01
02 2016
1676

Precizări importante în proiectul documentului de politică fiscală pe 2016 privind aplicarea metodelor indirecte de impozitare a veniturilor persoanelor fizice

Categoriile de subiecți ai impunerii, veniturile cărora se estimează prin metode indirecte vor fi revăzute, potrivit proiectului modificărilor și completărilor la actele legislative în vigoare, ce rezultă din politica fiscală , bugetară și vamală pe 2016. Astfel, subiecţi ai estimării prin metode indirecte vor constitui persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care depăşesc riscul minim acceptat, adică diferenţa dintre veniturile impozabile estimate calculate în baza situaţiei fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit mai mare 300 mii lei. Această propunere în opinia MF va exclude cazurile când persoanele fizice cu venituri nesemnificative declarate sau declarate incomplet, concomitent obţin venituri sau efectuează cheltuieli la limita criteriilor actuale de subiect al estimării prin metode indirecte. De asemenea, se propune interzicerea diminuării venitului impozabil estimat al persoanei fizice cu suma de 500 mii lei, în cazul existenţei probelor ce atestă acordarea împrumutului de mijloace băneşti de către aceasta altor persoane fizice. Interdicția propusă va fi aplicată pentru persoanele fizice care au luat împrumut de la persoanele fizice, ce nu au declarat mijloace băneşti la situaţia 01 ianuarie 2012, fără înregistrarea notarială a contractului de împrumut. Scopul acestor măsuri este contracararea fenomenului de întocmire de către persoanele fizice supuse controlului fiscal a contractelor de împrumut false cu persoanele fizice terţe care nu au avut obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. Conform art.2267 alin.(3) din Codul fiscal, suma de 500 mii lei se consideră neimpozabilă pentru persoana fizică şi se ia în considerare la determinarea venitului impozabil estimat obţinut în perioada de după 1 ianuarie 2012. Alte modificări și completări țin de suspendarea termenului limită a verificării fiscale prealabile, de 45 de zile, în cazul necesităţii obţinerii de la terţe persoane a unor documente, informaţii, explicaţii , probe suplimentare. În procesul verificării fiscale prealabile, se identifică și efectuarea unor operaţiuni economice cu persoane nerezidente a Republicii Moldova, veridicitatea cărora necesită a fi verificată. În acest caz, organul fiscal perfectează o interpelare, în baza tratatelor internaţionale, către organele fiscale ale Statului partener, al cărui rezident este persoana terţă, pentru confirmarea sau infirmarea veridicităţii raportului economic. Respectiv, perioada de 45 de zile este insuficientă pentru recepţionarea informaţiei solicitate şi definitivarea verificării fiscale prealabile. O altă completare prevede acordarea dreptului organului fiscal de a aplica interdicţie de a părăsi ţara faţă de persoana fizică-cetăţean şi faţă de сonducătorul/administratorul/persoana cu funcţie de răspundere a persoanei juridice, precum şi a persoanei fizice care practică activitatea de întreprinzător sau oricărei alte entităţi care a admis restanţe faţă de bugetul public naţional în sumă de 100000 lei în cazul persoanelor juridice și în sumă de 5000 lei în cazul persoanelor fizice. Interdicția de a părăsi ţara se va aplica de organul fiscal prin emiterea unei decizii a cărei forme şi conţinut urmează a fi aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Decizia autorității fiscale va fi transmisă spre executare Poliţiei de Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, numai după informarea restanţierului prin intermediul poştei sau altor surse. Concomitent, interdicţia de a părăsi ţara aplicată contribuabilului restanţier poate fi anulată în cazul în care el îşi onorează pe deplin obligaţiile fiscale faţă de bugetul public naţional sau există alte circumstanţe legale conform cărora urmează a fi anulată interdicţia (spre exemplu legi cu privire la anularea restanţelor, amânarea sau eşalonarea termenului de stingere a obligaţiei fiscale .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.