07
07 2014
1514

Parlamentul Moldovei a aprobat, în prima lectură, amendamentele la Legea privind societăţile pe acţiuni, orientate spre protecţia intereselor şi drepturilor investitorilor.

Proiectul a fost elaborat pentru ajustarea Legii privind societăţile pe acţiuni la noile prevederi ale Legii privind piaţa de capital. Scopul documentului este îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul managementului corporativ, creşterea nivelului de protecţie a investitorilor, asigurarea reglementării eficiente a activităţii societăţilor pe acţiuni în funcţie de tipul lor, simplificarea procedurilor şi cerinţelor care vizează activitatea corporativă a societăţilor, creşterea transparenţei. Documentul defineşte tranzacţiile în care este prezent conflictul de interese şi optimizează modul de încheiere a lor, clasifică societăţile pe acţiuni în funcţie de nivelul la care sunt păstrate şi tranzacţionate hârtiile lor de valoare, elimină anumite cerinţe ce ţin de activitatea corporativă internă a societăţilor pe acţiuni. Modificările elimină interpretările neunivoce din legislaţia în vigoare privind societăţile pe acţiuni, o completează cu aspecte ce ţin de posibilităţile Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de detaliat în actele sale a modului de prezentare a informaţiei privind tranzacţiile cu acţiuni, efectuate de către persoane cu funcţii publice, modul de pregătire, convocare şi organizare a adunărilor generale a acţionarilor, modul de eliberare a permisiunilor pentru reorganizare. Modificările mai conţin cerinţe de organizat adunări generale a acţionarilor pe teritoriul Moldovei, dacă statutul sau decizia adunării generale a acţionarilor nu prevede altceva. Este prevăzut că pentru organizarea adunărilor generale ale acţionarilor în afara teritoriului Moldovei, va fi nevoie de decizia unanimă a tuturor acţionarilor. Această măsură va permite protejarea intereselor şi drepturilor acţionarilor care nu pot lua parte la adunările organizate în străinătate. Amendamentele completează cerinţele de organizare a adunărilor generale repetate, regulile privind procedura de alegere a Consiliului societăţii. Modificările mai prevăd că hârtiile de valoare ale societăţii sunt obligatoriu înregistrate în Registrul Naţional al Hârtiilor de Valoare, ţinut de Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Societatea care prin lege are dreptul să-şi ţină de sine stătător registrul deţinătorilor hârtiilor de valoare, este obligată să obţină autorizaţie pentru astfel de activitate. Pentru stabilirea preţului acţiunilor propuse pentru hârtiile de valoare ale acţionarilor minoritari, evaluarea activelor nete de piaţă ce revine unei acţiuni va fi făcută de către comisia de revizie, fără atragerea companiei de evaluare a hârtiilor de valoare şi a activelor ce ţin de ele, respectiv, vor fi micşorate cheltuielile ce ţin de răscumpărarea acţiunilor. Este de menţionat că Strategia de dezvoltare a sectorului financiar nebancar pentru 2011-2014 menţiona că există o serie de probleme ce aduc atingere intereselor acţionarilor ce nu pot fi soluţionate în corespundere cu prevederile Codului de administrare corporativă. Aceste probleme ţineau de protecţia insuficientă a intereselor proprietarilor societăţilor pe acţiuni, lipsa responsabilităţii personale a membrilor consiliilor de administraţie pentru deciziile luate etc. Adoptarea amendamentelor va permite îmbunătăţirea poziţiei Moldovei în raitingul Băncii Mondiale Doing Business la capitolul protecţia investiţiilor.

via www.infomarket.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.