08
06 2017
844

„Monitorul fiscal FISC.MD”: mai detaliat, mai profund, mai deschis

Ediția nr. 4 (38) a revistei a ieșit de sub tipar. Tradițional, vă propunem o serie de articole elaborate de autorii noștri, în care veți găsi răspunsuri și exemple practice la anumite situații întâlnite în activitatea cotidiană, fie că sunteți specialist practician – contabil, auditor, finansist sau contribuabil. În primul rând, venim cu un interviu realizat cu Directorul Serviciului Fiscal de Stat, Serghei Pușcuța, în care s-a referit la primele rezultate în urma reformării SFS, acesta fiind în beneficiul contribuabililor și bugetului statului. La rubrica Documente și comentarii veți găsi Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 40 din 21 februarie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării. Vă reamintim că, conform art. 282 ”Termenele achitării impozitului” din Codul fiscal, contribuabilii care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Rubrica Întrebări-Răspunsuri vă așteaptă cu un material semnat de Victoria Belous, care se referă Об удержании подоходного налога из выплат за отчуждаемое автотранспортное средство. Autorii Petru Griciuc și Valeriu Severin au elaborat o serie de materiale în care ne prezintă informații detaliate la următoarele subiecte: • О несоблюдении срока репатриации • Referitor la impozitarea serviciilor de consultanță și a serviciilor IT prestate de nerezident • О предоставлении ГНС информации о налогоплательщике • Privind deducerea cheltuielilor de sponsorizare a primăriei. Cei doi autori ne mai propun articolele: • Об использовании освобождений индивидуальным предпринимателем • Referitor la acordarea compensaţiilor pentru concediul nefolosit și impozitarea acestora • О представлении скорректированной Декларации о НДС • Cu privire la verificarea în cadrul controlului a defalcărilor pentru finanțarea sistemului de documente normative • Privind perioada pentru care se aplică majorare de întârziere • Referitor la neprezentarea declarației privind impozitul pe venit Petru Griciuc în colaborare cu Roman Vieru a mai pregătit două materiale: • Об освобождении некоммерческих организаций от уплаты подоходного налога • Об освобождении резидентов свободных экономических зон от уплаты подоходного налога за инвестиции, осуществленные в основные средства. Tot la rubrica Întrebări-Răspunsuri, vă propunem câteva materiale semnate de Marina Cravcenco, în care veți citi: • Privind deducerea în scopuri fiscale a unei sume sub formă de taxă de stat • Referitor la deducerea cheltuielilor neconfirmate documentar • О представлении ГНС информации об открытии банковского счета за рубежом • Об указании в отчете IALS14 данных собственника при передаче его имущества в аренду через доверенное лицо. • О сроке представления в ГНС информации об изменении юридического адреса • Об удержании взносов обязательного государственного социального страхования и обязательного медицинского страхования из выплат в адрес пенсионера • Despre neaplicarea prevederilor art. 90 din CF asupra executorilor judecătoreşti • Privind deducerea plății pentru locațiunea unui automobil • Privind deducerea cheltuielilor de reprezentanță. Daniela Gulea, ne propune mai multe materiale despre impozitarea burselor, reținerea unor tipuri de impozite, achitarea obligațiilor fiscale în situația unităților etc: • Despre impozitarea burselor acordate persoanelor fizice nerezidente în cadrul învățământului postuniversitar specializat • Referitor la reținerea impozitului pe venit din plățile efectuate în favoarea titularului de patentă • Despre regimul de impozitare a unei întreprinderi О некоторых особенностях налогообложения дохода некоммерческих организаций • О погашении налогового обязательства путем компенсации • Despre deducerea unei datorii compromise • Об обязательстве по заполнению приложения к Отчету (форма IRV14) • Privind achitarea obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor • Об обязательстве по корректировке сумм доходов и расходов в Декларации о подоходном налоге Continuăm rubrica Întrebări-Răspunsuri cu o serie de articole semnate de Andrei Nevreanschi: • Cu privire la TVA la serviciile de organizare a stagiunilor de training furnizate de către nerezident • Referitor la eliberarea facturii fiscale pentru o livrare impozabilă pe teritoriul țării • О невозникновении обязательства по НДС • О документе строгой отчетности, выписываемом при транспортировке активов в пределах территориально дезинтегрированного субъекта • Despre unele particularități aferente aplicării TVA la prestarea serviciilor de reparație • О выдаче накладной при передаче субподрядчику строительных материалов от подрядчика Același autor ne mai prezintă câteva materiale legate de aplicarea TVA în unele situații, inclusiv: • Despre eliberarea facturii fiscale pe discont • Privind eliberarea facturilor fiscale la solicitarea cumpărătorului, în baza bonurilor fiscale • Reflectarea în factura fiscală a cheltuielilor refacturate • Despre aplicarea TVA în cazul transmiterii gratuite a imobilului nelocativ • О предоставлении покупателю налоговой накладной в момент передачи товара со склада • О периоде отра жения в приложении к Декларации по НДС налоговой накладной, полученной по услугам, поставляемым на регулярной основе • Об округлении при определении ежемесячного условного коэффициента • О порядке заполнения налоговой накладной при предоставлении дисконта • Cu privire la cota TVA pentru energia electrică folosită de întovărășirile pomicole • О порядке начисления и уплаты акцизов на табак обыкновенный, используемый при производстве ароматизированного табака • Despre aplicarea cotei zero a TVA • Cu privire la regimul de aplicare a TVA pentru livrarea proprietății confiscate prin intermediul contractului de comision. Maia Tverdohleb, la aceeaşi rubrică a elaborat următoarele materiale: • О декларировании имеющихся денежных средств и оценке налогооблагаемого дохода физического лица • Despre metodele estimării venitului impozabil nedeclarat. Victoria Cerlinca propune pentru rubrica Întrebări-Răspunsuri: • О налоговом периоде для зачета НДС по коммунальным и другим услугам • Referitor la impozitarea serviciilor prestate de către un angajat angajatorului. Încheiem rubrica Întrebări-Răspunsuri cu materialele despre mașinile de casă și control, semnate de autorul Alexei Sochirca: • Privind lansarea regimului fiscal de funcționare a MCC • Referitor la cerințele fața de starea de funcționare a MCC • Despre ciclul zilnic de lucru cu utilizarea MCC . Ediția curentă, la rubrica Practica fiscală, conține o serie de articole elaborate de autorii Victoria Belous, Irina Trocin, Anatol Gogu, Alexei Sochirca, Marin Morcov, Marina Cravcenco și Natalia Trofăilă. Astfel, Victoria Belous și Irina Trocin ne propun materialul cu generciul: • Удержание судебным исполнителем подоходного налога из выплат, осуществляемых в пользу физического лица в порядке принудительного исполнения. Alexei Sochirca și la rubrica dată vine cu informații: • Об использовании контрольно-кассовых машины с фискальной памятью в деятельности ломбардов • Некоторые аспекты розничной торговли основными видами нефтепродуктов. Autorul Anatol Gogu ne oferă următoarele materiale: • Despre sancţiuni pentru împiedicarea controlului fiscal • О вычете в налоговых целях расходов, относящихся к периоду приостановления деятельности • О последствиях потери и не восстановления в срок бухгалтерского учета для налогоплательщика и его должностных лиц. Referitor la sancţiunile contravenţionale aplicate contabilului și despre prezentarea la SFS a informației despre modificarea sediului, relatează, la rubrica Practica fiscală, autorul Marin Morcov. Marina Cravcenco a elaborat un articol ce se referă la unele particularități aferente executării obligațiilor fiscale, iar Natalia Trofăilă a scris despre eliberarea avizelor pentru declanșarea procedurii de insolvabilitate în urma reorganizării SFS. Vă propunem, la rubrica Consultații juridice, să vă familiarizați cu aspectele juridice şi fiscale ale contractului de donaţie, despre care a relatat Vadim Mîțu și cu Порядок рассмотрения обжалования требований в рамках процесса несостоятельности, semnat de Irina Cebaniuc. La Contabilitate practică, autoarele Natalia Zlatina și Svetlana Slobodeanu ne propun materialele întitulate Выбытие основных средств: документы, учет и налоги și respectiv, Unele aspecte cu privire la reținerea impozitului pe venit la sursa de plată. Expertul în domeniul finanțelor publice și ale impozitării, Liliana Agarcova, la rubrica Expert se referă la Переписываем Налоговый кодекс. Подоходный налог с физических лиц. La rubrica Microfon vă sugerăm să citiți materialul semnat de Lev Gorenștein cu titlul О применении ККМ при поступлении наличных денежных средств от аренды недвижимой собственности между предприятиями. Încheiem ediția nr. 4 a revistei Monitorul fiscal FISC.MD cu rubrica Panorama. Aici autoarele Natalia Tonu și Ecaterina Volosciuc au studiat aspectul contabil al perioadei de gestiune în Republica Moldova și experiența altor țări și ne propun un material la acest subiect. Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre legislația fiscală a Republicii Belarus, vă recomandăm să nu treceți cu vederea următoarele articole semnate de Victor Sîrbu: • Despre practica Republicii Belarus în domeniul gestionării tranzacțiilor în numerar • Unele aspecte din legislația Republicii Belarus în domeniul jocurilor de noroc. Publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.MD” reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Obiectivul principal al revistei este de a informa contribuabilii despre poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat referitor la implementarea legislaţiei fiscale, având ca scop sistematizarea practicii fiscale şi ajustările ei în concordanţă cu legislaţia existentă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.