Catalogul instituţiilor

Parlamentul Republicii Moldova

Republica Moldova este Republică Parlamentară. Preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului se aleg după constituirea legală a Legislativului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, Preşedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea fracţiunilor parlamentare. Vicepreşedinţii Parlamentului se aleg prin votul deschis a majorităţii deputaţilor aleşi, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, după consultarea fracţiunilor parlamentare.

www.parlament.md

13
09 2019
149

Soții supraviețuitori ai pensionarilor ar putea primi indemnizația defuncților?

Statul ar putea garanta un termen de minimum cinci ani pentru primirea pensiei pentru limita de vârstă. Astfel, în cazul decesului prematur al beneficiarului de acest tip de pensie, soțul/soția supraviețuitor ar putea obține dreptul de a primi indemnizația lunară în mărimea pensiei pentru limită de vârstă, până la expirarea perioadei de cinci ani de la data obținerii dreptului de pensie de către beneficiarul decedat. Aceste prevederi se conțin într-un proiect înregistrat în calitate de inițiativă legislativă în Parlament, comunică Președinția RM.

Prin acest proiect se intenționează asigurarea echității pentru persoanele care au contribuit toată viața la bugetul de asigurări sociale de stat, dar din cauza decesului prematur nu au reușit să beneficieze de pensie nici cinci ani.
Detalii
11
09 2019
150

Proiectul legii deoffshorizării: estimări și provocări

Persoanele juridice fondate de subiecții din jurisdicțiile care nu respectă standardele internaționale de transparență, persoanele juridice în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, beneficiari efectivi) înregistrate sau cu reședință în astfel de jurisdicții, persoanele juridice înregistrate în Republica Moldova în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicțiile care nu respectă standardele internaționale de transparență nu vor fi admise la participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni.
Detalii
10
09 2019
813

CNAM ar putea achita persoanei asigurate cheltuielile pentru serviciile medicale neprestate

În cazul confirmării refuzului sau imposibilității de acordare a serviciilor medicale de către instituția medico-sanitară, Compania Națională de Asigurări în Medicină ar putea achita persoanei asigurate toate cheltuielile necesare suportate, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate.

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă prin care se propune modificarea art.11 și 14 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, care la momentul actual nu conține reglementări ale cazurilor în care serviciile solicitate nu sunt prestate.
Detalii
10
09 2019
833

Косвенные методы оценки доходов физических лиц. Новые положения в НК

При определении Государственной налоговой службой дохода физического лица с применением косвенных методов оценки (метод расходов; денежного потока; собственности и иных методов, применяемых в международной практике), оцененный налогооблагаемый доход будет уменьшаться на сумму, взятую взаймы проверяемым налогоплательщиком только в случае если налогоплательщик предоставит доказательства, что из источника доходов заемной суммы были уплачены все обязательства перед бюджетом и/или указанный доход относится к необлагаемым (в соответствии с положениями ст.20 НК), и/или указанные суммы были задекларированы в ходе налоговой амнистии 2012 г.
Detalii
09
09 2019
107

В Молдове запрещена беспошлинная продажа нефтепродуктов

С 6 сентября в Молдове аннулированы положения Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДС и акцизов импорта нефтепродуктов с их дальнейшей реализацией в зоне таможенного контроля, которые предназначены для заправки при выезде из страны в пределах вместимости резервуаров транспортного средства. Соответствующие изменения в НК и ряд других законов были промульгированы президентом Молдовы и опубликованы в «Monitorul Oficial» в пятницу, 6 сентября 2019 г.

В частности, в новой редакции представлены п.910 ст.103 НК и п.21 ст.124 НК, которые позволяли продавать нефтепродукты в режиме duty-free, без уплаты НДС и акцизов.
Detalii
09
09 2019
1236

Предварительное удержание части налога на выплаты физлицам составит 12%

Каждое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских патентов и лиц, осуществляющих независимую деятельность согласно главе 102, каждое представительство согласно п. 20) ст. 5, постоянное представительство, учреждение, организация, включая любой орган публичной власти и публичное учреждение, предварительно удерживают как часть налога сумму в размере 12% из выплат, осуществленных в пользу физического лица, за исключением обладателей предпринимательских патентов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, лиц, указанных в главах 101 и 102, по доходам, полученным этим физическим лицом согласно ст. 18 Налогового кодекса.
Detalii
06
09 2019
5551

Аннулирован мораторий на налоговые проверки

С 6 сентября вступили в силу изменения в Закон о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, в частности, признаются утратившими силу части (1)-(6) ст.16. Таким образом, с сегодняшнего дня органы, осуществляющие полномочия по налоговому администрированию смогут снова проводить проверки правильности расчета, декларирования и уплаты налогов, сборов и других платежей в госбюджет, бюджеты административно-территориальных единиц, взносов госсоцстрахования и обязательного медстрахования за налоговые периоды до 1 января 2018 г.

Закон о внесении и дополнении соответствующих изменений в законодательство, промульгированный президентом Молдовы, был опубликован сегодня в «Monitorul Oficial». Согласно документу, названные поправки вступили в силу с момента публикации закона.
Detalii
09
09 2019
654

Новое в налогообложении международных посылок категории B2C

В «Monitorul Oficial» 6 сентября 2019 г. опубликован промульгированный президентом Молдовы пакет поправок в законодательство в рамках налоговых мер, согласованных с МВФ. Документ предусматривает, что с 1 января 2020 г. в Молдове необлагаемый налогами лимит по стоимости посылок, отправляемых международной почтой физическим лицам, будет снижен до 200 евро. Также вводятся новые термины в налоговое и таможенное законодательство, которые определяют порядок налогообложения коммерческих товаров, полученных международными почтовыми отправлениями.

В частности, ст.101 НК дополнена частью 71, которая предусматривает, что физические лица, в ходе коммерческих сделок (B2C: business to consumer/
Detalii
06
09 2019
650

Плата за загрязнение окружающей среды вырастет на 20%

Закон №122 от 16 августа 2019 г. о внесении изменений в некоторые законодательные акты промульгирован. Документ принят в рамках налоговых мер, согласованных МВФ. Одно из положений документа предусматривает повышение с 1 января 2020 г. платы за загрязнение окружающей среды.

Согласно опубликованным в «Monitorul Oficial» поправкам к Закону о плате за загрязнение окружающей среды, вилка сборов на товары, в процессе использования которых загрязняется окружающая среда, увеличится с 0,18-1,5 лея до 0,22-1,8 лея, в зависимости от объема. Так, для композитной первичной упаковки, содержащей продукты, которая сегодня варьирует в пределах 0,3-2,00 лея, она вырастет до 0,36-2,4 лея. Размер сборов, взимаемых с субъектов, которые используют в производстве алюминиевую первичную упаковку, вырастет с 0,15-0,56 лея до 0,18-0,67 лея.
Detalii
06
09 2019
1337

Pentru valoarea tichetelor de masa se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 și 45 de lei. Valoarea tichetelor de masă nu include contribuția individual de asigurări sociale de stat obligatorii. Astăzi, 6 septembrie, în MO nr. 270-280 au fost publicate modificările la Legea nr.166 cu privire la tichetele de masă.

Legiuitorul, prin Legea nr.122 din 16 august 2019, precizează că, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, valoarea totală transferată pe cardul de plată al salariatului trebuie să fie egală cu numărul total de ore lucrate pe parcursul lunii precedente împărțit la opt,
Detalii