06
03 2017
1797

Legea privind principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală: predictibilitate și eficiență

Legea cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală, publicată în Monitorului Oficial nr.67-71 (5990-5994) din 3 martie 2017, reflectă procesul de susținere a acestor domenii din partea statului, cu un caracter durabil, bazat pe cele mai bune practici europene, precum și pe experiența si pe lecțiile învățate de la lansarea procesului de subvenționare în Moldova. În cadrul examinării acestei Legi, atât în Guvern, cât și în Parlament s-a menționat că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și deputați din Parlament au lucrat asupra prevederilor ei peste 2 ani. Obiectivele urmărite prin actul legislativ în cauză este încurajarea creșterii volumului producției agroalimentare, susținerea business-ului mic și mijlociu în mediul rural drept factor prioritar de dezvoltare și modernizare a ramurii agricole, de sporire a nivelului de trai al oamenilor de la sate. Însăși faptul că până în 2017 subvenționarea producătorilor agricoli se efectua printr-un regulament aprobat de Executiv, iar din 2017 principiile subvenționării sunt prevăzute în lege, marchează o nouă etapă în susținerea de către stat a producătorilor agricoli și a mediului rural. Astfel, Legea nominalizată stabilește că alocațiile anuale din bugetul de stat, cumulativ cu alte surse, pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (noua denumire a Fondului de subvenționare a producătorilor agricoli) vor constitui cel puțin 2% din veniturile aprobate ale bugetului de stat. Deci, cu cât vor crește veniturile, acumulate la bugetul de stat, cu atât va fi mai mare suma destinată subvenționării. Legea prevede planificarea și stabilirea măsurilor de sprijin pasibile de subvenționare conform Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, asigurând, astfel, o continuitate a măsurilor de sprijin. Alte principii puse în baza Legii se referă la implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilității costurilor investiților, în vederea neadmiterii majorării artificiale a valorii investițiilor, pentru care sunt solicitate subvenții. În scopul atragerii în sectorul agroalimentar a tinerilor și pentru asigurarea egalității de gen, Legea stabilește importante facilități pentru tinerii fermieri și pentru femeile fermiere. Astfel, tinerii fermieri de până la 35 de ani și femeile fermiere vor beneficia de subvenții majorate cu 15 la sută. Astfel, prin derogare de la articolul 20 al Legii, tinerii fermieri și femeile fermiere, precum și producătorii mici, care cad sub incidența noțiunii de întreprindere nou înregistrată (start-up), vor obține subvenții în avans pentru proiecte. Subvențiile se preconizează să fie în mărime de până la 50% din valoarea investiției și vor fi oferite în cazul când solicitanții vor acoperi 10% din valoarea proiectului. Perioada de implementare este stabilită de 24 luni. Noua întreprindere trebuie să creeze neapărat locuri de muncă noi. Cu 20 la sută vor fi mărite subvențiile, solicitate de producătorii agricoli, antrenați în cultivarea produselor ecologice și creșterea ecologică a animalelor. Producătorii agricoli, care își desfășoară activitatea în zonele defavorizate, de asemenea vor avea dreptul la subvenții majorate cu 15 la sută. Iar de o majorare cu 10 la sută vor beneficia producătorii, care vor achiziționa bunuri (tehnică, echipamente, alte active) fabricate în Moldova, eligibile pentru subvenționare. Din 2020 va începe aplicarea treptată a plăților directe la hectarul de teren prelucrat. Reeșind din experiența altor țări, subvențiile sub formă de plăți directe contribuie la creșterea veniturilor producătorilor agricoli, compensează parțial cheltuielile suportate pentru prelucrarea terenurilor. Plăţile directe, la modul practic, vor prezenta o sumă fixă pe unitate de suprafață de teren cultivat şi/ sau cap de animal, alocată în funcţie de culturile agricole, de suprafaţa terenurilor lucrate, de speciile şi numărul de animale întreținute. Pentru unele activităţi de importanţă strategică, stabilite de Guvern, cum ar fi cultivarea produselor cu valoare adăugată înaltă, vor fi acordate subvenții majorate, suma cărora nu va depăşi 20% de la valoarea de bază a plăţilor directe. Beneficiari ai plăţilor directe pot fi producătorii agricoli, deţinători legali ai terenurilor agricole, ocupate de culturi anuale/multianuale, care demonstrează obţinerea unei cantităţi minime de producție la hectar, stabilită anual de MAIA, în coordonare cu asociaţiile de profil ale producătorilor agricoli. Baza de calcul al cantităţii minime a producţiei obţinute va constitui media rezultatelor recoltelor pentru ultimii 3 ani, precedenți celui, în care se depune cererea, calculată în baza evidenţei contabile şi a rapoartelor depuse în modul stabilit. Solicitanţii plăților directe, deţinători legali ai terenurilor agricole pentru care se solicită subvenția, necesită să fie înscrişi în baza de date a Sistemului informațional integrat agricol și să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu. Suprafaţa minimă eligibilă, indivizibilă, pentru a beneficia de plăţi directe, este de 1 hectar. Iar cuantumul plății directe va fi calculat prin împărțirea volumului mijloacelor anuale alocate pentru plăți directe la numărul total de hectare eligibile în anul respectiv. Plățile directe nu vor depăși 50 la sută din mijloacele anuale ale Fondului național de dezvoltare agriculturii și mediului rural. În bugetul de stat pentru 2017 pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturi și mediului rural sunt prevăzute 900 mil. lei, dintre care 231 mil. lei din contul Programului de suport bugetar EMPARD al Comisiei Europene. Direcțiile de subvenționare, de asemenea, sunt stabilite în Legea bugetului pentru 2017. Astfel mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:
  • investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);
  • înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;
  • procurarea tehnicii şi a utilajului agricol convenţional;
  • utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
  • procurarea animalelor de prăsilă şi menţinerea fondului genetic al acestora.
De asemenea va fi subvenționată creditarea producătorilor agricoli de către instituţiile financiare şi instituţiile financiare nebancare; asigurarea riscurilor de producere în agricultură; investițiile în dezvoltarea infrastructurii post recoltare şi procesare; constituirea şi funcţionarea grupurilor de producători agricoli; facilitarea promovării producţiei agricole; pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural:consolidarea terenurilor agricole; procurarea echipamentului de irigare; compensarea cheltuielilor la irigare; procurarea tehnicii şi utilajului agricol aplicat la tehnologia de prelucrare a solului No-Till, Mini-Till; promovarea şi dezvoltarea agriculturii ecologice; îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale; servicii de consultanţă şi formare profesională; dezvoltarea agroturismului în zonele rurale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.