 64,4 млн леев, а на Фондовой бирже реализованы пакеты акций государства в 37 АО - за 553 млн леев.
 
Проведенные аудиторские мероприятия показали, что процесс приватизации госсобственности в целом является мобильным и динамичным. Однако в этой области отсутствует стратегическое видение, коррелирующее с национальными приоритетами в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом, правительственные цели в сфере приватизации публичной собственности не взаимосвязаны со всей институциональной системой страны.  
20
07 2021
354

Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020: imagine corectă și fidelă

Curtea de Conturi a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea nr. 30 din 28 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2020.
 
Misiunea a avut ca scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire că raportul Guvernului nu conține denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.  Auditul confirmă că Raportul Guvernului oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă a bugetului de stat, în conformitate cu normele cadrului de raportare aplicabil.

Detalii
15
07 2021
187

Performanța implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională

Deși au fost raportate unele progrese, instituțiile responsabile de implementarea politicii în dezvoltarea regională se confruntă cu o serie de dificultăți, care afectează fiabilitatea rezultatelor obținute în urma investițiilor efectuate și compromit realizarea eficientă a obiectivelor stabilite în Strategia națională din domeniu (SNDR): 64% din acțiunile prevăzute pentru implementarea Strategiei au fost realizate, 25% din acțiuni au fost realizate parțial, iar alte 11% reprezintă acțiuni nerealizate, este concluzia generală a echipei de audit din cadrul Curții de Conturi, care a efectuat auditul performanței implementării SNDR pentru anii 2016-2020, Raportul privind auditul fiind prezentat și examinat ieri, 14 iulie curent.
 


Detalii

13
07 2021
253

Managementul datoriei de stat: auditul conformității

Ministerul Finanțelor a asigurat gestionarea datoriei de stat, garanțiilor și recreditării de stat în conformitate cu cadrul legal de reglementare a domeniului, fiind respectate limitele aprobate atât prin Legea bugetară anuală, cât și cele stabilite în Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020- 2022)”, potrivit Raportului Curții de Conturi privind auditul conformității domeniului în anul 2020, Hotărârea nr. 31 din 28 iunie curent cu privire la Raportul auditului fiind publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, având drept scop
Detalii
12
07 2021
313

Curtea de Conturi: auditul managementului deșeurilor din plastic

Lacunele cadrului juridic și lipsa colaborării la nivel interinstituțional tergiversează dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor din plastic, care ar asigura o gestiune intercomună, eficace și durabilă a acestora, se menționează în Raportul Curții de Conturi privind auditul performanței de mediu în domeniul managementului deșeurilor din plastic. Hotărârea nr. nr. 26 din 21 iunie cu privire la raport a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 iulie curent.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020-2021, având drept scop evaluarea măsurilor întreprinse de autoritățile responsabile de managementul deșeurilor din plastic
Detalii
15
06 2021
209

Curtea de Conturi: auditul Raportului privind executarea BASS în 2020

Curtea de Conturi a publicat Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020. Potrivit documentului, cu anumite excepții acesta oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate și de raportare aplicabile.

 

Astfel, veniturile BASS provenite din contribuțiile de asigurări sociale încasate în anul 2020 au fost înregistrate şi raportate regulamentar, în timp ce normele de raportare a veniturilor nu oferă utilizatorilor o imagine de ansamblu asupra calculării, achitării, creanțelor și datoriilor pe indicatori separați.


Detalii

31
05 2021
315

Curtea de Conturi: auditul rapoartelor financiare consolidate ale MEI

În Monitorul Oficial din 28 mai curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020.
 
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2020 și 20212, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
 


Detalii

24
12 2019
701

Curtea de Conturi: auditul performanței SIA „e-Integritate”

Condițiile necesare pentru atingerea scopului stabilit al SIA „e-Integritate” au fost asigurate, fapt confirmat și de implementarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ și instituțional relevant funcționării acestuia, implementarea și utilizarea componentelor Sistemului, se menționează în Raportul Curții de Conturi cu privire la auditul performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate”. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 20 decembrie curent.

În hotărâre se menționează că, deși au fost înregistrate anumite progrese, acestea nu s-au soldat în deplină măsură cu impactul scontat, fapt ce generează unele riscuri, inclusiv asupra sustenabilității Sistemului.
Detalii
02
12 2019
604

Curtea de Conturi: auditul devizelor de cheltuieli și a alocațiilor pentru investiții ale BNM

Curtea de Conturi a identificat că prima de performanță în cadrul Băncii Naționale a Moldovei se acordă în lipsa unor reglementări exhaustive privind modalitatea de determinare a cuantumului acesteia în raport cu indicatorii de evaluare a performanțelor.

În Monitorul Oficial din 29 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi nr. 62 din 5 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018.
Detalii